Ročník: 2023Volume: 2023
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 31. ledna 2024Published: Jan 31st, 2024

Obsah čísla / Issue content

#1 Nekázeň žáků v reflexích začínajících učitelů v České republice (a možnosti jejich ovlivnění)
Pupils´ indiscipline in the reflections of beginning teachers in Czech Republic (and the possibilities of their influence)
Jaroslava Ševčíková - Tereza Buchtová - Jitka Plischke
Více / More ...

Abstrakt: Problematika nekázně žáků je v současnosti často diskutovaným tématem. Ačkoli je odborníky řešeným pojmem kázeň žáků, pedagogická praxe se zabývá především nekázní, jejími projevy, příčinami a prevencí. Cílem studie je analyzovat nekázeň žáků prostřednictvím reflexí začínajících učitelů, popsat ji tak, jak ji učitelé interpretují a hledat možnosti ovlivňování těchto interpretací. Jako předpoklad zde přijímáme tvrzení, že interpretace postojů k fenoménu nekázně ve výuce u začínajících učitelů se v průběhu roční spolupráce s uvádějící učitelkou změní. Toto bylo prokázáno empirickým šetřením. Neznámou je charakteristika nekázně z hlediska kvality, směru a míry ovlivnění v reflexích začínajících učitelů. Empirická studie byla realizovaná pomocí kvalitativního výzkumu. Bylo zjištěno, že začínající učitelé prostřednictvím svých reflexí identifikují nekázeň žáků jako stresor a překážku, ale v rámci spolupráce s uvádějící učitelkou mění její interpretaci na výzvu k řešení.

Klíčová slova: Kázeň, nekázeň, reflexe, začínající učitel, uvádějící učitel, otevřené kódování, axiální kódování.

Abstract: The issue of student indiscipline is currently a frequently discussed topic. Nevertheless, the discipline of pupils is a term addressed by experts, pedagogical practice deals primarily with indiscipline, its manifestations causes and prevention. The aim of the study is to analyse the indiscipline of pupils through the reflections of novice teachers, to describe it as teachers interpret it and look for factors that influence these interpretations. As an assumption here, we accept the statement that the interpretation of the attitudes towards the phenomenon of indiscipline in teaching among novice teachers will change during the one-year cooperation with the introducing teacher. This has been proven by empirical investigation. The characteristic of indiscipline is unknown in terms of quality, direction and degree of influence in the reflections of novice teachers. The empirical study was carried out using qualitative research. It was found that novice teachers through their interpretation identify the indiscipline of pupils as a stressor and an obstacle, but within the framework of cooperation with the introducing teacher, they change its interpretation to the challenge for a solution. .

Keywords: Discipline, indiscipline, reflection, novice teacher, introducing teacher, open coding, axial coding.

#2 Přístupnost inkluzivního vzdělávání žáků se zbytky zraku
Accessibility of inclusive education for pupils with residual vision
Kateřina Kroupová - Kateřina Malinková - Veronika Růžičková - Veronika  Vachalová - Gabriela Špinarová
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek je orientován na specifika edukace žáků se zbytky zraku se zaměřením na prvopočáteční čtení a psaní s využitím dvojmetody. Zaměříme se na možnosti a úskalí využití tohoto klíčového principu při vzdělávání žáků se zrakovými funkcemi na hranici mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí, a to specificky v inkluzivním prostředí. Na základě kvalitativního výzkumu realizovaného prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů vyvodíme určité závěry a doporučení pro práci s touto cílovou skupinou v inkluzivní edukační realitě. Tento příspěvek je jedním z výstupů projektu IGA_2022_007.

Klíčová slova: Inkluzivní vzdělávání, zbytky zraku, dvojmetoda, prvopočáteční čtení a psaní.

Abstract: The contribution is focused on the specifics of the education of pupils with residual vision with a focus on initial reading and writing using the dual method. We will focus on the possibilities and pitfalls of using this principle in the education of pupils with visual functions on the border between severe low vision and practical blindness, in an inclusive environment. Based on qualitative research carried out through semi-structured interviews, we draw conclusions and recommendations for working with this target group in an inclusive environment. This contribution is one of the outputs of the project IGA_2022_007.

Keywords: Inklusive education, residual vision, dual method, initial reading and writing>

#3 Pocit bezpečí jako jedna z důležitých hodnot nejen lidí se specifickými potřebami
The Feeling of Safety as one of the Important Values not only of People with Specific needs
Adéla Hanáková - Tereza  Hrudová - Bianka Hudcová - Kateřina Kroupová - Miloň Potměšil - Veronika Růžičková - Kristina  Šimůnková - Gabriela Špinarová - Eva Urbanovská - Veronika  Vachalová
Více / More ...

Abstrakt: Bezpečnost a pocit bezpečí vnímáme jako stav minimálního ohrožení okolními vlivy. Ať se jedná o bezpečnost vojenskou, ekonomickou, energetickou, environmentální, informační, technickou, dopravní, genetickou (a další), pocit bezpečí nám dodává potřebný klid a přispívá k vnitřní pohodě každého z nás. Toto vnímání vnější reality včetně zasazení sebe sama do okolního dění má proto nesporný dopad na náš osobní, společenský i pracovní život a reálné fungování v životní realitě. S přihlédnutím k výše uvedenému není překvapivý fakt, že právě bezpečnost vystoupila jako jeden z důležitých faktorů ovlivňujících přístupnost prostředí a její význam zmiňovaly také osoby se specifickými potřebami. V rámci příspěvku představíme dílčí výsledky výzkumu zaměřeného právě na bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami, úžeji pak pohled osob s omezením hybnosti.

Klíčová slova: Bezpečnost, pocit bezpečí, přístupnost prostředí, omezení hybnosti, specifické potřeby.

Abstract: We perceive safety and the feeling of safety as a state of minimal threat from environmental influences. Whether it is military, economic, energy, environmental, informational, technical, transport, genetic (and other) safety, the feeling of safety gives us the necessary peace of mind and contributes to the inner well-being of each of us. This perception of external reality, including the placement of oneself in the surrounding events, therefore has an indisputable impact on our personal, social and work life and real functioning in life's reality. Taking into account the above, it is not surprising that safety emerged as one of the important factors affecting the accessibility of the environment, and its importance was also mentioned by people with specific needs. As part of the contribution, we will present partial results of research focused specifically on safety in the context of people with specific needs, and more narrowly, the view of people with limited mobility.

Keywords: Safety, feeling of safety, accessibility of the environment, limitation of mobility, specific needs.

#4 Konzumace pornografického obsahu katolickou mládeží
Consumption of pornographic content by the young Catholics
Kateřina Derflová - Petra Potměšilová
Více / More ...

Abstrakt: Pornografie je celospolečenský fenomén, který se nevyhýbá ani mladým lidem hlásícím se k římskokatolické církvi, a to i přes odmítavý přístup církve k pornografii, jak ukázal provedený výzkum. Výzkum zkoumá vztah mladých katolíků k pornografii, dále pak vztah prevence a konzumace pornografie. Do výzkumu se zapojilo přes 140 mladých z katolické církve. Získaná data byla vyhodnocována pomocí testu dobré shody a také zpracovávána a prezentována v rámci popisné statistiky.

Klíčová slova: Pornografie, konzumace pornografie, římskokatolická církev, mladí katolíci.

Abstract: Pornography is a society-wide phenomenon, so it is not avoided even by young people who belong to the Roman Catholic Church, despite the Church's rejection of pornography, as the research showed. The research examines the relationship of young Catholics to pornography, as well as the relationship between prevention and consumption of pornography. Over 140 young people from the Catholic Church participated in the research. The obtained data were evaluated using the goodness-of-fit test and processed and presented in the framework of descriptive statistics.

Keywords: Pornography, consumption of pornography, Roman Catholic Church, young Catholics.

#5 Prožívání partnerského konfliktu u nesezdaných křesťanů – protokol k výzkumu
Experiencing partner conflict among unmarried Christians – research protocol
Barbora Sikorová - Alice Košárková
Více / More ...

Abstrakt: Konflikty jako takové jsou přirozenou součástí vztahů, jelikož dochází ke střetu dvou odlišných názorů v určitě záležitosti. Partnerské konflikty pak mohou řešit problémy, které by ve svobodném statusu neexistovaly. Cílem partnerů by nemělo být jen odstranění vzájemných neshod, ale i jejich efektivní řešení pro zbudování stabilního vztahu (Vidal, Vidal-Graf, 2007). Záměrem našeho výzkumu je zmapovat prožívání partnerských konfliktů mezi nesezdanými křesťanskými páry a také to, zda má křesťanská víra vliv na průběh a řešení konfliktu.

Klíčová slova: Partnerské vztahy, křesťané, nesezdané partnerství, konflikt, víra.

Abstract: Conflicts are a natural part of relationships, as two different views on an issue clash. Partner conflicts can then solve problems that would not exist in a single status. The goal of the partners should not be only to eliminate their disagreements, but also o resolve them effectively to build a stable relationship (Vidal, Vidal-Graf, 2007). The intention of our research is to map the experience of partner conflict among unmarried Christian couples and whether Christian faith has an impact on the course and resolution of conflict.

Keywords: Partnerships, Christians, unmarried partnerships, conflict, faith.

#6 Příprava dětí k 1. svatému přijímání podle konceptu Katecheze Dobrého pastýře – zpráva z výzkumu
Preparing for the celebration of First Communion about the concept of The Catechesis of the Good Shepherd – research protocol
Petr Hyánek - Marcela Fojtíková Roubalová
Více / More ...

Abstrakt: Příprava na první svaté přijímání je nedílnou součástí náboženské výchovy dětí. Předkládaný článek se zabývá programem Katecheze Dobrého pastýře, respektive její jednou částí, a to přípravou na 1. svaté přijímání. Příspěvek popisuje fáze přípravy a přibližuje výzkumné šetření o aplikace tohoto konceptu přípravy v našem prostředí, které probíhá v rámci diplomové práce.

Klíčová slova: Katecheze, Katecheze Dobrého pastýře, příprava k 1. svatému přijímání.

Abstract: Preparation for the celebration of first communion is an integral part of children's religious education. The presented article deals with the Catechesis of the Good Shepherd program, or rather one of its parts, namely the preparation for the celebration of the First Holy Communion. The paper describes the stages of preparation and approaches the research investigation of the application of this concept of preparation in our environment, which is carried out as part of the diploma thesis.

Keywords: Catechesisi, The catechesis of the Good Shepherd, preparing for the celebration of First Communion.

#7 The impact of pandemic measures on the behaviour of science students
Ivan  Iľko - Viera Peterková
Více / More ...

Abstract: The COVID-19 pandemic has affected the lives and daily routines of people almost everywhere on the planet. Suddenly, working or studying remotely became common for millions of people. In this context, we examine how the daily activities of students in natural science subjects in the field of sports, sleep, work, leisure, eating, and hygiene changed in the context of Slovak Republic. Based on a sample responses collected through an ethogram in April 2021 and subsequently in April 2022, we found through statistical analysis that the behavior of students changed significantly during the pandemic in the area of sleep (p= 0.038). We also found that the behavior of students was not statistically significantly different in the areas of sports, work, leisure, eating, and hygiene. These findings provide a basic characterization of the behavior of students in natural science subjects at a university in Slovak Republic. In the event of another lockdown and deteriorating of epidemiological situation, these findings can provide support to students as well as university educators.

Keywords: Pandemic, COVID-19, behavior, students, social.

#8 Recenze: Dyslexie! Nebo ne? Aneb jak primární reflexy ovlivní vývoj vidění
Review: Dyslexie! Nebo ne? Aneb jak primární reflexy ovlivní vývoj vidění
Lenka  Nováková
#9 Recenze: Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS
Review:Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS
Karolína  Tvarůžková
#10 Recenze: Montessori: tajuplné dětství
Review: Montessori: tajuplné dětství
Marcela Fojtíková Roubalová