Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 29. prosince 2021Published: Dec 29th, 2021

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Interakčný štýl vychovávateľa v centre pre deti a rodiny
Interactive Style of Educator in Centre for Children and Families
Andrea  Čarnogurská Rusnáková
Více / More ...

Abstrakt: Výskumný príspevok sa snaží zmapovať interakčný štýl vychovávateľa z pohľadu detí na jednej strane (dotazník ISU) a porovnať zistenia so sebapercepciou vychovávateľa v centre pre deti a rodiny. Zistili sme, že interakčný štýl vychovávateľov z pohľadu detí a sebapercepcie vychovávateľov bol najviac zastúpený v sektoroch organizátor a napomáhajúci, po nich aj chápajúci, vedúci k zodpovednosti či prísny a karhajúci. Najmenej sa v oboch skupinách objavoval sektor neistý a nespokojný. Výrazné rozdiely sa v hodnoteniach detí a samotných vychovávateľov nepreukázali, avšak z výsledkov vyplýva, že vychovávatelia boli v sebapercepcii viacej kritickejší, než ich interakčný štýl hodnotili deti.

Kľúčové slová: vychovávateľ, centrum pre deti a rodiny, interakčný štýl.

Abstract: The research paper tries to map the interaction style of the educator from the perspective of children on the one hand (IST questionnaire) and to compare the findings with the educator's self-concept in the Center for Children and Families. We found that the interaction style of educators from the children's perspective and the self-report of educators was most represented in the sectors like a organizing and helping, understanding, leading to responsibility, or strict and censure. The uncertain and dissatisfied sector appeared least in both groups. Significant differences in the assessments of children’s point of view and educators’ self-reports however do not indicate that the results show that the educators in self-reports were more critical than their interaction style evaluated by the children.

Keywords: Educator, Centre for children and families, interactive style.

#3 Motivace Romů ke vzdělávání
Motivation of the Roma to Education
Romana  Jílková - Milena Öbrink Hobzová
Více / More ...

Abstrakt: Cílem článku je identifikovat, jakou úlohu hraje motivace ke studiu u vzdělaných Romů. Pro zkoumání jsme si vybrali vysokoškolsky vzdělané Romy a snažili jsme se pochopit, jakou roli hrála motivace v jejich studiu. V teoretické části se zaměřujeme na současnou situaci Romů v České republice. Konkrétně si všímáme situace tohoto etnika ve vzdělávání a zároveň se zamýšlíme nad možnostmi zlepšení vzdělávání romských dětí. V praktické části článku prezentujeme případovou studii vzdělané Romky a její pohled na to, jak Romové vnímají svou cestu ke vzdělání a co ji samotnou motivovalo k získání vysokoškolského vzdělání. Z názorů respondentky vyplývá, že je nutné klást důraz na sblížení a pochopení jak romské komunity, tak majoritní společnosti. Dokud si vzájemně neporozumí a nebudou se respektovat, diskriminace z obou stran komunit nezmizí. Prezentovaná případová studie je dílčí částí výsledků většího výzkumu v diplomové práci.

Klíčová slova: vzdělávání Romů v České republice, motivace Romů ke vzdělávání, integrace Romů, strategie pro zlepšení vzdělávání Romů.

Abstract: The aim of the article is to identify the role in the motivation for education of Roma. The research focused on university-educated Roma and it tried to find out the role of motivation for their studies. The theoretical part deals with the current situation of the Roma in the Czech Republic. In particular, it notices the situation of this ethnic group in the education and at the same time, it considers ways to improve the education of Roma children. The practical part presents a case study of an educated Romani woman and her view of how the Roma perceived their path to education and what motivated her to obtain a higher education. According to the respondent, it is necessary to emphasize the convergence and understanding of both the Roma community and the majority society. Unless there is no mutual understanding between these two groups, discrimination from both sides of communities will not disappear. The case study presented is a part of a greater research study carried out in a diploma thesis.

Keywords: Education of the Roma in the Czech Republic, motivation of the Roma to education, Roma integration, strategies to improve Roma education.

#4 VÝZNAM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V ŽIVOTĚ DĚTÍ VE VĚKU 10-14 LET
THE IMPORTANCE OF SOCIAL NETWORKS IN THE LIFE OF CHILDREN 10-14
Marta Jonášková - Petra Potměšilová
Více / More ...

Abstrakt: Sociální sítě jsou nedílnou součástí života jedinců téměř na celém světě. Z tohoto důvodu je nutné se na sociálních sítích chovat zodpovědně. V současné době se hovoří o tom, že právě děti ve věku 10–14 lety jsou aktivními uživateli, kteří mohou být zranitelní. Jedním z úkolů sociální pedagogiky je tak vést tyto děti k bezpečnému chování na internetu. Článek je zprávou z části výzkumu. Cílem výzkumu bylo získat prvotní informace o tom, jaký mají význam sociální sítě v životě dítěte ve věku 10–14 let. Samotný výzkum se zaměřuje na otázky zda, a jaké sítě tito mladí používají. Konkrétněji se autorka pak věnuje Facebooku a Instagramu jakožto jedněm z průkopníků sociálních sítí, jak je známe dnes. Pro výzkum byla použita kvantitativní metoda získávání dat. Tato metoda vychází z předpokladu, „že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat“. (Hendl, 2005 str. 46). Jako vhodný prostředek pro získání dat byl zvolen dotazník. Výzkum přinesl podstatnou informaci, a to, že si žáci při založení účtu na sociálních sítích upravují věk dle „pravidel“ dané sítě. Vyplývá z toho, že sociální sítě děti používají, i když ještě nepřekročili oficiální věkovou hranici.

Klíčová slova: sociální sítě, děti, věk 10–14, prevence.

Abstract: Social networks are part of the life of people almost all over the world. It is a reason why we have to be responsible. Nowadays, we speak about dangers in social networks. Especially children and young people between 10–14 are abnormally active and can be harmed. One of the parts of social pedagogy is prevention – for example, to be safe on the Internet. This article is part of the first research. The aim was to find information, which social networks children use. The research focuses on the questions of whether and what social networks these young people use. More specifically, the author focuses on Facebook and Instagram as one of the important of social networks as we know them today. A quantitative method of data acquisition was used for the research. This method is based on the assumption "that we can measure and predict human behavior to some extent." (Hendl, 2005 p. 46). A questionnaire was chosen as a suitable means of obtaining data. Survey gave some important information like children use social networks and change their age according to rules networks.

Keywords: Social networks, children, prevention.

#5 TÉMA SMRTI VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
THEME OF DEATH IN THE TEACHING OF RELIGION
Barbora Matulová - Petra Potměšilová
Více / More ...

Abstrakt: Výuka náboženství je jedním z míst, kde se děti mohou setkat s tématem smrti. Smrt sice patří k životu, jedná se však o téma, které je pro spoustu lidí problematické. Z tohoto důvodu by bylo dobré, aby učitelé náboženství uměli s tímto tématem nakládat citlivě. Předkládaný článek prezentuje analýzu uceleného souboru učebních materiálů, který schválila Česká biskupská konference. To vše je doplněno o pohled Písma svatého na smrt. Jedná se o první ucelený pohled na tuto problematiku v českém školství v rámci výuky náboženství. Rozbor Písma svatého byl realizován spíše z pohledu pedagoga, nikoliv teologa a proto došlo k zúžení, kterého si autoři příspěvku jsou vědomi. Podstatnou část článku tvoří analýza učebních materiálů. Zde jednoznačně vyplývá, že téma není dostatečně reflektováno jako po obsahové, tak formální stránce.

Klíčová slova: Smrt, Písmo svaté, výuka náboženství, učební materiály.

Abstract: Teaching religion is one of the places where children can encounter the theme of death. Death is part of life, but it is a problem that is problematic for many people. For this reason, it would be good for religion teachers to be able to deal with this topic sensitively. The presented article presents an analysis of a comprehensive set of teaching materials approved by the Czech Bishops' Conference. All this is complemented by the Holy Scripture's view of death. It is the first comprehensive view of this issue in Czech education within the teaching of religion. The analysis of the Holy Scriptures was carried out from the point of view of a pedagogue and this is the reason why the article becomes limited. An essential part of the article is the analysis of teaching materials. Here it clearly follows that the topic is not sufficiently reflected both in terms of content and form.

Keywords: Death, Bible, teaching of religion, teaching materials.

#6 Jak jsou reflektovány zkušenosti s inkluzivní edukací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany jejich spolužáků a učitelů v primárním vzdělávání?
How is the experience with inclusive education of pupils with special educational needs considered by their classmates and teachers in primary schools?
Josef Slowík - Kateřina Kubíková - Aneta Boháčová
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek představuje výsledky výzkumu realizovaného v plzeňském regionu v roce 2020, zaměřeného především na zmapování postojů a vztahů žáků k jejich spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s nimiž jsou společně vzděláváni ve třídách 1. stupně běžné ZŠ. V šetření koncipovaném na základě kvalitativně-kvantitativní metodologie bylo využito několik výzkumných technik pro zjišťování vztahů ve školní třídě a kvality třídního klimatu. Ačkoliv se postoje dětí k těmto spolužákům zdají být celkově spíše neutrální, klima ve sledovaných třídách se ukázalo být zatížené častými konflikty mezi žáky. Tento rizikový faktor však není příliš reflektován učiteli, kteří sice znají největší rizika inkluzivní edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale nepovažují vliv společného vzdělávání na třídní klima za důležitý a zjevně se vztahy ve třídě ani nedokážou příliš efektivně pracovat, přestože se jedná o velmi důležitý prvek z hlediska úspěšnosti školní inkluze. Podpora dalšího vzdělávání učitelů a rozvoje jejich kompetencí v této oblasti, stejně jako využívání preventivních programů pro zlepšování kvality třídního klimatu jsou zásadními doporučeními, která vyplynula z výzkumných závěrů pro školní praxi.

Klíčová slova: Inkluzivní vzdělávání; žáci se speciálními vzdělávacími potřebami; klima třídy; primární vzdělávání; vztahy mezi žáky.

Abstract: The paper presents the results of research conducted in the Pilsen region in spring of 2020. This research was mainly focused on the issue of pupils’ relationships with their classmates with special educational needs, who are inclusively educated in regular school classrooms. In a survey based on both qualitative and quantitative approaches we used several research techniques to determine the relationships in the classrooms and the quality of classrooms’ climate. Although the pupils’ attitudes towards their classmates with special educational needs seemed rather neutral, the climate in the respective classes was affected by the conflicts between pupils. However, this risk factor is not considered by the teachers, who know the greatest risks of inclusive education, but do not consider the impact of this kind of education on the classroom climate important and they are not able to work effectively with pupil’s relationships in the classroom, although it is an important part of successful inclusion in schools. The main recommendations resulting from our research for the school practice are to support the teacher training and the development of their skills in the area of working with classroom climate, as well as the use of prevention programs to improve the quality of the classroom climate.

Keywords: Inclusive education; pupils with special educational needs; classroom climate; primary school; pupils’ relationships.

#7 VZTAH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ A KATECHEZE Z POHLEDU RODIČŮ A VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ, KATECHETŮ
RELATIONSHIP OF RELIGION AND CATECHESIS TEACHING FROM THE VIEW OF PARENTS AND TEACHING RELIGIONS, CATECHISTS
Veronika Šefčíková - Marcela Fojtíková Roubalová
Více / More ...

Abstrakt: Předkládaný příspěvek se zabývá náboženskou výchovou a jejím vnímáním z pohledu rodičů a vyučujících. Výzkumem chceme přiblížit pohled a vnímání dvou skupin. První skupinu tvoří rodiče, jejichž děti navštěvují výuku náboženství nebo katechezi. A druhou skupinu tvoří učitelé náboženství a katecheté. V první části vymezujeme pojmy katecheze a náboženská výchova, které jsou odlišné, ale v zásadě velice podobné a mezi kterými existuje velice tenká hranice. V další části se věnujeme výzkumné části výzkumu a analýze získaných dat z výzkumného šetření.

Klíčová slova: Náboženství, náboženská výchova, katecheze, rodiče, učitelé, katecheté.

Abstract: The aim of the research is to objectively map and present the relationship between teaching religion and catechesis in the Czech Republic. We want to approach the view and perception of two groups. The first group consists of parents whose children attend religion or catechesis classes. And the second group are teachers of religion and catechists. In the first part, we define the concepts of catechesis and religious education, which are different, but in principle very similar and between which there is a very thin border. The next part is devoted to the research part of the research and analysis of the data obtained from the research.

Keywords: Religion, religious education, catechesis, parents, teachers, catechists.

#8 Absolventi sociální pedagogiky v profesi sociálního pracovníka v NZDM
Gradueates of social pedagogy in the profession of a social worker in the low-threshold facilities
Marie Týnová - Milena Öbrink Hobzová
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek se zabývá absolventy sociální pedagogiky, kteří pracují na pozici sociálních pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Cílem příspěvku bylo identifikovat, jaké znalosti a dovednosti vnímají absolventi Sociální pedagogiky pro výkon povolání sociálního pracovníka v NZDM za přínosné a jak hodnotí celkový přínos studia pro dané povolání. Snažili jsme se také prokázat vztah mezi stupněm dosaženého vzdělání absolventů a jejich dalším vzděláváním před nástupem do NZDM. Data jsme získali na základě vlastního dotazníkového šetření. Kvantitativní výzkumné řešení poukázalo na to, že absolventi Sociální pedagogiky vnímají pro profesi sociálního pracovníka v NZDM přínosné znalosti z oblasti psychologie, sociální pedagogiky a sociální práce. Zároveň považovali za přínosné aktivní naslouchání a komunikační dovednosti. Ačkoli se nám nepodařilo prokázat existenci vztahu mezi stupněm dosaženého vzdělávání absolventů Sociální pedagogiky a jejich dalším vzdělávání před nástupem do NZDM, domníváme se, že jsme poukázali na pevné místo těchto absolventů v sociálních službách. Absolventi vyhodnotili celkový přínos studia spíše pozitivně, ačkoli k němu mají určité připomínky či výhrady.

Klíčová slova: Sociální pedagogika, absolventi sociální pedagogiky pracující v NZDM, sociální pracovník v NZDM, dovednosti absolventů sociální pedagogiky, další vzdělávání absolventů sociální pedagogiky, hodnocení studia sociální pedagogiky.

Abstract: The article deals with graduates in social pedagogy working as social workers in the low-threshold facilities for the youth. The aim of the article was to identify what knowledge and skills the graduates in social pedagogy perceive as important for a position of a social worker in the low-threshold facilities for the youth and how they evaluate the overall benefits of studying social pedagogy. We based collecting data on our own questionnaire survey. The research pointed out that graduates of social pedagogy perceive knowledge of psychology and social pedagogy as crucial for their job as well as they highly evaluate knowledge of social work. The respondents also consider active listening and communication skills being very important for their work in the low-threshold facilities for the youth. Although there was no relation between the level of education of the graduates and their further education before their employment in a low-threshold facility for the youth, we hope to have proved a firm position of the graduates in social pedagogy in the field of social services. The graduates evaluated the overall benefits of studying social pedagogy rather positively, although they have some comments or reservations.

Keywords: Social pedagogy, graduates in social pedagogy working in the low-threshold facilities for the youth, social worker in the low-threshold facilities for the youth, skills of the graduates in social pedagogy, further education of the graduates in social pedagogy, evaluation of the study of social pedagogy.

#9 Recenze: Dyslexie: psychologické souvislosti
Review: Dyslexie: psychologické souvislosti
Lenka Nováková
#10 Recenze: Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí: optické a akustické vnímání, jemná motorika a prostorová orientace
Review: Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí: optické a akustické vnímání, jemná motorika a prostorová orientace
Lenka Pinkavová
#11 Recenze: Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map
Review: Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map
Gabriela Špinarová
#12 Recenze: 44 aktivit pro dětí s ADHD. Podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly
Review: 44 aktivit pro dětí s ADHD. Podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly
Petra Potměšilová
#13 Recenze: Učitelské vyhoření. Proč vzniká a jak se proti němu bránit
Review: Učitelské vyhoření. Proč vzniká a jak se proti němu bránit
Petra Potměšilová
#14 Recenze: Sebevýchova: teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama
Review: Sebevýchova: teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama
Marcela Fojtíková Roubalová
#15 Recenze: Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením
Review: Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením
Veronika Vachalová
#16 Recenze: Pedagogika Márie Montessoriovej: vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl
Review: Pedagogika Márie Montessoriovej: vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl
Marcela Fojtíková Roubalová
#17 Recenze: Jedna cesta pro všechny! Život s Montessori (Montessori terapia a léčebná pedagogika v praxi)
Review: Jedna cesta pro všechny! Život s Montessori (Montessori terapia a léčebná pedagogika v praxi)
Matej Slováček
#18 Recenze: Individualized Education for Children with Disabilities: Theory, Planning, Implementation
Review: Individualized Education for Children with Disabilities: Theory, Planning, Implementation
Tang Shiyuan
#19 Anotace: Hodnoty, vzťahy a škola
Anotace: Hodnoty, vzťahy a škola
#20 Anotace: Education and "Pädagogik". Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe)
Anotace: Education and "Pädagogik". Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe)