PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 31. ledna 2022Published: Jan 31th, 2022
Potměšilová, Petra. Recenze: Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte . Paidagogos, [Aktualizováno: 2022-1-31], [Citováno: 2024-05-18], 2021, 1, #14. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=14>

#14

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Review: Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Petra Potměšilová

V knize autorský kolektiv zpracovává téma, které lze považovat za aktuální. Publikace je rozdělena do tří základních teoretických kapitol, které na sebe logicky navazují. Tyto teoretické kapitoly jsou pak bohatě doplněny o přílohy, v nichž se čtenář může seznámit s konkrétními ukázkami diagnostického procesu.

Jednotlivým kapitolám je předřazen úvod. V úvodu autoři uvádějí přehled různých výzkumů a vědeckých prací, které se zabývají zneužíváním a zanedbáváním dětí (dále jen syndrom CAN). Kromě statistických údajů čtenář získá i základní povědomí o legislativních dokumentech, které jsou platné v České republice a na Slovensku. Autoři si za hlavní cíl publikace zvolili: seznámit čtenáře s rychlými a efektivními technikami a postupy z oblasti medicíny, léčebné pedagogiky, sociální práce a psychologie, pomocí nichž dokáže kterýkoliv odborník pracující s dětmi odhalit již první příznaky syndromu CAN.

Jednotlivé kapitoly jsou nazvané:

  1. Pediatrická diagnostika syndromu CAN
  2. Dětská kresba jako nástroj diagnostiky syndromu CAN
  3. Sociální diagnostika syndromu CAN

Pediatrická diagnostika syndromu CAN je název první teoretické kapitoly. Vlastnímu textu předchází stručný, ale jasný úvod, kde je vymezen pojem pediatrie a jsou uvedena základní diagnostická kritéria syndromu CAN tak, jak je uvádí Mezinárodní klasifikace nemocí (dále jen MKN), a to 10. revize. V kapitole je uveden stručný historický exkurz do postavení dítěte v historii a jsou zde uvedeny základní možné příčiny týrání dětí. Poté se autoři věnují charakteristice diagnóz T 74.1-3 a 8. Kapitola je pak ukončena shrnutím z pohledu pediatrie. Mimo jiné jsou zde uvedeny rizikové faktory jako potenciálně rizikoví dospělí (např. návykové látky, časné rodičovství, odlišný životní styl, …), rizikové děti (obětní beránek, nechtěné dítě, problémové dítě, …), ale i rizikové situace (dysfunkční rodina, stresová situace, socioekonomická situace, …)

Dětská kresba jako nástroj diagnostiky syndromu CAN. Autoři postupně čtenáře seznamují s významem dětské kresby, s vývojovými charakteristikami či významem barev v kresbě. Dále jsou zde uvedeny varovné signály v kresbě (např. dlouhé řasy, ohraničenost či hlava bez těla). Kapitola je pak doplněna o přehled testů, které využívají dětskou kresbu. Teoretické vymezení je doplněno o výtvarné ukázky konkrétních případů z praxe.

Sociální diagnostiky syndromu CAN je kapitola, v níž se autoři zaměřují na sociální rozměr syndromu CAN. Hned v úvodu čtenáře zaujme věta, že společnost, která toleruje násilí, je nemocná. Jsou zde uvedeny další dostupné diagnostické nástroje a příznaky a rizikové faktory, které lze pozorovat (dominantní rodič, bolesti, záškoláctví, apatie, strach z konkrétní osoby, …)

V závěru knihy se autoři zamýšlejí nad možnostmi prevence syndromu CAN. Dávají důraz na využití kresby jakožto důležité součásti komplexního diagnostického procesu. Na základě vlastních zkušeností z výzkumu poukazují, že některé znaky, které se v kresbě ukazují, mohou být důležitým signálem při odhalování syndromu CAN.

Kniha je psaná velmi čtivě. V knize je velmi dobře propojena praxe a teorie. Kniha se tak může stát dobrým pomocníkem nejen pro pedagogy, ale i pro studenty – budoucí pedagogy.

Literatura

[1] Mydlíková, E. (ed.)  Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: Portál, 2021. 

Kontaktní informace / Contact information

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.potmesilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content