PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 7. února 2023Published: Feb 7th, 2023
Potměšilová, Petra. Recenze: Ukrytý poklad: Dětské nitro z pohledu gestalt terapie . Paidagogos, [Aktualizováno: 2023-02-07], [Citováno: 2024-03-03], 2021, 2, #7. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2021/2/article.php?id=7>

#7

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Ukrytý poklad: Dětské nitro z pohledu gestalt terapie

Review: Ukrytý poklad: Dětské nitro z pohledu gestalt terapie

Petra Potměšilová

Publikace Ukrytý poklad je dalším počinem autorky známé knihy Třinácté komnaty dětské duše. Sama autorka se v úvodu k publikaci zmiňuje o tom, že tyto dvě knihy od sebe dělí dvacet osm let. Dále pak uvádí, že za tu dobu se sice mnohé změnilo, ale co bohužel stále zůstává, jsou problémy dětí, kterými musejí v průběhu dětství procházet: týrání a zneužívání, rozvod rodičů, ztráty a odloučení.

Autorka v knize popisuje možnosti využití gestalt terapie při práci s dětmi a dospívajícími. Sama doufá v to, že kniha pomůže, a že díky ní čtenář dostane stejných darů, jaké dostala autorka, a to dar pomáchat dětem, aby se dostaly na tu správnou cestu zdravého růstu a plně prožívaného života.

Kromě úvodu a epilogu je kniha rozdělena na jedenáct kapitol, které na sebe logicky navazují a tvoří tak celek. Nejdříve je čtenář postupně proveden celým terapeutickým procesem dítěte. První dvě kapitoly jsou více teoretické a je možné je považovat za uvedení do problematiky. Nejprve autorka uvádí důvody, proč vůbec dítě chodí na terapii. Z vlastní praxe se zmiňuje o dvou základních problémech, které děti řeší: problémy v navazování dobrých kontaktů a problémy s nízkým sebevědomím a vnímáním vlastní hodnoty. V další kapitole autorka popisuje celý terapeutický proces a uvádí základní okruhy, kterým je potřeba v procesu věnovat pozornost: práce se vztahy, vytváření a udržování kontaktů, význam a regulace vzdoru, povzbuzování smyslů, reakce těla, posilování self, vyjadřování emocí, péče o sebe, přetrvávání nepatřičného procesu, ukončení terapie a začleňování rodičů a rodiny dítěte do procesu. Jednotlivé okruhy jsou podrobně charakterizovány a popis je doprovázen konkrétními příklady z terapie.

V následujících kapitolách jsou popisovány konkrétní postupy v terapii. Ve všech těchto kapitolách je odpovídajícím způsobem propojena teorie a praxe. Autorka vždy pro ilustraci uvádí postřehy z praxe, a tím dodává teoretickým poznatkům na významu. Jedna z těchto kapitol je např. věnována možnostem posilování vnímání vlastního já; je zde uvedeno celkem deset okruhů, které mohou pomoci k adekvátnímu vnímání vlastního já (např. smysly, tělo, intelekt či využívání hranic a limitů). Jiná kapitola je zaměřena na práci s hněvem. Jsou zde, mimo jiné, uvedeny tři základní kroky při práci s vlastním hněvem:

  1. Uvědomění si vlastního hněvu,
  2. Přijmutí hněvu,
  3. Rozhodnutí se, jak bude hněv vyjádřen.

Dále pak popisuje to, že přímé vyjádření hněvu je pro děti náročné a postupně modeluje cesty, jak s hněvem adekvátně pracovat.

Kromě tematicky zaměřených kapitol je možné se v knize setkat i s kapitolami, které se zmiňují o práci s dětmi a mládeží dle jejich věku (práce s velmi malými dětmi, práce s dospívajícími). Autorka neopomíjí ani skupinu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně pak s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou.

Celkově lze říci, že kniha je napsána čtivým, ale odborným způsobem. Čtenář získá nejen teoretické zázemí o dané problematice, ale především se setká s ukázkami funkčního terapeutického procesu.

Knihu lze doporučit nejen odborníkům na dětskou duši, ale i rodičům, pedagogům a v neposlední míře i studentům.

Literatura

[1] Oaklander, V.  Ukrytý poklad: Dětské nitro z pohledu gestalt terapie. Praha: Portál, 2021. 

Kontaktní informace / Contact information

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.potmesilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content