PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 21. května 2019Published: May 21st, 2019
Zvědělíková, Jana. Recenze: Mentální postižení. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2024-05-18], 2019, 1, #9. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/1/article.php?id=9>

#9

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Mentální postižení

Review: Mentální postižení

Jana Zvědělíková

Publikace s názvem Mentální postižení se dočkala v roce 2018 druhého přepracovaného vydání od nakladatelství Grada Publishing. Autory jsou Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych, Oldřich Müller, Zdeňka Kozáková, Petr Petráš, Eva Stupňánková, Magda Navrátilová, Miroslav Procházka, Jana Petrášová, Pavel Svoboda, Olga Kulíšková, Alena Petrová, Božena Doleželová a Jitka Jarmarová.

Publikace je postavena na třech základních pilířích. Vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), Škály stanovení míry podpory - Support Intensity Scale (SIS) a Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Kapitoly jsou rozděleny na dvě části.

První část je zaměřena na teoreticko-systémový kontext problematiky a obsahuje pět kapitol. V této části je vymezena terminologie, právní úprava postavení osob s mentálním postižením, vzdělávání osob s mentálním postižením, nabídka sociálních služeb a intervenční strategie pro osoby s mentálním postižením. Závěr této části je věnován partnerským vztahům a sexualitě osob s mentálním postižením.

Druhá část publikace je věnována doménám osobnostní struktury osob s mentálním postižením a jejich diagnostikování. Obsahuje kapitoly šest až devatenáct. Každá kapitola se věnuje jedné oblasti. Jedná se o oblasti smyslové percepce, motoriky, laterality, orientačních funkcí (orientace časem, místem, osobou), intelektových poznávacích funkcí, pozornosti, paměti, fatických funkcí, emocí, oblasti adaptace a adaptability, konace a aspirace, sebeobsluhy. Zabývá se i rodinným prostředím a popisuje edukační schéma - dovednosti, vědomosti, návyky a zájmy. V každé kapitole je problematika detailně popsána z teoretického i diagnostického hlediska.

Jednotlivé kapitoly publikace tvoří celistvý rámec problematiky osob s mentálním postižením. Jedná se o komplexní pohled na problematiku mentálního postižení z pohledu zdravotnického, sociálních služeb i školství. Přehlednost a komplexnost publikace ocení studenti daných oborů, ale i odborníci v praxi.

Literatura

[1] VALENTA, Milan. - MICHALÍK, Jan. - LEČBYCH, Martin. Mentální postižení.. Praha: Grada, 2., přepracované a aktualizované vydání., 2017. ISBN 978-80-271-0378-2. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Jana Zvědělíková

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

jana.zvedelikova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content