Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 7. února 2023Published: Feb 7th, 2023

Obsah čísla / Issue content

#1 Standardy tělesné výchovy v kontextu vzdělávací politiky
Physical education standards in the context of education policy
Rostislav Havel - Ludmila Fialová
Více / More ...

Abstrakt: Evaluační standardy tělesné výchovy pro základní školy tvoří od roku 2014 nový doporučovaný element Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem této teoretické studie je zmapovat možnosti využití standardů vzdělávacího oboru Tělesná výchova a nastínit postup jejich vývoje při zavádění do vzdělávací praxe. Implementace inovativních prvků kurikula není otázkou jen klíčových aktérů vzdělávaní, tj. žáků a učitelů. Proto první část textu analyzuje aktéry vzdělávací politiky základního školství z pohledu standardů tělesné výchovy. Druhá část nahlíží na tělovýchovné standardy prostřednictvím jednotlivých etap politického cyklu: nastolení problému; tvorba politiky; rozhodnutí; implementace; vyhodnocení politiky. Pro české prostředí je uvedena i zahraniční inspirace v podobě jednotlivých kroků Physical Education Metrics, které vedou ke kvalitní tělesné výchově spojené s hodnocením standardů. Autorem tohoto evaluačního systému je organizace „National Association for Sport and Physical Education“. Závěr práce nastiňuje možné varianty testování naplnění standardů ve školní praxi. Podle míry centralizace a rozsahu ověřování jsou předloženy návrhy autonomního, dílčího a komplexního hodnocení v Tělesné výchově.

Klíčová slova: Standard, tělesná výchova, aktéři, základní škola, vzdělávací politika.

Abstract: The evaluation standards for elementary physical education were included as a new recommending element in the Framework Education Programme for Elementary Education in 2014. The aim of the theoretical study is to map the possibilities of using the standard of physical education and outline the progress of their development in the introduction into education. The implementation of innovative elements of the curriculum matters not only to the key participants in education, i.e. students and teachers. Therefore, the first part of the text analyses the participants in the elementary education policy from the view of the physical education standards. The second part examines the physical education standards through the individual stages of the political cycle: establishment of the issue; creation of the policy; decision; implementation; policy evaluation. The Czech environment can also find inspiration abroad in the form of the individual steps of the Physical Education Metrics, which lead to good-quality physical education related to the assessment of the standards. This evaluation system was created by the “National Association for Sport and Physical Education”. The conclusion of the work outlines potential alternatives for testing the fulfilment of the standards in teaching practice. Suggestions for autonomous, individual and comprehensive evaluation are presented according to the level of centralisation and scope of verification.

Keywords: Standard, physical education, participants, elementary school, education policy.

#2 Kriminalita mládeže z pohledu sociálního pedagoga se zaměřením na Moravskoslezský kraj – literární přehled
Juvenile Delinquency from Social Pedagogue's Point of View Focused on Moravian-Silesian Region - Overview of Selected Publications
Julie Krištofíková - Petra Potměšilová
Více / More ...

Abstrakt: Článek pojednává o kriminalitě mládeže. Předkládá analýzu vybraných odborných textů ze sociologie, psychologie a etopedie, které se zaměřují na prevenci a intervenci u dětí a mladistvých potýkajících se s problémovým chováním nebo s poruchami chování. Cílem analýzy je zachytit vývoj problematiky za posledních 25 let. Z celkových 23 odborných textů bylo následně 9 vybráno a rozebráno podrobně.

Klíčová slova: Mládež, kriminalita, poruchy chování, etopedie, prevence, intervence.

Abstract: The article discusses a juvenile delinquency. It puts forward an analysis of selected scientific texts concerning sociology, psychology and ethopedy focusing on prevention and intervention in youth with problem behaviour or with behavioural disorders. The aim of the analysis is to assess the progress in this field in the last 25 years. From a total of 23 expert texts, 9 were selected and thoroughly analysed.

Keywords: Youth, delinquency, behavioural disorder, ethopedy, prevention, intervention.

#3 Zhodnocení sociální izolace v době lockdownu – protokol k výzkumu
Coping with social isolation in times of lockdown - research protocol
Tereza Zetková - Petra Potměšilová
Více / More ...

Abstrakt: Sociální izolace je stav, kdy je jedinec odříznut od běžných sociálních kontaktů. Cílem výzkumu je zjistit, zda tímto stavem jsou postihnuti i jedinci ve věku mladé dospělosti. Dále se zaměřuje na zjištění, zda a do jaké míry má na tento jev období krize jako je například lockdownu v období pandemie Covid-19.

Klíčová slova: Sociální izolace, socializace, krize, vývojová psychologie.

Abstract: Social isolation is a condition in which an individual is cut off from normal social contact. The aim of the research is to find out whether individuals in young adulthood are also affected by this condition. It also aims to determine whether and to what extent a period of crisis such as the lockdown during the Covid-19 pandemic has an impact on this phenomenon.

Keywords: Social isolation, socialization, crisis, developmental psychology.

#4 Religiozita u lidí žijících ve městě a na vesnici
The religiosity of people living in the city and in the village
Marcela Fojtíková Roubalová - Veronika Šefčíková
Více / More ...

Abstrakt: Cílem této práce je zmapovat, zdali stále existuje odlišnost mezi religiozitou a hodnotovou orientací lidí žijících na vesnici a ve městě. Pokusíme se nalézt vztah, případnou diferenci mezi místem, kde lidé žijí a preferencí konkrétních hodnot u těchto lidí. Rovněž si klademe za cíl zjistit postoje lidí žijících ve městě a na vesnici ve vztahu k náboženství.

Klíčová slova: Religiozita, postoje, město, vesnice.

Abstract: The aim of this paper is to determine whether there is still a difference between the religiosity and value orientation of people living in villages and cities. We will try to find a relationship, a possible difference between the place where people live and the preference for particular values among these people. We also aim to find out the attitudes of people living in town and villages in relation to religion.

Keywords: Religiozity, attitudes, city, villages.

#5 Different Opinions on Education of the Deaf – the Objectives of Different Communication Approaches
Lin Li
Více / More ...

Abstract: In order to understand the objectives of different communication approaches in education of deaf, 81 articles were searched and screened from Chinese Journal of Special Education, Journal of Special Education, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, and Child Language Teaching & Therapy with an evidence-based research path. After analyzing the 81 articles about 6 commonly used communication approaches in deaf education, the limitation of relevant articles was found. Result shows that a systematic and comprehensive introduction of different communication approaches in deaf education hasn’t been payed enough attention. Single communication approach has its restriction, and many communication approaches are interrelated and interactive, so it is necessary to effectively use multiple communication approaches in education of deaf. It is important to find a balance between different communication approaches in education of deaf in further research.

Keywords: Comunication, .

#6 Recenze: Vývojová neuropsychologie
Review: Vývojová neuropsychologie
Tereza Přibylová
#7 Recenze: Ukrytý poklad: Dětské nitro z pohledu gestalt terapie
Review: Ukrytý poklad: Dětské nitro z pohledu gestalt terapie
Petra Potměšilová
#8 Implicitné jazykové znalosti dieťaťa
Implicitné jazykové znalosti dieťaťa
Matej Slováček