PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 7. února 2023Published: Feb 7th, 2023
Přibylová, Tereza. Recenze: Vývojová neuropsychologie . Paidagogos, [Aktualizováno: 2023-02-07], [Citováno: 2024-07-14], 2021, 2, #6. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2021/2/article.php?id=6>

#6

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Vývojová neuropsychologie

Review: Vývojová neuropsychologie

Tereza Přibylová

Autoři se v knize zaměřují na aktuální téma v souvislosti s přibývajícími výzkumnými studiemi v oblasti mozkové plasticity a přesahu dané problematiky do speciálněpedagogických oborů a její využití v intervenci.

Kniha je členěna do tří oblastí, které jsou nazvané:

  1. Část: Zarámování do kontextu
  2. Část: Neurony a mozek
  3. Část: Psychika a její dílčí oblasti.

V první části knihy je vymezeno zařazení vývojové neuropsychologie v systému věd a následně jsou znázorněny základní vývojové etapy lidského života. Druhá část s názvem Neurony a mozek obsahuje podkapitolu věnovanou vývoji centrálního nervového systému, která začíná fází již před oplozením, pokračuje prenatálním obdobím k procesu porodu. V následující podkapitole jsou popisovány hlavní změny mozku po narození až k dospělosti. V rámci druhé části publikace jsou zároveň vymezeny základní typy mozkové plasticity a znázorněny mechanismy regenerace nervových vláken.

Třetí část knihy pojednává o vývoji jednotlivých psychických funkcí, jako je pozornost, vizuomotorické funkce, řeč, paměť, exekutivní funkce, sociální chování a emoční reakce z pohledu neuropsychologie a umožňuje tak čtenáři náhled na časové a vývojové hledisko vazeb mezi centrální nervovou soustavou a psychikou. Velmi přínosné je časté poukazování na souvislosti mezi jednotlivými procesy a funkcemi centrální nervové soustavy. Např. v podkapitole o vývoji vituomotorických a vizuospaciálních funkcí je mimo jiné dáván do souvislostí vývoj zrakového vyhledávání spolu s vývojem úchopu a vývojem pozornosti.

Publikace je doplněna o řadu schémat a ilustrací, které pomáhají konkrétním procesům lépe porozumět. Ačkoli jsou teoretické poznatky čerpány z převážně lékařských zdrojů, je kniha psána srozumitelnou a čtivou formou a dává tak studentům a absolventům speciální pedagogiky či psychologie náhled do procesů vývoje mozku a psychiky člověka.

Publikace je doplněna o řadu schémat a ilustrací, které pomáhají konkrétním procesům lépe porozumět. Ačkoli jsou teoretické poznatky čerpány z převážně lékařských zdrojů, je kniha psána srozumitelnou a čtivou formou a dává tak studentům a absolventům speciální pedagogiky či psychologie náhled do procesů vývoje mozku a psychiky člověka.

Literatura

[1] PROCHÁZKA, Roman. - OREL, Miroslav. Vývojová neuropsychologie. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3080-1. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Tereza Přibylová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

tereza.pribylova02@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content