PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 31. ledna 2022Published: Jan 31th, 2022
Potměšilová, Petra. Recenze: Komunikace v pomáhajících profesích . Paidagogos, [Aktualizováno: 2022-1-31], [Citováno: 2024-04-23], 2021, 1, #13. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=13>

#13

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Komunikace v pomáhajících profesích

Review: Komunikace v pomáhajících profesích

Petra Potměšilová

Autor se v knize zaměřuje na téma, které je užitečné pro odborníky různých pomáhajících profesí. V pomáhajících profesích je obzvláště důležité disponovat komunikačními dovednostmi. V průběhu celé knihy autor čtenáře provádí rozhovorem, tedy tím, jak rozhovor správně začít a vést. Teoretické poznatky pak doprovází praktickými ukázkami.

Jednotlivým kapitolám je předřazen úvod, v němž autor vysvětluje, proč se odhodlal k napsání této publikace. Za cíl publikace si zvolil nasměrování k navozování a udržování pozitivně vnímaného rozhovoru. Publikace je rozdělena na čtyři základní kapitoly, které jsou doplněny závěrem. Jednotlivé kapitoly jsou nazvané:

  1. Rozhovor jako cesta k porozumění
  2. Nekazit rozhovor ještě dříve, než začal
  3. Reagování připojením k tématu druhého účastníka rozhovoru
  4. Vedení rozhovoru.

První kapitolu lze vnímat jako úvod pro další kapitoly. Autor zde charakterizuje rozhovor. V druhé kapitole se pak zabývá důležitým aspektem rozhovoru, a to je jeho začátek, aneb jak uvádí podtitul této kapitoly, každé naše sdělení druhý hodnotí. Postupně je tak čtenář proveden tématy: jak naše sdělení může působit na ostatní, co si z něj berou a proč a jakým vhodným způsobem dát prostor i dalšímu účastníkovi rozhovoru. Ve třetí kapitole se autor knihy zaměřuje na funkční reakce z pohledu vhodně vedeného rozhovoru, což je například připojení se k tématu. Uvádí zde konkrétní příklady připojení se – např. parafrázování nebo pozitivní ocenění. Ve čtvrté kapitole se pak autor zamýšlí nad rozhovorem z pohledu toho, kdo jej vede. Uvádí pět základních faktorů, které usnadňují vedení rozhovoru: reciprocita, vycházení z druhého, vlastní ochota druhého být veden, rovnocennost a atraktivita vedoucího. Pro funkční vedení pak opět uvádí konkrétní příklady, jako jsou např. otázky, informace či názory.

V závěru autor publikace shrnuje základní zásady funkčního rozhovoru: naslouchání, připojování k druhému a vedení co možná nejpřijatelnějším způsobem.

Kniha je psaná velmi čtivě a prakticky. Za pozitivní lze považovat, že ve všech kapitolách se objevují praktické ukázky rozhovorů a jejich rozbor a teoretické ukotvení. Kniha se tak může stát dobrým pomocníkem nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích, ale i pro studenty, kteří se na toto povolání zatím připravují.

Literatura

[1] Dlabal, M.  Komunikace v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2021. 

Kontaktní informace / Contact information

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.potmesilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content