PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2023Volume: 2023
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 31. ledna 2024Published: Jan 31st, 2024
Sikorová, Barbora - Košárková, Alice. Prožívání partnerského konfliktu u nesezdaných křesťanů – protokol k výzkumu. Paidagogos, [Aktualizováno: 2024-01-31], [Citováno: 2024-06-13], 2023, 1-2, #5. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2023/1-2/article.php?id=5>

#5

Zpět na obsah / Back to content

Prožívání partnerského konfliktu u nesezdaných křesťanů – protokol k výzkumu

Experiencing partner conflict among unmarried Christians – research protocol

Barbora Sikorová - Alice Košárková

Abstrakt: Konflikty jako takové jsou přirozenou součástí vztahů, jelikož dochází ke střetu dvou odlišných názorů v určitě záležitosti. Partnerské konflikty pak mohou řešit problémy, které by ve svobodném statusu neexistovaly. Cílem partnerů by nemělo být jen odstranění vzájemných neshod, ale i jejich efektivní řešení pro zbudování stabilního vztahu (Vidal, Vidal-Graf, 2007). Záměrem našeho výzkumu je zmapovat prožívání partnerských konfliktů mezi nesezdanými křesťanskými páry a také to, zda má křesťanská víra vliv na průběh a řešení konfliktu.

Klíčová slova: Partnerské vztahy, křesťané, nesezdané partnerství, konflikt, víra.

Abstract: Conflicts are a natural part of relationships, as two different views on an issue clash. Partner conflicts can then solve problems that would not exist in a single status. The goal of the partners should not be only to eliminate their disagreements, but also o resolve them effectively to build a stable relationship (Vidal, Vidal-Graf, 2007). The intention of our research is to map the experience of partner conflict among unmarried Christian couples and whether Christian faith has an impact on the course and resolution of conflict.

Keywords:  Partnerships, Christians, unmarried partnerships, conflict, faith.
Úvod

V mezilidských vztazích se konflikty stávají nevyhnutelnou součástí interakčního procesu a není tomu jinak ani v případě vztahů partnerských. Tyto konflikty mohou mít různou povahu a intenzitu, a jejich prožívání a řešení může být ovlivněno různými faktory, včetně náboženských přesvědčení. Náboženská víra má v partnerských vztazích vliv nejen na spokojenost partnerů (Reich, 2018), ale může být také tím, co přispívá k prevenci či řešení konfliktů (Lambert a Dollahite, 2006).

Výzkum, kterému se článek věnuje, se zaměřuje na prozkoumání způsobu, jakým nesezdaní křesťané prožívají partnerský konflikt, a jak náboženské aspekty ovlivňují jejich způsob řešení konfliktů. Cílem je zmapovat prožívání partnerského konfliktu u nesezdaných křesťanů. Dílčími cíli jsou prozkoumat témata konfliktu, pocity, způsoby řešení a vliv křesťanské víry na partnerský konflikt.

Partnerský konflikt – definice

Matějková (2007) definuje konflikt jako „střet zájmů, postojů, pocitů, potřeb, cílů, hodnot, ideálů a dalších našich postojů. Konflikty nám též slouží. Přimějí nás k zaujmutí postoje, k ujasnění si svých postojů, hodnot, očekávání, etických norem. A to přispívá k sebeuvědomění si své osobnosti, posílení identity i posílení vlastního sebevědomí.“ Tento střet, v kontextu partnerského vztahu, nazýváme konfliktem partnerským. Vidal a Vidal-Graf (2007) uvádí, že není možné, aby existoval vztah bez konfliktů, jelikož se mezi dvěma lidmi objevují témata, která by se u nezadaného jedince nevyskytla.

Při definování partnerských konfliktů řada autorů dále rozlišuje typy konfliktů, odkrývá jejich vznik a popisuje způsoby řešení. V našem výzkumu se chceme zaměřit především na to, zda a popřípadě jak přispívá k řešení problémů křesťanská víra.

Vztah křesťanské víry a partnerství

Partnerskému vztahu a významu víry a spirituality pro vzájemné soužití partnerů je věnována řada studií. Ty poukazují především na to, že pokud oba partneři vyznávají víru, mají tendenci lépe fungovat v manželství v mnoha ohledech (Lamber et al., 2006). Zejména se ukazuje vliv modlitby a chození do kostela na jednotu a spokojenost v partnerském (Reich, 2018). Věřící partneři se ukázali být také těmi, kdo mají tendenci projevovat větší náklonost svému protějšku, méně jej kritizovat (Perry, 2015), což může souviset s jedním ze základních požadavků křesťanství na odpuštění a vzájemnou lásku.

Křesťanství a partnerský konflikt

Lambert a Dollahite (2006) zjistili, že křesťanská víra a její praktikování má přímý vliv na předcházení, řešení a usmíření v rámci konfliktu. Toto zjištění potvrzují i další studie, které ukazují, že víra jako sdílená hodnota a perspektiva je spojena s větší ochranu před konflikty (Mahoney, 2005), a sdílené kdy náboženské přesvědčení nejenže může pomoci párům řešit konflikty, ale některým konfliktům předchází ještě dříve, než začnou (Pasch & Sullivan, 2017). Zdá se tedy, že náboženská přesvědčení páru ovlivňují jejich náboženské praktiky, které formují jejich společný životní cíl, vztahové ctnosti, závazek k trvalosti a ochotu odpouštět. To může souviset i s tím, že pokud partneři věří v možnost komunikace s Bohem prostřednictvím modlitby, spoléhají na modlitbu jako na prostředek k řešení či překonání konfliktů.

Nesezdané křesťanské páry

Přestože se konfliktům v partnerských vztazích věnuje řada studií, převážná většina výzkumů je provedena mezi páry žijícími v manželství. Samotná problematika partnerství nesezdaných křesťanů může být nahlížena z mnoha perspektiv, a může být různě interpretována a chápána v závislosti na individuálních přesvědčeních, církevních tradicích a životních okolnostech. Můžeme se tak setkat s naprostým odmítáním společného soužití křesťanů před uzavřením manželství, stejně jako s pohledem, že vzájemná láska je důležitější a uzavření manželství je nepodstatná formální záležitost (Lešková & Fabian, 2019). Výzkum mezi nesezdanými křesťany může tedy prohloubit poznání v oblasti role křesťanské víry v řešení partnerských konfliktů i u této skupiny lidí.

Cíl výzkumu

Tento výzkum si klade za cíl popsat prožívání partnerského konfliktu u nesezdaných křesťanů. Cílem je zjistit, jak křesťané, kteří doposud neuzavřeli manželský svazek a nesdílí společnou domácnost, prožívají partnerský konflikt. Dalšími cíli je popsat, jak je partnerský konflikt vnímán, jakých témat se konflikty týkají, jaké pocity doprovází partnerský konflikt, jak dochází k řešení konfliktu a jak se do partnerských konfliktů promítá křesťanská víra.

Základní výzkumné otázky

Bylo stanoveno pět výzkumných otázek, kterými se výzkum zabýval. Všechny otázky jsou vnímány ve vztahu k cílové skupině výzkumu, to znamená ke křesťanům v nesezdaném partnerství.

  1. Jaký je subjektivní pohled na partnerský konflikt?
  2. Jakých témat se konflikty týkají?
  3. Jaké individuální pocity a emocionální reakce provází partnerský konflikt?
  4. Jak dochází k řešení konfliktu?
  5. Jak se do partnerských konfliktů promítá křesťanská víra?

Metodologie

Pro vlastní výzkum byl zvolen kvalitativní přístup. Sběr dat probíhal pomocí interview s jednotlivými participanty.

Participanti

Výběr účastníků byl záměrný a splňovali určitá kritéria výzkumu, konkrétně nesezdaný partnerský vztah a křesťanské vyznání. Celkem se do výzkumu zapojilo pět účastníků, přičemž dva z nich tvořili jeden partnerský pár a zbývající tři byli nezávislí na sobě.

Způsob získávání a analýza dat

Data k výzkumu byla sbírána pomocí interview, které probíhalo v klidném prostředí, které bylo pro participanty známé. Jednalo se o polostrukturovaný rozhovor, kde participanti byli dotazováni na jejich zkušenosti, postoje a pocity ohledně partnerských vztahů, konkrétně v kontextu nesezdaného partnerství a jejich křesťanského vyznání. Skládal se z kombinace otevřených otázek, které umožňovaly účastníkům volně vyjádřit své myšlenky a pocity, a uzavřených otázek, které poskytovaly možnost strukturovaněji zkoumat specifické aspekty tématu. Účastníci byli obeznámeni s výzkumným cílem a souhlasili s nahráváním. Rozhovor byl zaznamenám na mobilní diktafon.

Další část výzkumu tvořila transkripce záznamu, kterou jsme provedli v programu Microsoft Word. Zpracování dat jsme začali otevřeným kódováním textu pomocí „tužky a papíru“. Kódy byly zároveň kategoriemi. Výroky v kategoriích jsme analyzovali na základě hlavních témat, opakujících se frází, se snahou porozumět postojím a prožívání účastníka. Následně jsme výsledky z analýzy interpretovali v odpovědích na výzkumné otázky.

Průběžné výsledky

Z dosavadní analýzy lze vyčíst několik klíčových průběžných závěrů ohledně způsobu, jakým účastníci prožívají partnerský konflikt. Konflikty jsou považovány za přirozenou součástí vztahu a cílem není jejich odstranění.

V rámci konfliktu jsou prožívány různé emocionální stavy, včetně naštvanosti, ublíženosti a lítosti a jsou brány v potaz také emoce druhého partnera. Stává se, že v průběhu sporu se objevuje otázka, zda je důvod nadále setrvávat ve vztahu.

Křesťanské vyznání a hodnoty hrají klíčovou roli v přístupu k řešení konfliktů. Projevuje se to modlitbami o sílu v těžkých chvílích a víru v Boží formující vliv skrze partnerské střety a vedení k větší lásce k druhým lidem.

Celkově lze říci, že se partneři snaží aktivně řešit konflikty ve svém vztahu a zároveň pracovat na sobě a svém přístupu k nim.

Impakt do praxe

Výsledky výzkumu mohou přispět k hlubšímu porozumění dynamice partnerských vztahů u nesezdaných křesťanů. To může být užitečné pro terapeuty, poradce a duchovní průvodce, kteří pracují s těmito lidmi a chtějí lépe porozumět jejich potřebám a výzvám. Křesťanské páry se mohou ocitnout v rozporu mezi tlakem ze strany církve, která podporuje uzavření manželství, a tlakem sekulárního světa, který zdůrazňuje nezávislost a svobodu nesezdaného partnerství. Toto napětí může vést k dalším konfliktům. Lidé, kteří se těmto párům věnují, je mohou provádět rozhodnutím, zda chtějí pokračovat v nesezdaném partnerství nebo uzavřít manželství. Je rovněž prospěšné, když páry získají dovednosti pro efektivní řešení problémů ještě před uzavřením manželství. Andy Stanley (2014) upozorňuje na tzv. "mýtus svatby," kdy poukazuje na to, že samotný akt svatby nezmění naše staré návyky, ale je důležité, aby se páry připravovaly na manželství předem, podobně jako sportovci absolvují četné množství tréninků před zápasem.

Výzkum může také přispět k lepšímu pochopení toho, jak náboženské faktory ovlivňují prožívání partnerského konfliktu. Církve a náboženské organizace tak mohou reagovat vytvořením programů a podpůrných služeb pro své členy. Mohou být navrženy strategie pro křesťanské páry, kteří se potýkají s partnerským konfliktem.

Příprava článku byla podpořena z projektu IGA_CMTF_ 2023_007.

Literatura

[1] MATĚJKOVÁ, E. Jak řešit konflikty a problémy v partnerských vztazích. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024718323. 

[2] STANLEY, A. Láska, sex a chození. Návrat domů: Praha, 2014. ISBN 978-80-7255-374-7. 

[3] VIDAL, S. - VIDAL-GRAF, C. Jak se dobře pohádat s partnerem. Praha: Portál, 2007. ISBN 9788073672089. 

[4] PASCH, L. A. - SULLIVAN, K. T. Stress and coping in couples facing infertility. Current Opinion in Psychology. 2017, 13. S. 131-135. 

[5] LAMBERT, N. M. - DOLLAHITE, D.C. How religiosity helps couples prevent, resolve, and overcome marital conflict. Family Relations. 55. S. 439-449. 

[6] REICH, N. - KALANTAR, S. M. The role of praying for the spouse and sanctification of marriage in reducing infidelity. Mental Health, Religion & Culture. 2018, 21, 1. 65–76 s. 

[7] MAHONEY, A.  Religion and conflict in marital and parent-child relationships. Journal of Social Issues. 2005, 61, 4. 689–706 s. 

[8] PERRY, S. L. A match made in heaven? Religion-based marriage decisions, marital quality, and the moderating effects of spouse’s religious commitment. Social Indicators Research. 2015, 123, 1. 203–225 s. 

[9] LEŠKOVÁ, L. - FABIAN, A. Undergraduate students’ approach to marriage and forms of cohabitation as the starting point to initiate dialogue on traditional family values. Acta Missiologica. 2019, 13, 2. S. 125-137. 

Kontaktní informace / Contact information

Bc.  Barbora Sikorová

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

Mgr.  Alice Košárková, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

alice.kosarkova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content