PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 31. ledna 2022Published: Jan 31th, 2022
Špinarová, Gabriela. Recenze: Moderní technologie ve výuce . Paidagogos, [Aktualizováno: 2022-1-31], [Citováno: 2024-04-22], 2021, 1, #12. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=12>

#12

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Moderní technologie ve výuce

Review: Moderní technologie ve výuce

Gabriela Špinarová

Monografie z roku 2021 s názvem Moderní technologie ve výuce byla sepsána kolektivem autorů v čele s docentem Kamilem Kopeckým. Kniha vznikla pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Publikace je segmentována do několika částí. V úvodní části je čtenáři přiblížen vývoj strategií digitálního vzdělávání či problematika digitální gramotnosti a digitálních kompetencí pedagogů. Jak sami autoři uvádí, jedná se o důležité téma vzhledem k dynamickému rozvoji moderních technologií. Kromě jejich využitelnosti ve vědě a výzkumu jsou v současném pojetí zapojeny i do běžného života k vyplnění volného času. Jsou ale také prostředkem, který se postupně ukotvuje v edukačním procesu. Cílem autorů je čtenáře seznámit s poměrně bohatým výčtem těchto technologií a s praktickými ukázkami aktivit. Je patrné, že kniha je sepsána především pro pedagogy. Ovšem díky pěknému členění, jasnému a srozumitelnému textu a bohatosti barevných obrázků se kniha jistě zalíbí také zvídavým žákům, studentům a běžným nadšencům pro robotické hračky.

Nejvíce pozornosti je věnováno jednotlivým technologiím. Těch v knize nalezneme přes padesát. Členěny jsou dle druhu, např. na robotické programovatelné technologie, virtuální realitu, rozšířenou realitu, chytré stavebnice, 3D tisk apod. Kromě jiného je v knize věnována část již běžně dostupným technologiím využitelných pro prezentaci a vizualizaci učiva – datový projektor, interaktivní tabule a další. Monografie uvádí technologie jak pro nejmenší děti v mateřských školách, tak i pro žáky prvního a druhého stupně základních škol či středních škol. Nabízí tedy pestrou škálu možností, jaké technologie při práci s dětmi využít. Kromě hardwarových zařízení jsou v knize popsány i softwarové nástroje. Jedná se zde především o možnosti e-lerningového vzdělávání.

U každé technologie je uveden popis a také řada barevných obrázků pro lepší představu o jejím provedení. Aby byly moderní technologie přiblíženy ještě o něco více, odkazují autoři na projekt Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Digidoupě. Kromě článků a příkladů o smysluplném zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky a běžného života, jsou v rámci projektu vytvářeny také edukativní videa, která slouží pro ukázku práce s danou technologií. Jejich výčet naleznete na stejnojmenném YouTube kanále.

Poslední část publikace se věnuje konkrétním námětům do výuky. Popsána je zde práce s robotickými včelkami Bee-Bot a Blue-Bot. Uvedené aktivity se věnují rozvoji informatického a logického myšlení. Představují se i v rámci konkrétních výukových předmětů jako např. český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, ale i výtvarná výchova. Čtenáři zde naleznou i další příklady aktivit určených pro technologie jako jsou Pro-Bot, Ozobot, Micro:bit či pro 3D tisk. Celkově jsou dané technologie skvělé k rozvoji již zmiňovaného informatického a logického myšlení na základě řešení problémových situací, ale i pro rozvoj dalších kognitivních funkcí, orientaci na ploše a v prostoru či komunikace a řečových dovedností. Jak sami autoři uvádějí, záleží také na samotné kreativitě daného pedagoga, jak s technologií bude pracovat, a co tak bude u žáků rozvíjet nad rámec běžných možností.

Kniha je určitě atraktivní nejenom pro pedagogy běžného vzdělávacího proudu od mateřských škol po střední školy. Své využití nalezne i ve vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami či u vysokoškolských pedagogů jako podnět k inspiraci studentů při přípravě na učitelské povolání.

Literatura

[1] KOPECKÝ, K.  - SZOTKOWSKI, R.  - KUBALA, L. a kol.  Moderní technologie ve výuce: (o moderních technologiích ve výuce s pedagogy pro pedagogy). Olomouc>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. ISBN 978-80-244-5925-7. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Gabriela Špinarová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

gabriela.spinarova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content