PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2017Volume: 2017
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1. srpna 2017Published: August 1st, 2017
Vacek, Pavel. Recenze: Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Paidagogos, [Aktualizováno: 2017-08-1], [Citováno: 2024-07-14], 2017, 1, #10. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2017/1/article.php?id=10>

#10

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

Review: Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

Pavel Vacek

J. Lorenzová v Závěru své práce na s. 246 píše: „V tomto textu jsme se pokusili o nastínění vybraných průhledů do postmoderní situace pedagogiky, univerzity a učitelské profese v kontextech vědních, filozofických a etických na pozadí vývoje od moderního k neoliberálnímu státu a v konfrontaci střetu kritického postmoderního a neoliberálního diskursu“ Pokud nazývá autorka své dílo skromně pokusem, pak je třeba konstatovat, že jde o pokus z řady velmi dobrých.

Předně popsat či dokonce analyzovat oblast vzdělávání v druhé dekádě 21. století v mezinárodním kontextu je úkol neobyčejně náročný a jeho předpokladem je nadprůměrná orientace v řadě souvisejících oborů opírající se o dlouhodobý zájem o danou problematiku.

Šíře záběru témat, které se J. Lorenzové podařilo zpracovat, je obdivuhodná. Prokazuje schopnost analýzy procesu vzdělávání v relevantních kontextech v souladu s vlastní výše uvedenou charakteristikou. Opakovaně – s oporou o hlavní myšlenkové filozofické, sociologické a pedagogické proudy – nastoluje otázku: jak si současná společnost „knowledge society“ poradí s faktem, že role vzdělávání v tradičním pojetí je provždy překonána a „postmoderní situace“ ve své mnohosti často protichůdných nabídek a možností se ukazuje být – pro hledání „lepších řešení“ v oblasti vzdělávání – více méně bezradná.

Předností práce je autorčina snaha objektivizovat pohled na jednotlivá témata s využitím mnohačetných zdrojů. Současně se dokáže nevyhýbat uplatnění vlastního i kritického pohledu. Uvedené platí vlastně pro celý text. Vyzdvihovat jednotlivé části práce je velmi obtížné, neboť text je vyvážený. Autorka důsledně dbá na zachování proporčnosti mezi obecností a konkrétností ve všech segmentech práce.

Nicméně zvláštní ocenění si zaslouží kapitoly věnované problematice pedagogické autority. Mému pedagogicko-psychologickému pohledu konvenuje kritické vyústění autorčiných úvah o nových přístupech k dítěti a dětství v pojetí „kompetentního superdítěte“ které, „je zbavováno dětství a přetěžováno požadavky, jimž mnohdy nedokáže dostát, připravováno o spontaneitu, kontrolováno a pobízeno k soutěžení jako nezbytnému tréninku pro výkonovou, avšak ve všech ostatních aspektech nejasnou budoucnost“ (s. 140).

Zvláštní pozornost si dále zaslouží rozbor vzdělávání ve vazbě na globalizaci. Autorka zde mimo jiné polemizuje se současným trendem úspěšnost vzdělávání za „každou cenu“ kvantifikovat a následně komparovat, přičemž se do „výsledků škol promítá celá řada neměřitelných, a přitom zásadních faktorů (s. 168).

Hodnotný a zasvěcený vhled do současného akademického prostředí přináší kapitola nazvaná Univerzita, věda a akademici v knowledge society. (Zejména pak podkapitoly Publish or perish: k nezamyšleným důsledkům kultury auditu a Pedagogická dimenze excelence). Mimo jiného je zde věnována kritická pozornost proporci – resp. disproporci – mezi vědou a výukou: „Být dobrým vyučujícím není nijak podstatné ani z hlediska přístupu k akademickým funkcím, ani z hlediska přijetí do akademické komunity (s. 208).

Celým textem se – k jeho prospěchu – prolíná explicitně nebo implicitně etické hledisko jako nezbytná a neopominutelná podmínka jakéhokoliv konceptu vzdělávání a současně i varování před opomíjením této proměnné. Práce J. Lorenzové tedy logicky vyúsťuje v kapitoly věnované etické dimenzi učitelské profese (např. nabízí relevantní argumenty pro zformulování etického kodexu učitelů).

Jitka Lorenzová zpracovala své Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci na vysoké odborné úrovni a její práce tak snese ta nejvyšší měřítka. Text je tak významným a zásadně obohacujícím počinem v rámci české odborné pedagogické produkce.

Literatura

[1] LORENZOVÁ, J.  Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ediční řada Humanitas, 2016. 335 s. ISBN 978-80-7308-650-3. 

Kontaktní informace / Contact information

Doc. PhDr.  Pavel Vacek, Ph.D.

Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62

500 03  Hradec Králové

Česká republika

pavel.vacek@uhk.cz

Zpět na obsah / Back to content