PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 29. prosince 2021Published: Dec 29th, 2021
Slováček, Matej. Recenze: Jedna cesta pro všechny! Život s Montessori (Montessori terapia a léčebná pedagogika v praxi). Paidagogos, [Aktualizované: 2020-12-21], [Citované: 2024-04-23], 2020, 2, #17. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/2/article.php?id=17>

#17

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Jedna cesta pro všechny! Život s Montessori (Montessori terapia a léčebná pedagogika v praxi)

Review: Jedna cesta pro všechny! Život s Montessori (Montessori terapia a léčebná pedagogika v praxi)

Matej Slováček

V roku 2019 publikovalo Montessori ČR publikáciu, v Nemecku pôsobiacej autorky, Lore Anderlik (nar. 1933, Mníchov) s názvom Jedna cesta pro všechny! Život s Montessori (Montessori terapia a léčebná pedagogika v praxi). Ide o doplnený preklad textu Ein Weg für alle!: Leben mit Montessori – Montessori Therapie und Heilpädagogik in der Praxis z roku 1996. Publikácia je venovaná primárne českým a slovenským študentom 1. medzinárodného výcviku Montessori pre inklúziu s Lore Anderlik. Autorka je Montessori pedagogičkou, terapeutkou, spolupracovníčkou profesora Hellbrüggeho v Detskom centre Sonnenschein v Mníchove, je tvorkyňou Montessori terapie a držiteľkou medaile za celoživotné dielo.

Priblíženie publikácie čitateľom na Slovensku a v Českej republike je vysoko prínosné, nakoľko je žiaduce pre pedagógov materských i základných škôl, špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov, psychoterapeutov a iných, ktorých sa nastolená problematika dotýka, poznať čo najširšiu paletu možností a prístupov k deťom (i dospelým) nielen so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagogika M. Montessoriovej je svojimi princípmi blízka teórii neuropedagogiky a neurodidaktiky, či zážitkového (skúsenostného) učenia sa. Recenzovaná publikácia je koncipovaná do dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Úvodom je čitateľ oboznámený s princípom chápania pedagogiky M. Montessoriovej ako liečebnej pedagogiky, zavádzaním integrovanej výchovy do pedagogiky M. Montessoriovej, špecifikami prispôsobovania Montessori materiálu, okolnosťami vzniku Montessori liečebnej pedagogiky, opisom a priblížením medzinárodných skúseností (India, Etiópia, Nemecko). Prvá časť Predstavenie Montessori liečebnej pedagogiky a Montessori terapie, v prvej a druhej kapitole, obsahuje údaje o živote Márie Montessoriovej, pedagogike M. Montessoriovej všeobecne so zameraním na interpretácie výchovy a slobody (sloboda voľby, opakovania, vyjadrenia pocitov, sociálnych kontaktov). Tretia kapitola sa orientuje na Montessori materiál, ktorý delí štandardne do oblastí Cvičenia každodenného života, Zmyslová výchova, Jazyk, Matematika a Kozmická výchova (6-12 rokov; poznávame svet 3-6 rokov). Každú oblasť autorka popisuje podrobne aj s presahom do aplikačnej (praktickej) roviny. Uvádza aké materiály a činnosti napĺňajú ich obsah. Vo štvrtej kapitole sa čitateľ dozvie niečo o charakteristikách pripraveného prostredia, práci s chybou, nezávislosti a ich vplyve na správanie dieťaťa. Piata a šiesta kapitola sa venuje rolám dospelého a významu vekovo heterogénnych skupín detí vo výchove, vzdelávaní a výcviku podľa M. Montessoriovej. Ďalšie kapitoly Porovnanie Montessori pedagogiky, Montessori liečebnej pedagogiky a Montessori terapie a Montessori terapia, rozšírenie Montessori liečebnej pedagogiky sú, povedali by sme, nosnými textami pri štúdiu Montessori terapie. Tieto kapitoly obsahujú nielen teoretické východiská nastolenej problematiky, ale ja praktické rady a usmernenia na zabezpečenie prostredia Montessori terapie a liečebno-pedagogických intervencií. Autorka uvádza terapeutické ciele, pravidlá spolupráce s rodičmi. „Montessori pedagogika, Montessori liečebná pedagogika a Montessori terapia vychádzajú z rovnakých princípov, ktoré vypozorovala a vyvinula doktorka Maria Montessori... cieľ je rovnaký: (1) budovať a rozvíjať čo najväčšiu samostatnosť, (2) sebavedomie a (3) zodpovednosť za seba samého“ (s. 59). Predposledná kapitola teoretickej časti publikácie Terapia v domácom prostredí uvádza konkrétne príklady a odpovedá na otázky: Čo sa dieťa tým, ktorým cvičením naučilo? Má byť cvičenie opakované? Má sa cvičenie z terapie opakovať aj doma? Ako cvičenia realizovať doma? Ako často má terapia prebiehať? Opísaná je aj kombinácia s Vojtovou metódou, práca s dospelými aj práca so seniormi. V poslednej kapitole prvej časti sa čitateľ stretne s oblasťami využitia Montessori terapie. Autorka ich uvádza na kazuistikách vybraných vekovo aj zdravotným stavom rozličných klientov (dievča s tetraparézou, žiak 3. ročníka, žena vo veku 89 rokov) a ďalšie tri príklady. Nasledujú opisy a analýzy terapie pri problémoch s rečou a matematickými predstavami.

Druhá, praktická, časť publikácie je členená do deviatich kapitol. Zameriavajú sa na Cvičenia každodenného života, vkladanie predmetov (motorika), šitie a vyšívanie, cvičenia s gumičkami, otváranie a zatváranie, hnetenie, nalievanie pomocou lievika, cvičenia s vodou a prácu s papierom. Každá kapitola obsahuje podrobný popis pomôcok a postupov jednotlivých aktivít (vyše 100 aktivít s modifikáciami). Praktická časť je doplnená fotografiami autorky z jej praxe a inými grafickými znázorneniami.

Efekty Montessori terapie dokázala aj Dr. Kozelková (2013, monografia Poruchy vyšších zrakových funkcií detí s detskou mozgovou obrnou. Montessori terapia), ktorá publikovala v roku 2013 výsledky výskumu s cieľom sledovať, zachytiť a analyzovať zmeny vo vyšších zrakových funkciách detí s detskou mozgovou obrnou v procese Montessori terapie. Výskumnú vzorku tvorilo 13 detí s týmto ochorením. Ako použité výskumné metódy uvádza: štúdium zdravotnej a inej dokumentácie, testovanie batériou výkonových testov zameraných na hodnotenie vyšších zrakových funkcií, klinické pozorovanie, analýzu videozáznamov a písomných záznamov z terapie, hodnotiacu škálu úspešnosti práce s Montessori materiálom, kazuistiku a sledovanie zmien úrovne vyšších zrakových funkcií, ktoré realizovala použitím testov. Vo výskume autorka zaznamenala vo väčšine vyšších zrakových funkcií venterálneho i dorzálneho prúdu zvýšenie ich úrovne. Toto zvýšenie úrovne je indikátorom, ktorý svedčí o adekvátnej aplikácii Montessori terapie pri stimulácii, v tomto prípade, vyšších zrakových funkcií.

Recenzovanú publikáciu hodnotíme pozitívne. Nielen vo vzťahu k špeciálnopedagogickým (a príbuzným) disciplínam, ale aj pre rodičov a učiteľky v rodine a materských školách. Aj v kontexte zvyšujúceho sa počtu diagnostikovaných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách. Publikácia Lore Andrelik, vychádzajúca z jej mnohoročnej pedagogickej a terapeutickej praxe, si zaslúži miesto v knižniciach učiteľov, pedagógov, špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov aj študentov menovaných odborov. Publikácia si iste nájde miesto nielen vo formálnej príprave budúcich odborníkov, ale aj v systéme profesijného rozvoja pedagogických aj odborných zamestnancov, či ako pomocný metodický materiál v priamej praxi jednotlivých odborníkov, aj v príprave a ďalšom vzdelávaní psychológov.

Literatura

[1] ANDERLIK, L. Jedna cesta pro všechny! Život s Montessori (Montessori terapia a léčebná pedagogika v praxi). Praha: Montessori ČR, 2019. ISBN 978-80-906627-5-9. 

Kontaktní informace / Contact information

PhDr. PaedDr.  Matej Slováček

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP, Základná škola Ruskov

www.omep.sk

slovacekmatej@gmail.com

Zpět na obsah / Back to content