PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 29. prosince 2021Published: Dec 29th, 2021
Fojtíková Roubalová, Marcela. Recenze: Pedagogika Márie Montessoriovej: vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl. Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-12-21], [Citováno: 2024-03-03], 2020, 2, #16. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/2/article.php?id=16>

#16

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Pedagogika Márie Montessoriovej: vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl

Review: Pedagogika Márie Montessoriovej: vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl

Marcela Fojtíková Roubalová

V roce 2020 byla vydána v Prešově kniha Mateje Slováčka a Moniky Miňové Pedagogika Márie Montessoriovej: vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl. Velmi rozsáhlá publikace se snaží obsáhnout pedagogiku Marie Montessori a její aktuální situaci v České a Slovenské republice.

Autoři publikace se snaží o velmi podrobný popis aktuální situace v oblasti Montessori pedagogiky na Slovensku a v České republice na několika úrovních: analýza materiálů v oblasti formálního, neformálního a informálního vzdělávání. I když po této publikaci pravděpodobně sáhnou spíše obeznámení čtenáři, autoři zasazují tento systém do širšího kontextu pedagogiky a představují základní koncepce Montessori pedagogiky. Srovnávají tento pedagogický systém také se současnou „klasickou“ pedagogikou.

Snahou autorů této publikace je představit Montessori pedagogiku jak je prezentována v současné době na úrovni akademické, tedy jaké jsou možnosti setkat se s touto alternativou při studiu na vysoké škole. Autoři provedli analýzu studijních plánů několika vysokých škol v ČR a na Slovensku, což vypovídá o realitě přípravy budoucích učitelů mateřských škol jen částečně. Zaměřili se na analýzu předmětů, respektive předmětových listů, kde je pedagogika M. Montessori uvedena jako téma. Jaká je opravdu realita by bylo na další výzkumné šetření u samotných studentů a absolventů těchto oborů.

V další kapitole se autoři pokusili pomocí výzkumného šetření zmapovat situaci v oblasti neformálního vzdělávání ve vztahu k Montessori pedagogice. Z těch několika málo možností neformálního vzdělání vybrali kurzy pořádané Montessori společnostmi v ČR a na Slovensku a kurzy MVDr. Štarkové. Je trochu škoda, že zcela opomněli mezinárodní AMI kurzy, které probíhají v Praze a jejichž úroveň je velmi dobrá.

Poslední výzkumná kapitola se věnuje informálnímu vzdělávání a do svého šetření zahrnuli 3 publikace. Jedná o zhodnocení publikací s tematikou pedagogiky Marie Montessori, které mohou být zdrojem vzdělání, takže ne pracovní listy apod. pro děti. V analýze jde o vystižení podstaty, čemu se publikace věnují. Zahrnují tam také své publikace, ale i starší publikace a v hodnocení vychází všechny velmi pozitivně. Jedná se o takovou první velmi letmou analýzu, nesnaží se o nijak hluboký rozbor, což by bylo na další samostatnou publikaci. Autorské knihy Marie Montessori by samy stály za zhodnocení, do jaké míry jsou ještě dnes aktuální, případně, jak se vyvíjela její metoda během jejího života. V případě této analýzy je otázkou jestli je vhodné dávat dohromady teoretické i praktické publikace a hodnotit je podle podobných kritérií. Velmi zajímavá je část, kdy autoři mapovali témata, která převládají v publikacích o Montessori pedagogice.

Další oblastí zájmu byly odborné časopisy, ve kterých zjišťovali, jak jsou zde zastoupena témata související s tématem Montessori pedagogiky. Neformální i formální vzdělávání považují autoři za nedostatečné.

V závěrečné kapitole nabízí autoři několik rad pro praxi a také náměty pro výzkumné aktivity v této tématice.

Je to první ucelená práce pojednávající o tom, jak si stojí Montessori pedagogika v naší společnosti, takže v tomto směru je to velmi dobré a podnětné dílo, za kterým je mnoho práce a může být východiskem k dalšímu bádání na tomto poli. Její jednotlivé části mohou posloužit čtenářům k lepší orientaci v Montessori pedagogice.

Literatura

[1] SLOVÁČEK, M.  - MIŇOVÁ, M.  Pedagogika Márie Montessoriovej: vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl. Prešov: Prešovská univerzita, 2020. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

marcela.fojtikova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content