PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2017Volume: 2017
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1. srpna 2017Published: August 1st, 2017
Dokoupilová, Ivana. Recenze: Náročné otcovství. Být otcem dítěte s postižením. Paidagogos, [Aktualizováno: 2017-08-1], [Citováno: 2024-05-18], 2017, 1, #9. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2017/1/article.php?id=9>

#9

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Náročné otcovství. Být otcem dítěte s postižením

Review: Náročné otcovství. Být otcem dítěte s postižením

Ivana Dokoupilová

V letošním roce 2017 vydalo nakladatelství Karolinum za přispění grantu IGA_PdF_2016_022 a IGA_CMTF_2016_013 novou kolektivní monografii Náročné otcovství. Být otcem dítěte s postižením od autorů Kunhartové M., Potměšila M. a Potměšilové P.

Autory ke vzniku publikace inspirovala nejen kniha od profesorky Vágnerové M. a kol. Náročné mateřství. Být matkou postiženého dítěte, ale také vlastní profesní zkušenosti s muži-otci. Hlavním cílem autorů bylo zpracovat téma, které přináší informace z pohledu otců dětí se zdravotním postižením a bylo by využitelné pro odborníky z pomáhajících profesí pro jejich efektivní intervenci. Dalším důvodem byl také fakt, že existuje velmi málo publikovaných výzkumných šetření, které by byly zaměřeny výhradně na otce. Základem pro vznik této knihy se stala úspěšně obhájená disertační práce Kunhartové Moniky, která zahrnuje realizovaný výzkum zaměřený na dokonalejší poznání této specifické skupiny otců.

Ve své práci se autoři zabývají problematikou dítěte se zdravotním postižením v kontextu analýzy role a postojů otců. Snaží se podrobně zdokumentovat, jakým způsobem se otec vyrovnává s narozením dítěte s postižením, jak zvládá zátěž spojenou s výchovou dítěte, jaké postavení zaujímá otec v rodině a jaký vliv má jeho spolupráce na udržení rodinné integrity.

Kniha je uspořádána do jednotlivých kapitol, které na sebe plynule navazují a postupně seznamují čtenáře s danou problematikou.

V kapitole první je charakterizována rodina a popsány její základní funkce ze současného i historického pohledu. Podrobněji jsou vysvětleny pojmy mateřství a otcovství. Největší pozornost je věnována rodině dítěte se zdravotním postižením a následným změnám, které úzce souvisí se zvládáním této náročné životní situace.

Kapitola druhá přináší informace o aktuálním stavu zkoumání otcovství u dítěte se zdravotním postižením. Z přehledu uvedené tuzemské i zahraniční literatury lze vyčíst, že existuje velmi málo odborných prací, které by se zabývaly výhradně otci dětí se zdravotním postižením.

Kapitola třetí interpretuje výsledky 4 realizovaných dílčích výzkumů v kontextu otcovství. První výzkum je zaměřen na posilování kompetencí otců dětí se zdravotním postižením v oblasti komunikace. Druhý se vztahuje k trávení volného času rodiny s dítětem s postižením. Třetí dílčí výzkum je zacílen na interdisciplinární spolupráci speciálních pedagogů a rodičů (otců). Čtvrtý podpůrný výzkum je orientován na postoje dětí se zdravotním postižením k otcům.

Hlavní a dílčí cíle výzkumu, na základě kterých byly stanoveny výzkumné otázky a formulována hypotéza, jsou detailněji popsány v kapitole čtvrté.

Kapitola pátá zahrnuje design výzkumu. Blíže je popsán zvolený kvalitativně orientovaný výzkum v kombinaci s kvantitativním výzkumem. Nechybí zde ani informace o procesu získávání a zpracování dat a charakteristika výzkumného souboru.

Kapitola šestá předkládá rozsáhlou analýzu interview. Pro přehlednost jsou klíčové pojmy identifikovaných významových jednotek s pracovními názvy kategorií a axiální kódování uvedeny v přehledných tabulkách, které jsou dobře čitelné. Z analýzy vyplývají rovněž vztahy mezi jednotlivými kategoriemi, ty jsou následně popsány a znázorněny pomocí diagramu. Jedním z cílů výzkumu bylo vyhodnotit speciálněpedagogickou intervenci jako jeden z faktorů ovlivňující integritu rodiny dítěte se zdravotním postižením. Tyto zjištěné výsledky z dotazníků jsou znázorněny pomocí grafů a doplněny celkovým shrnutím.

Kapitola sedmá je věnována diskusi o významu postavení otce v rodině dítěte s postižením, dále o nejčastěji uplatňovaných copingových strategiích a o využití speciálněpedagogické intervence, která napomáhá při zachování a udržení rodinné integrity.,

Hledání možností pro zapojení otců do výchovy dětí se zdravotním postižením je prezentováno v kapitole osmé. Podrobněji je zde vysvětlena poskytovaná intervence pro dítě a jeho rodinu v rámci resortů jednotlivých ministerstev.

V poslední, kapitole deváté jsou na základě výsledků empirické části práce předložena doporučení pro praxi. Lze se dočíst o možnostech, jakým způsobem by bylo vhodné zapojit otce do speciálněpedagogické intervence.

Tato publikace se stává jedinečným dílem, neboť přináší zcela nové a podnětné informace o prožívání otců dětí se zdravotním postižením a jejich zapojení do speciálněpedagogické intervence. Dosud bylo k této problematice vydáno jen málo odborných prací, proto by tato kniha mohla být dobrým rádcem pro pracovníky z pomáhajících profesí jako základ pro jejich efektivní intervenci při práci s rodinou a dítětem. Publikace je psána srozumitelným jazykem, zároveň však nechybí ani odborná terminologie, je tedy velmi vhodná i pro studenty speciální pedagogiky.

Přínos předkládané monografie tkví ve zpracování velmi aktuálního a chybějícího tématu, které shrnuje nejen teoretické poznatky, ale přináší zejména výsledky využitelné v praxi.

Literatura

[1] KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P.  Náročné otcovství. Být otcem dítěte s postižením. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2017. 218 s. ISBN 978-80-246-3600-9. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Ivana Dokoupilová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc

Česká republika

vavai@centrum.cz

Zpět na obsah / Back to content