PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 21. května 2019Published: May 21st, 2019
POTMĚŠILOVÁ, Petra. Recenze: Dyslexie: psychologické souvislosti. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2024-03-03], 2019, 1, #7. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/1/article.php?id=7>

#7

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Dyslexie: psychologické souvislosti

Review: Dyslexie: psychologické souvislosti

Petra POTMĚŠILOVÁ

Dyslexie patří mezi speciální vzdělávací potřeby, které se poměrně často vyskytují v populaci. V nejrůznějších statistikách (např. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Český statistický úřad, Portál inkluze) se lze dočíst, že téměř 50% všech speciálních vzdělávacích potřeb tvoří specifické vývojové poruchy učení a z nich je pak nejčastější dyslexie.

Mezi odbornou, ale i laickou veřejností se v souvislosti s inkluzivními trendy ve vzdělávání mluví o dyslexii poměrně často. Lze se tak setkat s názorem, … že dyslexie je nadužívaná diagnóza, za kterou schovávají rodiče své děti, … že se jedná o děti nedostatečně vzdělané, … že přece dříve nic takového nebylo…

Publikace Lenky Krejčové podává ucelený pohled na problematiku dyslexie z trochu jiného pohledu, než bývá běžné. Hned v úvodu tento pohled autorka nastiňuje: … pojďme se podívat na čtení jako na dovednost, která nám po celý život pomáhá zpracovávat informace. Dojde-li k nějakým odchylkám od běžného zvládnutí této dovednosti, pak si musíme klást otázku, jak může jedinec s informacemi pracovat jinak, jaké další způsoby práce může využívat. Přidělení diagnózy v edukačním procesu ani při uplatnění na trhu práce vůbec nic nevyřeší…

Autorka se nejdříve zabývá významem čtení v životě člověka, dále pak uvádí postupy, jak se lidé učí číst a zmiňuje se i o intervenčních přístupech ke čtení. Tak, jak bylo již uvedeno výše, k dyslexii přistupuje jako k odlišnosti, se kterou je možné a především potřebné počítat při výuce čtení. Dále jsou pak uvedena základní diagnostická kritéria. Kromě teoretických kapitol se v knize objevují i ukázky konkrétních intervenčních postupů pro různé věkové kategorie, které jsou výzkumem či praxí prověřené na tuzemské i zahraniční úrovni.

Jednotlivé kapitoly jsou řazeny přehledně, celá kniha působí jako logický celek. Každá kapitola je doplněna o stručné shrnutí. V textu pak autorka uvádí i kazuistiky, které vhodně doplňují celý text. V závěru je uveden slovníček pojmů a přehled použité literatury.

V celé knize je znát jiný přístup k dyslexii, který lze nazvat pozitivním. Autorka je psycholožka, ne učitelka. U některých učitelů se setkáváme spíše s přístupem, který je primárně postaven na tom, že dyslexie je problém, který výrazně a hlavně negativně ovlivňuje schopnost vzdělávání. Zde je však ukázána cesta, jak je možné s touto „nedostatečností“, resp. odlišností pracovat. Čtení nás provází po celý život v nejrůznějších oblastech. Bylo by tedy škoda zůstat jen u pojmenování a z toho vyplývajících omezení.

Kniha je vhodná pro všechny, kdo se touto problematikou zajímají a chtějí hledat cesty, jak pracovat s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Literatura

[1] Dyslexie: psychologické souvislosti. Praha: Grada, 2019. 248 s. ISBN 978-80-247-3950-2. 

Kontaktní informace / Contact information

doc. Mgr. Petra POTMĚŠILOVÁ, Ph.D.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.potmesilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content