PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 31. ledna 2022Published: Jan 31th, 2022
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2022-1-31], [Citováno: 2024-06-16], 2021, 1, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

s krátkým odstupem od předchozího čísla Vás opět vítám u nového vydání našeho časopisu. S posledními čísly (2/2020, 1/2021 a 2/2021) dotahujeme zpoždění nabrané připravovanými změnami ve vydávání časopisu. Za toto zpoždění se ommlouváme čtenářům i autorům příspěvků.

Stále platí, že se snažíme dokončit práci na článcích autorů, kteří řadu měsíců čekají na zveřejnění svých prací. Číslo,které otevíráte, je předposledním ve stávajícím formátu, který bude nahrazen novým vydavatelským přístupem. Autoři se budou moci těšit na nový způsob průběžného vydávání a rovněž na zapojení do Crossref databáze (přidělení DOI jednotlivým článkům). Mezi zásadní změny bude patřit rovněž změna zaměření časopisu, které bude více reflektovat celou širokou problematiku dětí a mládeže v různých životních etapách a situacích. Významněji bude zapojena rovněž problematika zdraví a zdravého životního stylu, speciální a sociální pedagogika, vývojová a sociální psychologie a v neposlední řadě také sociologie dětí a mládeže, případně sociální práce s dětmi a mládeží. Celý nový koncept časopisu bude představen společně s novou podobou stránek časopisu a s nasazením nového redakčního systému.

Děkuji všem čtenářům i autorům za trpělivost s naším časopisem a pevně doufám, že i přes veškeré změny bude nadále pokračovat jeho již váce než dvacetiletá historie.

Dear readers,

With a short interval from the previous issue, I welcome you again to the new issue of our journal. With the last issues (2/2020, 1/2021, and 2/2021) we are catching up on the backlog accumulated by the upcoming changes in the publication of the journal. We apologize to readers and contributors for this delay.

We are still trying to complete work on articles by authors who have been waiting many months for their papers to be published. The issue you are opening is the penultimate issue in the current format, which will be replaced by a new publishing approach. Authors will be able to look forward to a new way of continuous publishing as well as inclusion in the Crossref database (assigning DOIs to individual articles). Major changes will also include a change in the focus of the journal, which will be more reflective of the full range of issues affecting children and young people at different life situations and stages. Health and healthy lifestyle issues, special and social pedagogy, developmental and social psychology and, last but not least, sociology of children and youth or social work with children and youth will also be more significantly involved. The whole new concept of the journal will be presented together with the new design of the journal's website and the implementation of the new editorial system.

I thank all readers and authors for their patience with our journal, and I sincerely hope that its more than twenty-year history will continue, despite all the changes.

Zpět na obsah / Back to content