PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 29. prosince 2021Published: Dec 29th, 2021
Vachalová, Veronika. Recenze: Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením. Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-12-21], [Citováno: 2024-04-23], 2020, 2, #15. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/2/article.php?id=15>

#15

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením

Review: Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením

Veronika Vachalová

Kniha Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením autorek Růžičková, Kroupová vyšla v letošním roce 2020 v nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti existuje velmi málo odborných publikací a studií, které se problematikou tyflografiky zabývají, a to jak po stránce teoretické, tak i metodické a aplikační. Autorky se v publikaci snaží shrnout dosavadní stav reliéfní grafiky, zasadit získané informace do kontextu nových souvislostí, které reagují na potřeby současných nových technologií i stále se rozvíjející tyflotechniky. Taktéž zmíněná teoretická část monografie je podkladem pro empirický výzkum. V úvodu knihy nalezneme pár vět o autorkách i místě jejich působení.

Publikace je rozdělena do pěti kapitol, z nichž čtyři kapitoly jsou teoretické a poslední se věnuje empirickému výzkumu. První kapitola nazvaná „Prerekvizity taktilního vnímání – kožní čití a jeho poruchy“ popisuje kožní systém, poruchy kožního čití, kompenzační úlohu hmatu v souvislosti s osobami se zrakovým postižením a hlavními charakteristikami hmatu jako kontaktního analyzátoru. Kapitola druhá je celá věnována tyflografice, tedy její historií, funkcí, principy a zásadami její tvorby, možnostmi zobrazení reliéfní grafiky a jejími parametry. Další kapitola se zabývá technologiemi a pomůckami pro tvorbu reliéfní grafiky. Čtvrtá kapitola čtenáře přesune do pragmatické roviny týkající se uplatnění reliéfní grafiky v každodenním životě člověka se zrakovým postižením. Samostatné podkapitoly se věnují reliéfní grafice v prostorové orientaci ve veřejném prostoru, například vodícími liniemi, braillskými popisky na dveřích, trojrozměrnými modely aj. Následující podkapitolou je reliéfní grafika v tyflokartografii, která se soustřeďuje na tvorbu map, resp. tyflomap, plánů či glóbů vytvořených speciálně pro vnímaní pomocí hmatu. V neposlední řadě se další podkapitoly věnují reliéfní grafice využívané při edukaci osob se zrakovým postižením, ale také v umění ve smyslu samotné tvorby, adaptace umění do hmatové podoby i zpřístupnění oblasti muzejnictví pro osoby se zrakovým postižením. Text disponuje nespočtem obrázkových materiálů, které čtenáři jednotlivé příklady tyflografiky přibližují do konkrétní podoby. Poslední, pátá kapitola se zaobírá několika výzkumnými šetřeními ze zahraničí, na které navazuje výzkumné šetření provedené samotnými autorkami. Výzkum se zaměřuje na reliéfní grafiku v životě osob se zrakovým postižením, jejich pohledem na daný stav a tyflografiku pohledem osob pracujících s osobami se zrakovým postižením.

Předkládaná publikace přináší ucelený pohled na problematiku reliéfní grafiky ve srovnání s aktuálními moderními možnostmi výroby tyflografických pomůcek a zobrazení. Monografie může být přínosná širokému spektru čtenářů, tedy jak studentům speciální pedagogiky, odborníkům z řad pedagogických pracovníků věnujícím se dětem a žákům se zrakovým postižením, instruktorům prostorové orientace i profesionálům zabývajícími se volnočasovými aktivitami u osob se zrakovým postižením. Závěrem si dovolím vyzdvihnout obal knihy, neboť potěší nejen zrakem, ale zásluhou taktilních detailů, i hmatem.

Literatura

[1] RŮŽIČKOVÁ, V.  - KROUPOVÁ, K.  Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5732-1. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Veronika Vachalová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

veronika.vachalova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content