Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 31. ledna 2022Published: Jan 31th, 2022

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Vliv úpravy prostředí na život člověka se zdravotním postižením
The impact of environmental regulation on the life of a person with a disability
Adéla Hanáková - Bianka Hudcová - Kateřina Kroupová - Ingrid Navrátilová - Lucie Pazourková - Miloň Potměšil - Veronika Růžičková - Gabriela Špinarová - Eva Urbanovská - Jana Zvědělíková
Více / More ...

Abstrakt: Existují oblasti úpravy prostředí, do kterých je možné zaměřit speciálněpedagogickou intervenci? Cílem příspěvku je deskripce postojů a obav, které se v souvislosti s nevyhovujícími podmínkami v prostředí vynořují. Domníváme se, že vhodným uspořádáním prostředí lze eliminovat některé příznaky nemoci či zdravotního postižení, proto je dílčím cílem výzkumu tvorba vlastního návrhu úprav prostředí oslovenými respondenty se zdravotním postižením. Výsledky by měly být promítnuty do plánování dalších výzkumných aktivit, praktických aktivit v terénu a také do přípravy budoucích speciálních pedagogů.

Klíčová slova: Člověk s postižením, úprava prostředí, speciálněpedagogická intervence.

Abstract: Are there areas of environmental management in which it is possible to focus on special pedagogical intervention? The paper aims to describe the attitudes and concerns that arise in connection with unsatisfactory conditions in the environment. We believe that a suitable arrangement of the environment can eliminate some symptoms of illness or disability, so the partial goal of the research is to create your proposal for environmental modifications addressed by respondents with disabilities. The results should be reflected in the planning of further research activities, practical activities in the field, and also in the training of future special educators.

Keywords: A person with a disability, adjustment of the environment, special pedagogical intervention.

#3 Význam Filmové a audiovizuální výchovy
Importance of Film Education
Barbora Holubová
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek má za cíl představit význam nového oboru, Filmové a audiovizuální výchovy (F/AV). F/AV je od roku 2010 součástí českých Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia, jako doplňující vzdělávací obor. Je to ve shodě s tendencemi i v jiných evropských zemích, kde jde rovněž o reakci na dlouholetou a nepřehlédnutelnou přítomnost filmu a audiovize v našich životech a potřebě tzv. filmové gramotnosti. Ta je schopností plnohodnotně vnímat a reflektovat různorodá filmová díla a zároveň je v různé míře náročnosti i vytvářet. S výukou filmové gramotnosti je zároveň spojena řada dalších významných vzdělávacích cílů: výuka F/AV má díky svému činnostnímu zaměření potenciál rozvíjet tvořivost, myšlení či komunikační a jiné schopností. Hlavním vzdělávacím obsahem předmětu je filmová řeč a filmové vyprávěcí postupy, jejichž výukou škola zajistí žákovi přístup k bohatému světu kinematografie. Kromě toho je i cestou k současnému silnému komunikačnímu audiovizuálnímu módu, který zaměření předmětu spojuje s Mediální výchovou. Přes aktuálnost témat spojených s filmovým vzděláváním je skutečností, že jeho přítomnost ve školní výuce zůstává nadále marginální.

Klíčová slova: Filmová a audiovizuální výchova; kurikulum; filmová gramotnost; činnostní vyučování; Mediální výchova.

Abstract: The paper aims at presenting the importance of a new subject – Film Education. The Film Education has been part of the Czech Framework Education Programmes for elementary schools and secondary schools (gymnasiums), as a complementary subject. It corresponds with the tendencies in other European countries, also as a reaction to long-lasting and significant presence of film and audiovisual in our lives, and the need of so called film literacy. Film literacy means the ability to fully perceive and reflect various film works and, at the same time, to be able to produce them on a certain level. A number of other important educational goals is connected to film literacy, and the Film Education has a potential to fulfill them thanks to its character of learning by doing. There are creativity, thinking or communication skills among these goals. Main educational content of the subject are the film language and film narration strategies, teaching of which transmits the access to the rich cinema world to pupils. Besides, this content is also a path to the presently strong audiovisual mode of communication, which joins the focus of the subject with the Media Education. No matter how current the topics associated with the Film Education are, its presence in the school education remains marginal.

Keywords: Film Education; curriculum; film literacy; learning by doing; Media Education.

#4 Vplyv tanečného umenia na vytváranie ľudských hodnôt
The Impact of Dance Art on the Development of Human Values
Zuzana Hubinská
Více / More ...

Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá vplyvom tanca na vytváranie hodnôt človeka, vychádzajúc z teoretických aj praktických pedagogických skúseností a informácií. Náš pohľad sa zameriava na žiakov, ktorí navštevujú základné umelecké školy, centrá voľného času, tanečné krúžky a podobné inštitúcie. V takomto prostredí si žiaci budujú fyzické a psychické dispozície potrebné na amatérsky aj profesionálny tanečný prejav. V príspevku popisujeme jednotlivé pohybové a tanečné činnosti s potenciálom pozitívne pôsobiť na vytváranie ľudských hodnôt so zameraním na inštrumentálne hodnoty, ktoré pomáhajú pri dosahovaní cieľových hodnôt a ovplyvňujú celkový stav jedinca. V dnešnej dobe sú mladí ľudia vystavení vplyvu sociálnych sietí, je preto nevyhnutné vychovávať generáciu schopnú nadväzovať aj v reálnom svete primerané sociálne vzťahy a budovať ich. Platformou pre tento spôsob života sa stáva napríklad interakcia študenta s vlastnou osobnosťou, ale aj s osobnosťami v skupine v kontexte rôznych (nielen improvizačných) úloh. Uvedeným spôsobom sa žiaci učia pracovať a poznávať samých seba, akceptovať a rešpektovať ostatné individuality, vytvárajú si vzťah k umeniu ako takému a v neposlednom rade poznávajú variabilitu vzorcov správania sa v rozmanitých životných situáciách.

Kľúčové slová: Umenie, hudba, tanec, pohybové činnosti, ľudské hodnoty.

Abstract: The article deals with the impact of dance on the development of human values on the basis of theoretical but also practical educational experience and information. We focus on students who attend elementary art schools, leisure centres, dance clubs and similar institutions. Students in such environment develop both physical and mental dispositions necessary for the amateur and professional dance performance. We describe individual movement and dance activities which can have a positive impact on the development of human values, focusing on artistic, social and emotional values and approaches. We believe that nowadays, when young people are exposed to social media, it is necessary to raise a generation able to build and foster appropriate social relationships also in the real world. The platform for this way of life is, for example, the interaction of the student with his/her own personality, but also with other people´s personalities in the group in the context of various, not only improvisational, tasks. In this way, students learn to work and get to know themselves, and also to accept and respect other individualities, they build certain relationship to art as such and, last but not least, they familiarize themselves with various behaviour patterns in certain life situations.

Keywords: Art, music, dance, movement activities, human values .

#5 Sociální pedagogové jako aktéři profesních drah
Social pedagogues as actors of professional paths
Jitka Lorenzová - Tereza Komárková
Více / More ...

Abstrakt: Studie představuje vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na profesní dráhy sociálních pedagogů a pedagožek v ČR. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se utváří profesní dráha sociálních pedagogů a jaké podoby profesního aktérství v praxi rozvíjejí. Zvolen byl kvalitativní přístup, výzkumný design zakotvená teorie. Začleněn byl rovněž konstruktivistický a biografický přístup. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 20 participantů – sociálních pedagogů. Výsledky jsou prezentovány v podobě cirkulárně pojatého paradigmatického modelu. V něm byla jako vnitřní příčinná podmínka identifikována motivace k volbě pomáhající profese, která je konstitutivní pro vstup do povolání. Profesní dráha je modifikována intervenujícími podmínkami, biografickými šancemi a omezeními. Její subjektivní a objektivní nároky jsou zvládány v každé fázi profesní dráhy strategiemi jednání, které vedou skrze posilování nebo oslabování smysluplnosti k úrovni spokojenosti. Do popředí vystoupil ústřední proces přebírání nebo oslabování kontroly nad profesní dráhou prostřednictvím aktérského já, které je dispozičním jádrem profesního aktérství.

Klíčová slova: Sociální pedagogové, životní dráha, profesní dráha, profesní aktérství.

Abstract: The study presents selected results of research focused on professional paths of social pedagogues in the Czech Republic. The aim of the research was to identify how the professional path of social pedagogues is formed and what forms of professional acterism is being developed in practice. A qualitative approach was used for this purpose, research design was the grounded theory. Also, constructivist and biographic approaches were used. The research dataset included 20 participants - social pedagogues. The results are presented in the form of a circular paradigmatic model. The inner cause requirement was the motivation to select a helping profession, which is constitutional for the employment. The professional path is modified by intervening conditions, biographic chances and limitations. The subjective and objective demands are met in each phase of the professional path by behavioral strategies leading through strengthening or weakening of meaningfulness to a level of satisfaction. The process of taking over or loosing control over one’s professional path through the actor’s self is going to the forefront and forms a dispositional core of professional acterism.

Keywords: Social pedagogues, life course, professional career, professional acterism.

#6 SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ - Analýza sociálních farem v České republice
SOCIAL AGRICULTURES - Analysis of social farms in the Czech Republic
Barbora Matulová - Petra Potměšilová
Více / More ...

Abstrakt: Sociální zemědělství je v českém prostředí na vzestupu. Pod záštitou zapsaného spolku Asociace sociálního zemědělství realizují sociální farmy aktivity, které se zaměřují na 4 cílové skupiny. Předkládaný článek shrnuje dnešní stav sociálního zemědělství v České republice. Zároveň shrnuje výsledky analýzy, která sleduje současnou situaci sociálních farem. Celkem 28 statků bylo podrobeno zkoumání v kategoriích místo působení, cílová skupina a zaměření farmy.

Klíčová slova: Sociální zemědělství, sociální farma, ergoterapie, animoterapie, zaměstnávání, enviromentální výchova, osoby znevýhodněné na trhu práce.

Abstract: Social agriculture is in the Czech environment to rise. Social farms implement activities for four target groups under the auspices of the registered Social Agriculture Association. The present article summarizes the state of social agriculture in the Czech Republic. It summarizes the results of an analysis, which monitors the current situation of social farms at the same time. Twenty-eight Farms examined were in the categories instead of action, target group and farm focus.

Keywords: Social agriculture, social farm, occupational therapy, animotherapy, employment, environmental education, people at a disadvantage on the labour market.

#7 Pohľady na ústavnú výchovu a prevýchovu detí a mládeže s poruchami správania v medzivojnovom Československu
Viewpoints about institutional education and re-education of children and youth with behavioral disorders in inter-war years in Czechoslovakia
Michal Veselei
Více / More ...

Abstrakt: Práca opisuje dobové chápanie a vymedzenie jednotlivcov s poruchami správania a ich ústavnej výchovy v 1. Československej republike. Ďalej sa venuje opisu výchovných prostriedkov, ktoré sa reflektovali a presadzovali v danej dobe: osobnosť vychovávateľa, vyučovanie, odmeny a tresty, fyzická práca, telesná výchova, čítanie dobrých kníh, hudba a ušľachtilé zábavy, samospráva zverencov. Na záver opisuje vybrané previnenia a postupy pri ich odstraňovaní: záškoláctvo, klamstvo, krádeže a podvody, pohlavné poruchy, surovosť.

Kľúčové slová: 1. Československá republika, dejiny výchovy, poruchy správania, psychosociálne narušenie, ústavná výchova.

Abstract: The work describes the contemporary understanding and definition of individuals with behavioral disorders, psychosocial disturbances as well as an institutional care in the 1st Czechoslovak Republic. It also describes the educational means that were reflected and enforced at that time: the educator's personality, teaching, rewards and punishments, physical work, physical education, reading good books, music and a noble entertainment, self-government. Finally, it describes selected offenses and procedures for their remedy: truancy, deceit, theft and fraud, sexual disorders, brutality.

Keywords: 1st. Czechoslovak Republic, history of education, behavioral disorders, psychosocial disturbance, institutional education.

#8 Analýza dat při tvorbě zakotvené teorie pomocí software atlas.ti
Using atlas.ti software for data analysis through the construc-tion of grounded theory
Václav Šimandl - Václav Dobiáš
Více / More ...

Abstrakt: Článek se zabývá analýzou dat během tvorby zakotvené teorie podle Charmazové. Na konkrétním výzkumu jsou ukázány jednotlivé fáze analýzy dat za využití software atlas.ti a, je-li to účelné, jsou diskutovány i alternativní způsoby realizace dané fáze analýzy dat bez využití tohoto software. Nad surovými daty, kterými byly videozáznamy a do textové podoby přepsané rozhovory, bylo provedeno počáteční kódování, čímž vznikla sada kódů. Následně bylo realizováno zaměřené kódování, kdy byly počáteční kódy revidovány a z těchto revidovaných kódů byli určeni kandidáti na budoucí kategorie. Pro bližší vhled do problematiky byly mezi kandidáty na kategorie i mezi zrevidovanými kódy definovány hierarchické vztahy, čímž vznikl základ samotné teorie. Poté byla v rámci teoretického vzorkování opakovaně hledána data odporující doposud vytvořené teorii, jež po zapracování tuto teorii zpřesnila. Samotná teorie vznikla jako výstup teoretického vzorkování. Během celé analýzy dat byla tvořena mema obsahující analytické poznámky s dílčími výsledky analýzy a usnadňující navazující fáze analýzy.

Klíčová slova: Zakotvená teorie, software atlas.ti, analýza dat, kvalitativní výzkum.

Abstract: The paper looks at the analysis of data through the construction of grounded theory in ac-cordance with Charmaz. Each phase of data analysis using atlas.ti software is demonstrated by specific research and, if considered purposeful, the possibilities of carrying out a given phase of data analysis in different ways without using this software are also discussed. Raw data, consisting of video recordings and transcripts of interviews, were processed using initial coding resulting in a set of codes. This was followed by focused coding to review and refine the initial codes. The reviewed codes were subsequently used to acquire the category candidates. In order to get a deeper insight into the issue, hierarchical relationships among the category candidates and among the reviewed codes were defined, constituting the basis of the theory itself. Theoretical coding was then applied to repeatedly identify data that contradicted theory, this being processed to make the theory more precise. The theory itself arose as the outcome of the theoretical coding. Memos were written throughout the data analysis process, containing analytical notes with ongoing results (of the analysis) and facilitating the successive phase of analysis.

Keywords: Grounded theory, atlas.ti software, data analysis, qualitative research.

#9 Perception of future teachers professional competences level at Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Jana Slezáková
Více / More ...

Abstract: The paper aims to identify and propose possible solutions in the case of perception of the level of professional competencies of first-year students of the follow-up study of teaching at the Faculty of Science, Palacký University Olomouc, from the perspective of their head teachers. Branch, diagnostic, information, managerial and communication competencies were selected. The theoretical part presents the characteristics of competencies from the perspective of selected authors, followed by an overview and characteristics of teacher competencies and a description of teacher competencies as means for successful development of professional skills. Furthermore, the organization of the first continuous pedagogical training at the Faculty of Science, Palacký University Olomouc is described. As part of the exploratory survey, a semi-structured questionnaire was created, which was attended by a total of 60 secondary and primary school teachers in the Olomouc Region. Its aim was determined by the way in which teachers evaluate the competencies of teacher students for their first continuous pedagogical training. The discussion shows the summary of the results of the questionnaire survey by the leading teachers of training. In the end the analysis of the importance of the implementation of pedagogical training at the Faculty of Science, Palacký University Olomouc is supplemented by subjects aimed at improving the current situation.

Keywords: Competence, teaching competence, teacher professional competence, pedagogical training, head teachers, professional teaching skills.

#10 The process of becoming a certified speech-language pathologist in the Czech Republic and the United States of America
Gabriela Smeckova
Více / More ...

Abstract: The article describes the certification process in speech-language pathology in the Czech Republic and in the USA. There are some similarities and differences in this process, some of which will be discussed later. The article explains the certification process specifically for speech-language pathologists who will be working in medical settings in the Czech Republic and in the USA.

Keywords: Speech-language pathologist, certified speech-language pathologist, supervisor, certification process in the Czech Republic and USA.

#11 Kunst im Leben von Personen mit Sehbehinderung
Art in the life of a person with visual impairment
Lucie Trávníčková - Zuzana Haiclová - Veronika Růžičková
Více / More ...

Abstract : Die Kunst in ihren verschiedenen Formen gehört schon seit Urzeiten zu unserem Leben. Die Kunst als solche kann und soll in den meisten Fällen auch Personen mit schwerer Sehbehinderung nicht vorenthalten werden. Eine der möglichen künstlerischen Aktivitäten, die es den Sehbehinderten im Bereich der Kunst möglich macht, sowohl etwas zu schaffen als auch etwas wahrzunehmen, ist diejenige, die mit der taktilen Grafik und ihrer Darstellung verbunden ist. Der folgende Beitrag befasst sich sowohl mit der der taktile Grafik als auch mit der Kunst, die den Personen mit Sehbehinderung zugänglich ist, da sie mittels des Tastsinns wahrnehmbar ist. Das Thema wird sowohl im Rahmen eines theoretischen Umrisses als auch anhand von Bildmaterial dargestellt.

Schlüsselwörter: Personen mit Sehbehinderung, Brailleschrift, taktile Grafik.

Abstract: Art in its individual forms has been a part of our lives since prehistoric times, and as such, people with severe visual impairments cannot and usually do not want to avoid it. One of the artistic activities which is both possible to create and perceive, is one that is associated with Tactile Graphic and its representation. The following article will focus on Tactile Graphic itself, and the art accessible to the visually impaired, which is perceptible through touch. The given will be demonstrated both within the theoretical definition and by the pictorial material.

Keywords: Visually impaired people, art, tactile Graphic.

#12 Recenze: Moderní technologie ve výuce
Review: Moderní technologie ve výuce
Gabriela Špinarová
#13 Recenze: Komunikace v pomáhajících profesích
Review: Komunikace v pomáhajících profesích
Petra Potměšilová
#14 Recenze: Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Review: Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Petra Potměšilová
#15 Recenze: Dyslexie: metody reedukace, výuky a hodnocení
Review: Dyslexie: metody reedukace, výuky a hodnocení
Lenka Nováková
#16 Recenze: Vývoj pozornosti a exekutivních funkcí
Review: Vývoj pozornosti a exekutivních funkcí
Lenka Nováková
#17 Nerecenzovaný příspěvek: Zpravodajství během pandemie otevřelo otázky o mediální výuce na prvním stupni ZŠ
The newscast during a pandemic opened the matter of media education at primary schools
Michaela Vetešková
#18 Anotace: Prosociálne morálne uvažovanie. Prirodzený vývin a intencionálny rozvoj
Anotace: Prosociálne morálne uvažovanie. Prirodzený vývin a intencionálny rozvoj
#19 Anotace: Filozofia výchovy. Vybrané state
Anotace: Filozofia výchovy. Vybrané state