PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 29. prosince 2021Published: Dec 29th, 2021
Špinarová, Gabriela. Recenze: Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map . Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-12-21], [Citováno: 2024-06-13], 2020, 2, #11. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/2/article.php?id=11>

#11

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map

Review: Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map

Gabriela Špinarová

Kniha s názvem Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map vznikla ve spolupráci několika autorů z Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci. Byla vytvořena v rámci řešení projektu TAČR (Technologická agentura České republiky) TL01000507 – Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků.

Publikace je tvořena třemi celky, které v sobě zahrnují další podkapitoly. V první části publikace se autoři věnují dané problematice z teoretického hlediska. Přibližují tak čtenáři základní rysy a charakteristiky této oblasti. Čtenář se dozví informace o historickém vývoji tyflomap a jaké druhy máme. Jaké se využívají pro jejich ztvárnění výrobní technologie.

Zde je každé technologii věnován krátký odstavec, což je naprosto dostačující, aby čtenář získal potřebné informace o jejím fungování a nebyl tak zcela zahlcen. Velmi zajímavé je také téma kartografických znaků, kdy autoři hned na začátku kapitoly vymezují zásadní rozdíly mezi běžnými kartografickými znaky a znaky vloženými v tyflomapách. Čtenář je také seznámen s pravidly a parametry pro tvorbu map či užití Braillova písma při jejich tvorbě. Druhá část je věnována podrobněji technologiím, které bývají pro tvorbu tyflomap využívány. Jedná se o multimediální technologie, především pak technologii TouchIt3D.

Poslední, třetí, část je zaměřena na uživatele tyflomap a realizaci uživatelského testování. Autoři považují za důležité v tomto ohledu zasvětit čtenáře do problematiky osob se zrakovým postižením, kdy v souladu s tématem je toto mínění zcela na místě. Popisují, jakým způsobem figuruje zrak v životě člověka a jaký dopad má na jedince zrakové postižení ve všech kategoriích zrakového postižení. Hovoří o tom, jaké limity vnáší zrakové postižení do života osoby se zrakovým postižením, jaké kompenzační činitele využívá se zaměřením na hmatové vnímání. Konkrétní druhy, stupně, příklady a problémy jsou v knize vypsány přehledně a srozumitelně. Velká část je věnována prostorové orientaci a samostatnému pohybu jako prostředku k tvorbě audio-taktilních 3D tyflomap. V závěru knihy se pak autoři věnují uživatelskému testování, které bylo provedeno v rámci výše zmíněného projektu TAČR.

Jednotlivé kapitoly jsou navrženy tak, aby byly přístupné jak odborníkům, tak i laické veřejnosti. Na závěr každé z nich je vždy uvedena část nazvaná „Obrazem“, kde je dané téma shrnuto do základních bodů. Celá publikace je hojně doplněna o fotografie a obrázky, což ji dodává ještě větší přitažlivost. Zároveň jsou jednotlivé kapitoly poměrně krátké, a tak se čtenář při jejím objevování příliš rychle neunaví, přesto, že se jedná o publikaci odbornou. Jedná se o poutavé a velmi zajímavé čtení určené všem, kteří se o téma zrakového postižení, Tyflomap a Tyflografiky zajímají.

Literatura

[1] VONDRÁKOVÁ, A.  - RŮŽIČKOVÁ, V.  - KROUPOVÁ, K. a kol.  Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map. Olomouc>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5788-8. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Gabriela Špinarová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

gabriela.spinarova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content