Ročník: 2017Volume: 2017
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1. srpna 2017Published: August 1st, 2017

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Hodnotové orientace a ctnosti ve světle pozitivní psychologie
Values Orientation and Virtues from the Positive Psychology Point of View
Vladimír Smékal
Více / More ...

Abstrakt: Cílem tohoto sdělení je poukázat na význam hodnot v kontextu občanských ctností, a na jejich souvislost s rozvíjením občanské kultury osobnosti. Studie naznačuje, jak je důležité vytvářet formační projekty spojené s evaluací jejich efektivity, aby se prokázalo, které vývojové a formativní vlivy jsou rozhodující pro utváření občanských ctností jako základu politické a občanské kultury.

Klíčová slova: Hodnoty, ctnosti, pozitivní psychologie

Abstract: The aim of this paper is to show the meaning of values in the context of civic virtues so as their connection with civic society's culture of personality. Study shows how important is to create formative projects with evaluation of their effectivity to proove which developmental and formative influences are crucial for constitution of civic virtues as the basis of political and civic culture.

Keywords: Values, virtues, positive psychology

#3 Možnosti a limity současné literatury pro děti a mládež v procesu výchovy k hodnotám
Possibilities and Limits of Contemporary Literature for Children and Youth in the Process of Values Education
Vlasta Řeřichová - Jana Sladová
Více / More ...

Abstrakt: Současná literatura určená dětem a mládeži zpracovává řadu aktuálních témat, jako jsou například narušené rodinné vztahy, jinakost a outsiderství, život s handicapem, umírání a smrt, multikulturní problematika, ochrana životního prostředí či rizika virtuální reality. Příběhy tohoto typu mohou v osobnosti čtenáře zanechat zřetelnou stopu, ať už v podobě formování vlastní identity, rozvoje prosociálního chování nebo schopnosti orientovat se ve složitých životních situacích. Literatura pro děti a mládež vydávaná v posledních desetiletích také nově, s využitím humoru, napětí a některých dalších postupů a prostředků přibližuje témata historická, která se tak stávají čtenářsky přístupnější a zajímavější. Tento potenciál současné produkce však naráží na některé bariéry, které nedovolují, aby se kvality konkrétního literárního díla ve výchově k hodnotám plně uplatnily. Příspěvek si všímá možností využití vybraných děl českých a světových autorů literatury pro děti a mládež ve výchově k hodnotám a faktorů, jež utváření hodnotové orientace mladé generace prostřednictvím literárních děl limitují.

Klíčová slova: Literatura pro děti a mládež, výchova k hodnotám.

Abstract: The contemporary literature for children and youth treats a variety of current topics such as disturbed family relationships, otherness and outsider status, living with a disability, death and dying, multicultural issues, environmental protection and dangers of virtual reality. Stories like this can leave a distinct footprint in readers´ personality, both in terms of shaping their own identity and developing their positive social behaviour and the ability of finding their way in difficult life situations. Literature for children and youth published in recent decades makes use of humour, suspense and some other techniques, it introduces historical themes while making them more accessible and interesting. This current potential, however, faces some barriers that do not allow the quality of literary work to be fully made use of in values education. The paper notes the possibility of using selected works of Czech and international authors of literature for children and youth in values education and the factors limiting the shaping of values orientation of the young generation by means of literary works.

Keywords: Literature for children and youth, values education.

#4 Postoje studentů středních škol ke vzdělání
Secondary School Students’ Attitudes Toward Education
Petra Potměšilová - Marcela Fojtíková Roubalová
Více / More ...

Abstrakt: Cílem článku je přinést informace o tom, co a kdo může ovlivňovat tvorbu postojů ke vzdělání u studentů středních škol. Teoretickým východiskem výzkumu se stalo pojetí postojů tuzemskými i zahraničními psychology jako jsou např. Nakonečný, Hewstone a Stroebe a vývojové teorie Kohlberga a Piageta. K získání informací byl použit dotazník s čtyřiadvaceti výroky, které se vztahují ke vzdělání. U každého z výroku je Likertova škála. Kromě těchto výroků jsou zde položky, které zjišťují demografická data (pohlaví, věk, typ školy, vzdělání rodičů). Data byla zpracována pomocí programu SPSS. Byla použita popisná statistika a pro ověření hypotézy Pearsonův korelační koeficient. Výsledky výzkumu poukázaly na to, že studenti středních škol vnímají vzdělání především jako prostředek pro lepší uplatnění na trhu práce. Získané informace budou sloužit pro plánování dalších výzkumných aktivit a v praxi při preventivních programech (např. postoj ke vzdělání jako součást motivace ke studiu).

Klíčová slova: Postoj, hodnoty, vzdělání, studenti středních škol.

Abstract: The article presents information of the quantitative research results. The main topic of the research is: attitudes of secondary school students to education. Theoretical basis of this article is the concept of attitude as an evaluation of the individual relationship to the selected object. This relationship evaluation can take positive and negative values. Nakonečný or Hewstone and Stroebe mention three components that are involved in the formation of attitudes: emotional, behavioral and cognitive. For information about the attitudes was used the questionnaire with twenty-four statements, that relate to education. For each statement is used Likert scale. In addition to these statements, there are items that are collected demographic data (gender, age, type of school, parents' education). Data were processed using SPSS program. The research results have shown that secondary school students perceive education primarily as a means to improve the labor market.The information obtained will be used for planning research activities, and in practice in preventive programs (Attitude to education as part of the motivation for the study).

Keywords: Attitudes, values, education, secondary school students.

#5 Motívy voľby učiteľského povolania
Motivations for Choosing Teaching as a Career
Robert Tomšik
Více / More ...

Abstrakt: Výskum zisťuje, ktoré motívy sú dôležité pri výbere učiteľskej profesie. Ďalej poukazuje na dôležitosť školskej úspešnosti na stredných školách ako prediktor vysokoškolskej/akademickej úspešnosti. Do štúdie bolo zahrnutých 173 študentov učiteľstva prvých ročníkov bakalárskeho stupňa Prešovskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Motivácia voľby učiteľského povolania bola mapovaná pomocou SMVUP2–S (Škály voľby učiteľského povolania: verzia pre študentov učiteľstva). Výskum identifikoval ako najfrekventovanejšie faktory voľby učiteľskej profesie záujem o prácu s deťmi a mladistvými, vnútornú hodnotu vyučovania, rovnako aj kompetencie a predošlé skúsenosti s vyučovaním. Výsledky výskumu potvrdili, že stredoškolská úspešnosť je dôležitá pri nástupe na štúdium, pretože sa študenti s vyššou školskou úspešnosťou odlišujú vyššou vnútornou a altruistickou motiváciou.

Kľúčové slová: Voľba povolania, učiteľ, učiteľská profesia, motívy voľby povolania, motivácia, školská úspešnosť. .

Abstract: The present research seeks to find out which motives are important for the selection of teaching profession and furthermore, it highlights the importance of school success at high school as an important predictor of university / academic success. The research sample consisted of 173 teacher trainees in the first year of bachelor degree program at Prešov University and the Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia. Motivation for choosing teaching profession was mapped by SMVUP2–S (a scale of choice teaching as a career: a version for teacher trainees). Research identified that the most important factors for the choice of the teaching profession are: the interest to work with children and adolescents; the intrinsic value of teaching as well as competence and previous experience with teaching. Research results confirmed that the high school success is important at the beginning of the studies because students with higher school success are also characterized by higher internal and altruistic motivation.

Keywords: Choice of occupation, teacher, teacher profession, motivation of choosing profession, motivation, academic achievement.

#6 Stěžejní východiska a koncepce současné anglické náboženské pedagogiky
Major Concepts of Current English Religious Education
Karim Sidibe
Více / More ...

Abstrakt: Tento článek si klade za cíl analyzovat didaktické koncepce výuky náboženství pěti hlavních teoretiků současné anglické náboženské pedagogiky, Harolda Loukese, Niniana Smarta, Davida Haye, Cliva Errickera a Andrewa Wrighta. Loukes a Smart položili základy současné náboženské pedagogiky v Anglii v 60. letech 20. století. Loukes využil poznatky vývojové psychologie a Smart výuku sekularizoval. Hayovo pojetí z 80. let 20. století akcentuje niternou duchovní skutečnost žáků. V současné době Erricker aplikuje postmoderní filosofická východiska na výuku a akcentuje individualitu a nezávislost žáků, zatímco Wright vychází z filosofických východisek kritického realismu a akcentuje nutnost teologické a filosofické diskuze na hodinách náboženství.

Klíčová slova: Výuka náboženství, náboženská pedagogika, školství, spirituální dimenze, postmoderna, kritický realizmus.

Abstract: The objective of this publication is to analyze the didactic concepts of Religious Education (RE) of five major English religious educationists - Harold Loukes, Ninian Smart, David Hay, Clive Erricker and Andrew Wright. Loukes and Smart formed the basis of contemporary English RE in 1960’s. Loukes used developmental psychology and Smart secularized RE. In 1980’s Hay emphasized children’s internal spirituality. At present Erricker applies postmodern philosophical thought on RE while Wright’s concept is based on critical realism emphasizing a need for theological and philosophical discussion in the classroom.

Keywords: Religious Education, religious pedagogy, education system, spiritual dimension, postmodernism, critical realism.

#7 The Coincidence of Opposites in Thomas Merton and Zhuangzi: A Case Study On How Professors Can Effectively Use the Language of Paradoxes in the Classroom at the University Level
Cristóbal Serrán-Pagán y Fuentes
Více / More ...

Abstract: This paper examines the importance of paradoxes using the mystical language of Merton and Zhuangzi. The purpose of this study is to illustrate how the language of paradoxes used by Merton and Zhuangzi can serve as a case study on how professors and students may discuss apparent verbal or written contradictions at the university level. The methodology I follow is the one being used in the American Academy of Religion which combines areas in the humanities and the social sciences; that is to say, my approach in this article it is very interdisciplinary. The real benefit of using paradoxical statements in a classroom is to allow students to deal with complex ideas or concepts and to understand how the apparent contradictions can he held in creative synthesis providing a new level of cognitive and spiritual awareness of reality. In this article I show how the mystical language of paradoxes can help professors and students possibly to go beyond the Aristotelian principle of non- contradiction and look at paradoxes as an alternative way to discuss concepts or ideas that cannot be understood simply as either/or; rather, in a sense, they transcend the traditional canons of Western logic.

Keywords: Merton, Zhuangzi, paradoxes, transcendence, immanence, mystical theology, ineffable, dualism, education, archetypes.

#8 A Bibliometric Analysis of Current Research Situation of Early Intervention for Exceptional Children in Mainland China
Guo Ling - Miloň Potměšil
Více / More ...

Abstract: In order to provide reference for further studies, this study attempts to summarize and present current research situation of early intervention in China based on the bibliometric analysis of academic articles about early intervention from 2003 to 2014 in mainland China. The findings are as follows: (1) there is significant increase in the number of articles and more attention has been paid to this area; (2) relevant research results have a wide distribution and the quality of research still needs to be improved; (3) the research subjects of early intervention are various and a stable and mature research team is still unformed; (4) there is a increasing diversity of research methods and constant expanding of research content.

Keywords: Early Intervention, Bibliometric Analysis, Exceptional Children .

#9 Recenze: Náročné otcovství. Být otcem dítěte s postižením
Review: Náročné otcovství. Být otcem dítěte s postižením
Ivana Dokoupilová
#10 Recenze: Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci
Review: Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci
Pavel Vacek
#11 Anotace: Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím
Anotation: Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím