PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 29. prosince 2021Published: Dec 29th, 2021
Nováková, Lenka. Recenze: Dyslexie: psychologické souvislosti . Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-12-21], [Citováno: 2024-03-03], 2020, 2, #9. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/2/article.php?id=9>

#9

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Dyslexie: psychologické souvislosti

Review: Dyslexie: psychologické souvislosti

Lenka Nováková

Publikace nesoucí název Dyslexie: psychologické souvislosti, byla vydána v roce 2019 nakladatelstvím Grada Publishing, a.s. Autorkou této publikace je psycholožka a vysokoškolská pedagožka Lenka Krejčová. Kniha obsahuje celkem 11 stěžejních kapitol, ve kterých se prolíná teoretické ukotvení problematiky dyslexie s praktickými příklady a návrhy intervence, které se opírají o tuzemské a zahraniční výzkumy, včetně praxe. Jednotlivé kapitoly jsou zakončeny závěrečným shrnutím a text je obohacen také kazuistikami, což čtenáři umožňuje propojit teoretická východiska s příklady reálných jedinců. Samotná publikace je zakončena slovníčkem pojmů, včetně použité literatury.

První kapitoly publikace poskytují ucelený teoretický pohled na dyslexii. Autorka čtenáře seznamuje s významem čtení v životě člověka, s procesem čtení a s jeho osvojováním a poukazuje na souhru řady dílčích kognitivních funkcí, důležitých při jeho osvojování. Je zde vymezena definice, symptomy, které dyslexii provází a podrobně charakterizována jejich identifikace. Při vymezení definice dyslexie autorka vychází z definic dvou organizací: Mezinárodní dyslektická asociace a Britská dyslektická asociace, které komparuje, čímž laickému čtenáři umožňuje získat širší náhled. V textu se nachází také téma školního sebepojetí žáků s dyslexií, což je důležitý faktor, který bývá často v praxi opomíjen.

Druhá část publikace se věnuje prevenci a intervenčním postupům. Jsou zde popsány intervenční postupy a konkrétní aktivity, které posilují rozvoj oslabených oblastí jedince s dyslexií a to ve věkovém období předškolních žáků až po dospělost.

Čtení je stěžejní dovedností každého z nás, bez které se v životě neobejdeme. Přes jednotlivá písmenka a číslice se dítě přenese ke slovům a později k celým větám. Tento proces je náročný, a o to více je náročnější pro jedince, kterým způsobuje potíže. Písmenka a souvislý text, se mnohdy pro dítě stává bojištěm a tápající v textu, společně s rodiči a pedagogy, hledá východiska jak to vše zvládnout. Tato publika čtivě pojímá problematiku dyslexie v uceleném pohledu, počínaje teoretickým ukotvením a následně propojením praktické stránky. Autorka této knihy nepojímá dyslexii pouze jako diagnózu, která narušuje vzdělávací proces jedince, ale jako „odlišnost“, se kterou lze pracovat. Publikace je velmi přínosná svým pozitivním a tvůrčím přístupem k problematice a je cenným zdrojem inspirací pro všechny, kteří se zajímají o specifické poruchy učení a hledají cesty, jak s problematikou dyslexie vhodným způsobem pracovat. Publikace může být inspirativním zdrojem nápadů nejen pro čtenáře z řad odborníků, ale svou čtivou formou může oslovit také laickou veřejnost.

Literatura

[1] KREJČOVÁ, L.  Dyslexie: psychologické souvislosti. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-247-3950-2. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. et Mgr. Lenka Nováková

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 11 Olomouc

Česká republika

lenka.novakova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content