PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2023Volume: 2023
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 31. ledna 2024Published: Jan 31st, 2024
Nováková, Lenka . Recenze: Dyslexie! Nebo ne? Aneb jak primární reflexy ovlivní vývoj vidění . Paidagogos, [Aktualizováno: 2024-01-31], [Citováno: 2024-06-13], 2023, 1-2, #8. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2023/1-2/article.php?id=8>

#8

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Dyslexie! Nebo ne? Aneb jak primární reflexy ovlivní vývoj vidění

Review: Dyslexie! Nebo ne? Aneb jak primární reflexy ovlivní vývoj vidění

Lenka  Nováková

Publikace Dyslexie! Nebo ne? Aneb jak primární reflexy ovlivní vývoj vidění byla vydána v roce 2023, PhDr. Marjou Annemiek Volemanovou, PhD., která se zabývá problematikou přetrvávajících primárních reflexů. Problematika přetrvávajících primárních reflexů je hojně diskutovaným tématem s ohledem na specifické vývojové poruchy učení, nebo ADHD. Publikace je primárně zacílena na nejčastěji se vyskytující a v povědomí veřejnosti nejznámější poruchu učení – dyslexii.

Publikace je rozdělena do pěti kapitol, z nichž nejobsáhlejší je kapitola třetí, která je rozdělena do jednotlivých částí. Autorka tyto části připodobňuje k tzv. majáku, jehož jednotlivá patra, resp. části charakterizují vývoj zrakové percepce, která je důležitá pro čtenářské dovednosti. Správné čtení se stává obrazně světlem majáku, to znamená vrcholem stavby, která musí mít stabilní všechna patra, aby byla funkční a světlo mohlo spolehlivě svítit. Úvod čtenáře uvede do problematiky specifických poruch učení a přetrvávajících primárních reflexů. Dozví se, že i když má dítě potíže se čtením, nemusí být příčinou dyslexie, avšak důvodem mohou být neinhibované primární reflexy, které ovlivňují zrakovou percepci-plynulost očních pohybů a spolupráci očí. Samozřejmostí je také seznam použité literatury v závěru knihy.

Název první kapitoly „Co je dyslexie“ napovídá, co je jejím obsahem. Nalezneme zde definice, etiologii a podrobné popisy projevů dyslexie od mateřské školy, až po základní školu. Pro zpestření je na konci první kapitoly uveden seznam známých osobností s dyslexií.

O vývoji zrakového vnímání a jeho vlivu na vývoj dítěte pojednává druhá kapitola s názvem „Vidět se musíme naučit“. Opět se čtenář přehledně dozví o jednotlivých fázích vývoje zrakového vnímání v etapách dětského věku. V této kapitole již najdeme i jednotlivé tipy pro praktické využití.

Kapitola číslo 3 „Co potřebujeme, aby se nám dobře četlo? Postavme maják vidění!“ představuje nejobsáhlejší kapitolu celé publikace a je rozdělena do několika částí. Autorka publikace úvodem charakterizuje anatomii oka, předkládá varovné příznaky potíží se zrakem u předškoláka a poukazuje na možné příčiny potíží se čtením. Postupně rozebírá jednotlivé části majáku zrakové percepce: primární reflexy a rovnováha jako základ. Autorka čtenáře přehledně provází charakteristikou primárních reflexů a jejich vlivem na vývoj zrakového vnímání - Moro reflex, Tonický labyrintový reflex, Asymetrický tonický šíjový reflex, Hledací a Sací reflex, Babkinův respons, Symetrický tonický šíjový reflex. Dále se čtenáři seznámí s posturálními reflexy, které vývojově navazují na reflexy primární. Jednotlivé formy reflexů autorka detailně popisuje a závěrem každého konkrétního popisu jsou uvedeny velmi přehledně symptomy přetrvávajícího primárního reflexu. Po tomto poměrně podrobném úvodu v kapitole tři, začíná autorka postupně rozebírat jednotlivá patra majáku.

Prvním z nich je zraková ostrost, fixační oční pohyby, vergence a akomodace. Autorka dané oblasti charakterizuje, věnuje se jednotlivým refrakčním vadám, diagnostickým možnostem, ale i návodům ke zlepšení při obtížích. Obrazné znázornění, včetně popisů je pro čtenáře zpestřením.

V další části se čtenář dozví, jak důležité je pro čtení kvalita očních pohybů u dítěte. Je zde opět detailně charakterizován proces očních pohybů při sledování předmětů, při čtení. Uvedeno je jejich rozdělení - tzv. konjungované a diskonjungované oční pohyby, tyto typy jsou dále autorkou popisovány a rozlišeny na fixační, sakadické, plynulé sledovací a vestibulárně-optokinetické. Velmi podrobně je vysvětlen význam sakadických pohybů, které nám umožňují nejen číst, ale také se např. rychle zorientovat v prostoru. Součástí je také praktická ukázka, jak cvičit čtecí sakády.

Binokulárním (prostorovým) viděním se zabývá autorka ve třetím patře majáku. Jedná se o koordinovanou senzo-motorickou činnost obou očí, resp. schopnost vidět jakýkoliv objekt oběma očima. Binokulární vidění není vrozené, ale vyvíjí se postupně. Je zde popsán vývoj binokulárního vidění a jsou zde také popsány poruchy binokulárního vidění, jejich symptomy. Tyto poruchy mohou být příčinou horší hrubé i jemné motoriky.

Zrakové vnímání tvoří čtvrté patro majáku, ve kterém se autorka postupně věnuje jednotlivým oblastem zrakového vnímání– figura a pozadí, orientace v prostoru, zraková diferenciace, analýza, syntéza, zraková paměť a vizuomotorická koordinace. Přehledně se seznámíme s tím, co vše je důležité k úspěšnému zvládnutí čtení a psaní. Vidíme také, jaké důsledky u dítěte školního věku může mít nevyzrálost jednotlivých schopností zrakového vnímání. Opět pro názornost doplněno náměty k rozvoji a obrázky. Velmi cenné je závěrečné doporučení, jak dodržovat správnou zrakovou hygienu.

Ve čtvrté kapitole jsme ještě podrobněji pro snazší pochopení komplexního procesu vidění, seznámeni s anatomií oka a zrakové dráhy. Přesně se dozvídáme, jak putuje zrakový signál oka, dále jsou popsány symptomy horšího fungování zrakové dráhy a zpracovávání zrakových vjemů. Vše je doplněno o názorné obrázky s popisy. Velmi poutavou částí je přiblížení vlivu stresu na zrakové vnímání.

Pátou, závěrečnou kapitolou s příznačným názvem „Kde najít pomoc“ představuje celkové shrnutí knihy. V jednotlivých kapitolách jsme se dozvěděli, že některé symptomy, které jsou považovány za dyslexii, nejsou způsobeny dysfunkcí centrálního nervového systému, ale velký podíl může mít nedokonalý vývoj vidění. Vývoj vidění je v této knize znázorněn pomocí pomyslného majáku a budování jeho jednotlivých pater. Pokud chceme dítěti pomoci, musíme postupovat po jednotlivých patrech a důsledně je budovat od základů. Je zde poměrně detailně zmíněna možnost působení speciálního pedagoga.

Publikace svou hloubkou a výlučným zaměřením na jedince s dyslexií rozšiřuje informace, které nalezneme v publikaci Přetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování, z roku 2019. Pro svou odbornost a detailní charakteristiku, je vhodná spíše pro odbornou veřejnost. Využití najde i u studentů vysokých škol – speciální pedagogiky, ale i lékařských oborů. Publikace je poměrně komplexním přehledem o základním teoretickém ukotvení zrakového vnímání v souvislosti s procesem čtení. Je vhodná pro čtenáře, kteří se chtějí podívat na možné symptomy typické pro dyslexii i z jiného úhlu pohledu, než je běžně předkládána. Věnuje se otázkám od anatomie oka, přes procesy zrakového vnímání, až po význam a vliv přetrvávajících primárních reflexů na obtíže se čtením. Publikace je doplněna o názorné obrázky.

Literatura

[1] VOLEMANOVÁ, Marja.  Dyslexie! Nebo ne? Aneb jak primární reflexy ovlivní vývoj vidění.. Statenice: INVTS, 2023. ISBN 978-80-907369-5-5. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. et. Mgr.  Lenka  Nováková

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

lenka.novakova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content