PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 31. ledna 2022Published: Jan 31th, 2022
Nováková, Lenka. Recenze: Dyslexie: metody reedukace, výuky a hodnocení . Paidagogos, [Aktualizováno: 2022-1-31], [Citováno: 2024-06-16], 2021, 1, #15. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=15>

#15

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Dyslexie: metody reedukace, výuky a hodnocení

Review: Dyslexie: metody reedukace, výuky a hodnocení

Lenka Nováková

Publikace Dyslexie: metody reedukace, výuky a hodnocení byla vydána v roce 2020 jako 2. rozšířené vydání, autorek PaedDr. Drahomíry Jucovičové a PaedDr. et Mgr. Hany Žáčkové. Publikace reaguje na aktuální změny v metodách práce a reedukačních postupech pro žáky s dyslexií. Obsahem knihy je celkem 8 stěžejních kapitol, součástí je také přehled doporučené literatury, pracovních pomůcek a materiálů, jež jsou uvedeny závěrem.

První kapitola seznamuje čtenáře s problematikou předčtenářského období a počátečního čtení. Poukázáno je zde na vliv rodičů, kteří jsou přirozeným vzorem pro dítě, zejména v předškolním věku a dále na působení mateřské školy. Nalezneme zde zásady rozvoje sluchového a zrakového vnímání předškolních dětí, náměty jak pracovat s dítětem, jak rozvíjet konkrétní dovednosti, poznávání písmenek.

Nejpoužívanějšími metodami výuky čtení pro děti s dyslexií se zabývá druhá kapitola. Popisuje přehledně jednotlivé, u nás používané metody výuky, s ohledem na specifika žáků s dyslexií. Jako první je zde uvedena metoda analyticko – syntetická, která vychází z mluvené řeči a vzhledem ke struktuře českého jazyka se jeví jako nejpřirozenější. Pokud však dítě ještě neovládá diferenciaci slov, slabik a hlásek, nebo má potíže se zrakovým vnímáním, není tato metoda nejvhodnější. Další z metod výuky je uvedena tzv. metoda genetická, jejíž podstatou je hláskování celých slov, vylučuje slabikování. Zde je velký důraz kladen na sluchové vnímání. Děti s porušenou sluchovou pamětí mají obtíže s touto výukovou metodou. Hojně rozšířená metoda čtení Sfumato, klade hlavní důraz na správný pohyb očí při čtení, správnou výslovnost a také na práci s dechem. V alternativním školství je často používána metoda globální. Touto výukovou metodou se dítě učí vnímat celé slovo najednou. Důraz je kladen na paměť, což u některých typů dysfunkcí je záporem této metody.

Třetí kapitola krátce specifikuje obtíže ve čtení, vyskytující se u žáků s dyslexií. V této kapitole jsou uvedeny příklady z praxe a doporučení, jak lze předcházet obtížím ve čtení. Autorky zmiňují význam testových metod, kterými lze již u dětí předškolního věku zachytit nerovnoměrnosti, nedostatky a stanovit následná účinná opatření.

Samotnou dyslexií se podrobně zabývá kapitola čtvrtá, nesoucí název Dyslexie. Tato poměrně rozsáhlá kapitola je rozdělena do jednotlivých podkapitol, v rámci kterých se autorky věnují obecné charakteristice specifických poruch učení, dále charakteristice dyslexie, typickým projevům a dopadům na školní výkon žáků s dyslexií. V závěru celé kapitoly je zmíněna problematika možných psychických potíží dětí, které trpí dyslektickými obtížemi.

Nejobsáhlejší a stěžejní kapitolou publikace je pátá kapitola, věnující se reedukaci dyslexie. Vzhledem k rozsahu problematiky reedukačního procesu, který je zde vymezen, je rozdělena do několika podkapitol. Pozornost je věnována obecným zásadám reedukace, speciálně pedagogické diagnostice a rozsáhle jsou zde rozpracovány možností postupů při reedukaci dyslexie. Návrhy jsou doplněny příklady z praxe a četnými obrázkovými názornými příklady.

Úvodem kapitoly páté, která přibližuje čtenářům, co prožívá dítě s dyslexií, je ukázka textu, jak vidí při čtení text žák s dyslexií. Čtenář má tak možnost vcítit se a uvědomit si charakter obtíží žáka s dyslexií. Dále je zde upozorněno na skutečnost potíží v dalších předmětech a obtížemi, které může přinést vyrovnávání se s neúspěchem u dětí.

Podpůrná opatření u žáků s dyslexií – modifikace metod výuky a hodnocení, je obsahem kapitoly sedmé. Jsou zde podrobně popsány metody výuky a vhodné přístupy v jednotlivých oblastech čtení, písemném projevu, matematice, cizím jazyce a naukových předmětech. Autorky poukazují na nutnost individuálního přístupu s ohledem na charakter obtíží dítěte.

Osmá kapitola s názvem čtení pro život, završuje celou knihu doporučením k utváření pozitivního přístupu ke čtení a dalšími radami, jak přispět ke zvládání dyslexie.

Publikace se podrobně a komplexně věnuje problematice dyslexie, zejména její reedukaci, což se jeví přínosné nejen pro odbornou veřejnost, ale také pro rodiče dětí s dyslexií, hledající odpovědi na otázky, jak pracovat se svým dítětem.

Literatura

[1] JUCOVIČOVÁ, D.  - ŽÁČKOVÁ, H.  Dyslexie: metody reedukace, výuky a hodnocení. Praha: PaedDr. Drahomíra Jucovičová - nakladatelství D + H, 2020. ISBN 978-80-87295-30-4. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. et Mgr. Lenka Nováková

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 11 Olomouc

Česká republika

lenka.novakova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content