PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 29. prosince 2021Published: Dec 29th, 2021
Potměšilová, Petra. Recenze: 44 aktivit pro dětí s ADHD. Podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly . Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-12-21], [Citováno: 2024-04-23], 2020, 2, #12. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/2/article.php?id=12>

#12

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: 44 aktivit pro dětí s ADHD. Podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly

Review: 44 aktivit pro dětí s ADHD. Podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly

Petra Potměšilová

Specifické poruchy chování s hyperaktivitou (ADHD) jsou poruchy, které se poslední dobou mezi dětmi vyskytují stále častěji. Podle dat Českého statistického úřadu se v současné době vyskytují až u 2% dětí, které jsou vzdělávány v hlavním vzdělávacím proudu. Tyto děti bývají společností vnímány jako obtížné a rušivé. Publikace 44 aktivit pro děti s ADHD si klade za cíl podpořit děti s ADHD, jejich rodiče a další pečující osoby prostřednictvím vybraných aktivit.

Publikace začíná dvěma dopisy. Jeden je adresován rodičům, druhý pak samotným dětem s ADHD. Dopis rodičům je napsán s pochopením, úctou a povzbudivě. Autor v něm uvádí možné problémy dětí s ADHD jako je školní neúspěšnost či společenská izolace. Dopis, který je adresován dětem, je postaven na zkušenostech z praxe. Autorka v něm poukazuje na možné problematické situace, do kterých se mohou děti dostávat (… vím, že kdyby ses trochu víc snažil/a, šlo by ti to lépe…) a poukazuje na možnosti, jak tyto situace řešit (různé aktivity, možnosti sebepoznání, …).

Na oba dopisy pak navazují čtyři ucelené kapitoly – oddíly, v nichž jsou uvedeny aktivity pro rozvoj jednotlivých problematických oblastí, které jsou spojovány s ADHD:

Každá aktivita se vztahuje k jednomu problému a je nazvaná jako možnost, jak tento problém řešit (… můžete se vyhnout …, … můžete se naučit …, …můžete porozumět…) U každé aktivity je nastíněn problém a uvedena činnost – úkol, jak by se dalo tento problém v praxi řešit.

Sebekontrola

Děti s ADHD mají velké problémy se sebekontrolou. Autor uvádí, že to není tím, že by byly „špatné“ nebo „zlé“, ale proto, že jejich chování se neshoduje s tím, co od nich jejich rodiče nebo učitelé očekávají. Děti s ADHD si často nepamatují řečená pravidla a nedokáží sedět v klidu. Aktivity uvedené v tomto oddíle mohou napomoci rozvoji sebekontroly, a tím i možnosti lépe vycházet s druhými lidmi.

Příklad úkolu: Napište pět věcí, které máte v oblibě a které vás nikdy nepřestanou bavit.

Problémy ve škole

Děti s ADHD mají více problémů ve škole než ostatní děti. Tyto děti se obvykle hůře soustředí na práci, mají problém dávat pozor, a to právě způsobuje to, že si učitelé myslí, že děti selhávají. Autor v této kapitole povzbuzuje děti k tomu, aby se nebály požádat učitele, výchovné poradce či psychology o pomoc.

Příklad úkol: Vytvořte si tabulku na celý den, která bude obsahovat následující políčka: čas, kdy má být úkol proveden; co mám udělat; zaškrtnout, až bude úkol splněn.

Kamarádství

S dětmi s ADHD může být zábava, ovšem často nemají opravdu dobré kamarády. Děti s ADHD mají problém naslouchat druhým, brát v úvahu to, co by chtěli druzí dělat, nelíbí se jim pravidla a často zapomínají. Aktivity uvedené v tomto oddíle mohou pomoci hledat nové a dobré kamarády.

Příklad úkolu: Následující výroky mohou být škádlením. Vyberte ty, které jsou škádlením a ty, které jsou už zlomyslné či zlé.

Sebehodnota

ADHD může způsobovat problémy doma i ve škole, dokonce i tam, kde jsou lidé, kteří rozumí a chápou podstatu problému. Každému totiž může dojít trpělivost. Dětem s ADHD je často opakováno to, že vše dělají špatně, a toto může mít negativní vliv na sebepojetí. Aktivity uvedené v této kapitole mohou pomoci ukázat na vlastní výjimečnost děti.

Příklad úkolu: Tabulka zodpovědnosti. Napište si aktivity, které je potřeba splnit a vždy si zaškrtněte, zda jste je daný den splnili či ne.

Publikace je velmi dobře uspořádaná. Vychází z praktických zkušeností autora. Aktivity uvedené v publikaci mohou dětem skutečně pomoci v rozvoji jejich osobnosti a pomoci jim zmírnit dopady ADHD. Knihu lze doporučit nejen rodičům a pedagogům, ale též studentům sociální či speciální pedagogiky tak, aby byli dobře připraveni na práci s dětmi s ADHD.

Literatura

[1] Shapiro, L. E.  44 aktivit pro dětí s ADHD. Podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly. Praha: Portál, 2020. 

Kontaktní informace / Contact information

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.potmesilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content