PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 21. května 2019Published: May 21st, 2019
Marcela, Fojtíková Roubalová - Lukáš, Dořičák. Rozbor série Zakázaná zóna s důrazem na pozitivní prvky a limity z pohledu duchovního rozvoje mládeže. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2024-07-14], 2019, 1, #5. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/1/article.php?id=5>

#5

Zpět na obsah / Back to content

Rozbor série Zakázaná zóna s důrazem na pozitivní prvky a limity z pohledu duchovního rozvoje mládeže

Analysis of The Forbidden Doors series with emphasis on positive elements and limits from the perspective of spiritual youth development

Fojtíková Roubalová Marcela - Dořičák Lukáš

Abstrakt: Příspěvek se zabývá sérií příběhů pro mládež s názvem Zakázaná zóna (Forbidden Doors). Vzhledem k tomu, že se tato dvanáctidílná série v současné době těší mezi křesťanskou mládeží velké oblibě, pokusíme se poukázat na její kladné stránky a nedostatky, tak aby byla přínosem i pro naše, zejména křesťanské, prostředí. Protože je to beletrie s určitou autorskou licencí z evangelického prostředí považujeme za nutné a přínosné poukázat také na tyto odlišnosti, aby nepochopení nezpůsobilo mladým ještě více zmatků v oblasti duchovního života.

Klíčová slova: Beletrie, mládež, čtenářství, okultismus, magie, Bůh.

Abstract: Paper deals with a series of stories for youth called Forbidden Doors. Given that the 12-part series is currently enjoying great popularity among Christian youths, we will try to point out its positive aspects and weaknesses, so that it will also benefit our, especially the Christian, environment. Because it is a copyrighted work from an evangelical environment, we consider it necessary and beneficial to point out these differences, so that the misunderstanding will not cause young people even more confusion about the spiritual life.

Keywords: Book series, young, reading, occultism, magic, God.
Úvodem

S jistým zjednodušením lze říci, že psané a později zejména tištěné texty hrály v životě lidí po staletí významnou roli. Jejich užití bylo jednak praktické (např. pro vzdělávací nebo pracovní účely) a postupně získaly také funkci volnočasové aktivity, a četba se prostředkem relaxace a odpočinku. Dříve byla kniha vzácným a často nedostupným zbožím, nyní je knižní trh nasycen mnoha tituly a orientovat se v tak široké nabídce je někdy velmi obtížné. Četba knih kultivuje osobnost, a proto je zejména u mladé generace čtenářství v současné době díky nejrůznějším projektům velmi intenzivně podporované. 1 Tento příspěvek je zaměřen na jeden z aspektů čtenářství dnešní mládeže, a to na porozumění textu. Na příkladu konkrétní série knih s názvem Zakázaná zóna 2 , která se těší u mládeže už několik let velké oblibě, bychom chtěli ukázat, jak je důležité vybrat vhodnou literaturu nebo ji doplnit komentářem pro lepší pochopení. Při podpoře čtenářství u dnešní mládeže by měla být také zohledněna hodnotová stránka čtené literatury. Nejde jen o to, aby děti a mládež četli, ale také je důležité přemýšlet nad přínosem toho, co čtou.

Cílem tohoto článku není jazykové ani stylistické zhodnocení daného díla, ale hlavní zájem je zde soustředěn na témata této série a její přínos pro čtenáře, následně pak její využitelnost při práci zejména s křesťanskou mládeží. Snažíme se zde poukázat na přednosti a limity série z hlediska přínosu v duchovní oblasti.

Čtenářství

Když se podíváme na současný trend v četbě knih, vidíme zajímavá fakta: „83 % Čechů přečte aspoň jednu knihu za rok (88 % žen a 77 % mužů); Průměr přečtených knih za rok je 16 (ženy 18, muži 14; lidé nad 65 let 20); Nejvíce čtenářů je ve velkoměstech (87 %), nejméně na venkově (79 %); Nejvíce čtenářů je ve věkové skupině 15–24 let (86 %) a ve skupině 35–44 let (87 %), rozdíly mezi 3 generacemi nejsou velké (5 %).“ 3

Čtenářství se věnují také nejrůznější výzkumná šetření. Výsledky některých si zde dovolíme uvést. V roce 2013 proběhlo celostátní reprezentativní šetření 4 dětí staršího školního věku se zaměřením na četbu a vztah ke knihám. Z výsledků vyplynulo, že téměř u poloviny oslovených dětí (47%) patří čtení knih stále k zábavné činnosti, ale také je mají spojené s nudou (18%). Mezi dětmi se vyskytují také velké rozdíly, kdy třetina dětí čte knihu každý den a stejný počet nepřečte ani jednu knihu za měsíc. Z šetření také vyplynulo, že dívky čtou častěji a více, ale spíše pro zábavu a chlapci mají čtení více spojené se vzděláváním. Jako nejčastější důvody, proč nečtou, uváděli ne-čtenáři a slabí čtenáři zejména to, že je čtení nebaví (81 %); že jsou dnes zábavnější aktivity a většinu informací se dovědí na internetu. 5 Výzkum potvrzuje starší výsledky o tom, že děti čtou sice méně, ale pomalu přibývá dětí, které čtou častěji a více knih za měsíc. Také bylo zjišťováno, jaký žánr děti čtou nejvíce. Z výsledků vyplynul jako nejčastější žánr dobrodružná literatura, dále pak knihy o přírodě následované pověstmi. 6 Výzkumy také dosvědčují, že knihy čtou děti, které jsou schopny omezit čas strávený u televizního přijímače (ať už samy, nebo s pomocí rodičů), a že snadněji se k čtení knihy dostanou děti, jejichž rodina se snaží stimulovat jejich volnočasové aktivity: „Pokud má dítě strukturovaný organizovaný volný čas, tráví jej také kreativními a vzdělávacími aktivitami, častěji nachází cestu ke knize. Pasivita ve volném čase dětí je silně spojena s dětmi – nečtenáři.“ 7 Šetření se také shodují v tom, že významný vliv na čtenářství dětí má vzdělání rodičů a jejich postoj ke knihám.

Výzkumy také poukazují na nedostatečnou čtenářskou gramotnost dnešních dětí a mládeže. 8 Pod pojmem čtenářská gramotnost nemyslíme jen schopnost číst s porozuměním. Čtenářská gramotnost obsahuje také schopnost přemýšlet o přečteném textu a umět jej využít v životě k vlastnímu pokroku. Česká republika patří mezi země, ve kterých je tento problém velmi aktuální, a proto je třeba čtení a čtenářskou gramotnost podporovat. 9

Duchovní rozměr a cílová skupina

Abychom děti ke čtení motivovali, je třeba jim nabízet kvalitní literaturu po obsahové stránce a současně aktuální k jejich věku a potřebám. Zejména slabší čtenáře a tzv. ne-čtenáře bude k četbě více motivovat kniha propojená s moderními technologiemi a dějem, který odpovídá jejich dnešní realitě. Pro rodiče a učitele tak vyvstává otázka, jak se v současné době zorientovat v nabídce knih pro děti a mládež, aby je čtení bavilo, přinášelo jim radost a současně je osobnostně rozvíjelo a nepřímo tak rozvíjelo žádoucí žebříček hodnot. Jedním z takových titulů, který je v našem prostředí dostupný a z četných rozhovorů s mládeží i hodně rozšířený, je série knih Zakázaná zóna.

Tato dvanáctidílná série přenese čtenáře do malého města a rodiny, která se sem nedávno přistěhovala. Hlavní hrdinové Rebeka a Scott řeší více či méně běžné problémy. Vyrovnávají se se ztrátou svého otce, snaží se začlenit mezi spolužáky a hledají „své místo pod sluncem“. Postupně se seznamují se spolužáky a prostředím a zažívají různé situace, ve kterých se projevují jejich kladné i záporné stránky. Situace, které sourozenci prožívají, jsou v každém díle spojeny s nejrůznějšími okultními praktikami, působením zlých sil apod. Způsob, jakým se hlavní hrdinové s nástrahami vyrovnávají, není nereálný pro žádného mladého člověka, takže se hrdinové mohou stát vzory. Hlavní hrdinové jsou věřící a praktikující křesťané a tomu také odpovídá jejich způsob řešení problémů. Tento aspekt je v naší literatuře pro mládež zcela ojedinělý a tím také tato série vyčnívá v běžné nabídce. Dnešní školství ani rodinné prostředí nenaplňuje duchovní potřeby dětí a mladých lidí dostatečným způsobem a následkem toho je také obrovský zájem mladých lidí o nejrůznější okultní praktiky a magické obřady. Stále ještě není ve vzdělávacím systému zohledněna spirituální dimenze člověka a její rozvoj. 10 V televizi běží mnoho pořadů a filmů z čarodějnického prostředí 11, spousta lidí u sebe nosí okultní předměty, tarotové karty jsou běžnou věcí a mnoho dětí má nějakou zkušenost se spiritistickou seancí. Vznikají stále nové esoterické obchody a koncerty satanistické hudby nejsou ničím výjimečným. Může v nás tak vyvstávat otázka, jak informovat mládež před nebezpečím, které si často neuvědomuje, a jehož důsledky není schopna domyslet? Často ani rodiče a vychovatelé nedovedou odpovědět na otázky z duchovní oblasti. V této práci jsou ze série vybrány prvky, které nejsou zcela ve shodě s učením římskokatolické církve a jejich objasnění může pomoci rodičům a vychovatelům zorientovat a nasměrovat je jak na základě této série s mladými o této problematice mluvit.

Série je cílena dle autora na mládež od deseti let výše. 12 Nakladatelství Samuel 13 však uvádí, že tyto knihy jsou vhodné pro mládež od dvanácti let. 14 Mladí lidé v tomto věku jsou velmi přitahováni tajemnem (z čehož např. vyplývá jejich zájem o knihy pověstí). Hry s prvky tajemna jsou u mladých velmi oblíbené, což potvrzují autoři programů zážitkových akcí. 15 Byly provedeny také různé výzkumy, které se týkají ovlivňování mládeže okultismem, spiritismem či satanismem. Výsledky jsou překvapující: 82 % mladých lidí cítí přitažlivost k jinému náboženství než k tomu, jehož jsou oficiálními členy, 55 % se účastnilo spiritistického setkání a 76 % se zajímalo o některou formu okultismu či magie. Skupinu mladých lidí, kteří se zapletli do okultismu, tvoří z 30 % ti, kteří se cítí být sami či opuštění, a z 27 % zvědaví lidé. Když se zaměříme na kontakt mladých lidí se satanismem, zjišťujeme, že až 88 % mladých satanismus nějak přitahuje a 78 % mladých se setkalo se satanistickým obsahem – z toho 44 % se satanistickou hudbou, 28 % s filmem, obsahujícím satanistické prvky, 21 % četlo satanistické knihy a 14 % navštívilo internetové stránky s tímto obsahem. 16 Na uvedených faktech lze vidět potřebu varovat mládež před duchovními skutečnostmi, které by jim mohly uškodit. Na uvedených faktech lze vidět potřebu varovat mládež před duchovními skutečnostmi, které by jim mohly uškodit. Sám autor série si tuto potřebu uvědomuje, když uvádí, že příběhy Zakázané zóny napsal jako varování před nebezpečím okultních praktik, a tak pomoci těm, kdo se dostali do pasti okultismu. 17

Hlavní postavy příběhu

Hlavní hrdinové knihy jsou sourozenci Rebeka, Scott a její přítel Ryan. Důležitou postavou je zde také neznámý přítel z chatu „Z“ a maminka hlavních hrdinů, paní Williamsová. V jednotlivých dílech vystupují ještě další postavy, zejména kamarádi ze školy nebo lidé, ke kterým jsou hlavní hrdinové posláni tajemným přítelem „Z“, aby jim pomohli.

Hlavní postavou celé série Rebeka Williamsová. Jedná se o 15 letou dívku, která je prezentována jako od Boha povolaná k modlitbě a pomoci svým přátelům i vzdáleným lidem, aby je varovala a pomohla jim k osvobození od Zla. 18 Ačkoli je na první pohled nenápadnou dívkou, je pro některé své vrstevníky vzorem. Ve dvanáctém díle se o Rebece píše těmito slovy: „Ať byly okolnosti jakékoli, působila pokojně. A nebála se stát si za tím, čemu věří, a dokonce vést boj proti zlým duchům. Proč? Co jí dává sílu jít dál – dokonce i po pádu letadla, v kterém seděl její milovaný táta? Věděl, že Becky je křesťanka a že věří v Ježíše.“ 19 Na stránkách nakladatelství Samuel se o Rebece např. píše: „Je přemýšlivá, tichá, hodně hloubá o věcech víry. Někdy ji její pochybnosti dostanou do průšvihu. Přesto pořád hledá pravdu v Božím slově.“ 20 Rebečinými nejbližšími přáteli byl Ryan, do něhož byla Rebeka zamilovaná, Julie, s kterou chodila do závodního kroužku, a které nejednou pomohla před některým okultním nebezpečím.

Scott Williams je Rebečin bratr. Jeho nejoblíbenějším kamarádem je Darryl, který Scotta seznámil s působením Tajné společnosti, 21 jež sourozencům Williamsovým způsobuje mnoho nepříjemností. Postavu Scotta vystihuje popis v prvním dílu: „Scott se na rozdíl od své starší sestry, vždycky uměl bez problémů začlenit do kolektivu. Patrně to souviselo s jeho smyslem pro humor. Byl v tomto ohledu hodně podobný tátovi, téměř v každé situaci měl po ruce uličnický úsměv a trefnou poznámku. Scott se podobal tátovi ještě v něčem jiném. Měl hlubokou víru v Boha.“ 22

Na stránkách nakladatelství Samuel o Scottovi uvádí následující: „Je o něm známo, že se vytahuje, kdykoli dostane šanci. Jeho ego ho občas dostává do problémů. Stejně jako Becky je v těžkých časech závislý na své hluboké víře v Boha. Scott miluje počítačové hry a jídlo. Má velký smysl pro spravedlnost a ochotně pomáhá své Rebece v boji proti silám zla.“ 23

Ryan je Rebečin nejlepší přítel. Nakladatelství Samuel, na stránkách věnujících se Zakázané zóně, popisuje Ryana Rioradana takto: „Není tak úplně její kluk. Jeho skeptický přístup k věcem víry prodělal zásadní změnu, když poznal Ježíše Krista. Přesto si není vždycky jistý, jak to s tou vírou v Ježíše všechno je. Ryan doprovází Becky a Scotta při „bojových akcích“, na které je vysílá Z.“ 24

Claire Williamsová je v příběhu obvykle označovaná jako „maminka“. Žije s dvěma dětmi v městě Crescent Bay. Webové stránky Zakázané zóny ji představují takto: „Maminka Scotta a Becky před nedávnem ovdověla. S Rebekou jsou si velmi blízké. Je křesťankou, která se za své děti neustále modlí. Má trochu problémy sehnat dobrou práci.“ 25

Neznámý „Z“, s kterým se sourozenci Williamsovi seznámili skrze chat, je jejich přítelem a rádcem. Web Zakázané zóny o něm píše následující: „Z“ je Scottův a Rebečin přítel z internetu. Odpovídá jim na otázky o Bohu a Bibli a zdá se, že vždycky ví, co se děje v jejich životech. Scottovi a Rebece se nedaří zjistit, kdo „Z“ je nebo kde žije. Často je vysílá na výpravy, na kterých mají pomoci jiným zbudovat vlastní víru.“ 26

Autor

Hlavním autorem dvanáctidílné série knih Zakázaná zóna je Bill Myers. Od sedmého dílu (Kletba) s ním spolupracuje James Riordan. Poslední dva díly (Čarodějka a Karty) pomáhá vytvářet také Bob Demoss. Informace o životě spoluautorů Zakázané zóny nejsou známy: nelze je v současnosti najít ani na webu, a ani z emailové komunikace s Billem Myersem se nepodařilo o těchto spolupracovnících získat žádné informace.

Bill Myers se narodil 9. 9. 1953 v Seattlu. Studoval na univerzitě ve Washingtonu. 27 Stal se režisérem a spisovatelem, napsal přes osmdesát knih. Mezi jeho nejznámější knihy patří např. série knih The Imager Chronicles, The Incredible Worlds of Wally McDoogle, Eli a mnoho dalších. Za svou tvorbu získal více než šedesát ocenění, mezi nimi např. C.S. Lewis Honour Award. V současné době řídí filmovou a mediální společnost Amaris Media International 28. Více o tomto autorovi není oficiálně známo. Při emailové komunikaci s autorem odkazuje Myers na své životopisy, uvedené na internetu, ve kterých se zaměřuje více na svou životní cestu a obrácení než na faktické údaje o svém životě.

Autor série vysvětluje, co jej vedlo k napsání těchto příběhů: „Tuhle sérii knih jsem napsal, protože jsem byl jako křesťanský pracovník s mládeží fascinován množstvím padělků a napodobenin nadpřirozených věcí, které útočí na naši mysl. Některé jsou zaměřeny v první řadě na teenagery. Jen si zapněte televizi a najdete půl tuctu televizních show, které se zabývají okultismem. Nebo běžte do běžného knihkupectví: 70-90 % knih v oddělení pro mládež se věnuje něčemu nadpřirozenému. Mimochodem, věděli jste, že spiritistická tabulka Ouija board je nejpopulárnější deskovou hrou mezi americkými teenagery? Nebo že každý třetí mladý Američan věří v reinkarnaci? A nechtějte, abych začal o astrologii, UFO, duchovních průvodcích, spiritistických seancích, andělech, duších atd.“ 29

České vydání série

Sérii Zakázaná zóna vydalo v českém překladu nakladatelství Samuel, které pro ni vytvořilo i vlastní webové stránky. 30 Z emailové komunikace se zástupcem nakladatelství Samuel se podařilo zjistit, že od každého dílu Zakázané zóny se prodalo kolem 800 kusů. Výjimkou je první díl, jehož se prodalo kolem 2200 kusů, a který čeká dotisk.

Knihy jsou psány lehkým jazykem bez komplikovaných souvětí a cizích slov. Formát jednotlivých knih je ve velikosti, která se vejde pohodlně do studentského batohu a příjemně se drží v ruce, takže je knihy možné číst cestou do školy apod. Na přitažlivosti přidává také grafické zpracování obálek jednotlivých dílů, které odpovídá současnému vkusu mladých lidí.

Příběh prvních dvou dílů se také objevil ve formě komiksu v ministrantském časopise Tarsicius. První díl (Duchové) vycházel jako komiks v číslech 3/2007 až 5/2008; druhý díl v číslech 9/2008 až 1/2010. Mezi tím se v čísle 6/2008 objevil článek o knihách Zakázaná zóna. Prvních sedm dílů zde bylo, pro mládež lákavou formou, krátce popsáno. Popis dílů byl doplněn tímto motivačním úvodem: „V květnovém čísle Tarsicia skončil komiks na motivy knihy Zakázaná zóna od Bila Myerse. Kniha má několik pokračování a všechny je vydalo nakladatelství Samuel. Od září se můžeš těšit na nový komiks na motivy druhého dílu, nazvaného Klam. Série knih pro mládež Zakázaná zóna je řadou strhujících dobrodružství o střetu křesťanů s okultismem. Při čtení Zakázané zóny se nudit rozhodně nebudeš. Je plná napětí, legrace, řešení skutečných problémů dospívajících i jasného pohledu na reálný svět okultismu. Tak co si nějakou přečíst třeba přes prázdniny?“ 31

Přínos série

V této sérii lze nalézt mnoho dobrých prvků, kvůli nimž lze knihy doporučit mladým lidem ke čtení. Následující text zahrnuje z našeho pohledu nejpřínosnějších pozitivní prvky, na kterých lze při práci s křesťanskou mládeží později stavět.

Varování před různými formami okultismu

Největším přínosem této série knih je varování před nejrůznějšími formami okultismu, se kterými se mladí lidé mohou v současné době setkat. Příběhy varují mládež způsobem, který je pro ni přijatelný – tedy formou příběhu. Jednotlivé formy okultismu zde doplňujeme o informace, proč mohou být pro mladé lidi problematické.

První díl varuje před spiritismem 32 a talismany 33 . Talismany jsou podle Velly „předměty tzv. aktivní magie a připisuje se jim tajemná moc produkovat pro svého majitele příznivé situace, např. přinášet štěstí, radost, dobro, lásku apod.“ 34 Amulety a talismany mohou mít různou podobu – může to být např. šperk, část oblečení, nádobí, psací potřeba, figurka, přívěsek na klíče, nebo váček na krk. Vella píše o nebezpečí amuletů a talismanů následující: „Věci, které pocházejí od zaříkávačů, jsou nebezpečné především tím, že člověk se stane na věci závislý a věří v moc předmětu, svým způsobem jej uctívá (např. amulety). Pro jiného člověka je to úplně nic. Pokud ale takový předmět pochází od mága z černé magie, potom je pravděpodobné, že se čaroděj modlil k ďáblu, aby byla do předmětu vložena ďábelská moc. Potom takový amulet či talisman má v sobě negativní energii.“ 35

Amulet či talisman se stávají bůžkem, do kterého člověk mylně vkládá svou víru. To ovšem odporuje prvnímu přikázání desatera, slovům, jež lze nalézt v Dt 5,6–9a. Před talismany také varuje Katechismus katolické církve: „Všechny praktiky magie a čarodějnictví […] závažně odporují ctnosti zbožnosti.“ 36 I nošení amuletů, ač bez špatných záměrů, může být nebezpečné, protože i amulety patří k démonickému prostředí. 37 Exorcisté kněžím radí, aby amulety, talismany, či jakékoli jiné nalezené okultní předměty exorcizovali prostřednictvím modlitby a svěcené vody; potom je vhodné jej zničit. 38

Problém magických předmětů se může týkat také lidí věřících. V katolickém prostředí užíváme svátostiny (např. škapulíře, medailky, křížky a jiné devocionálie), které někteří nezralí křesťané používají jako magické předměty. 39 Jedná se pak o nebezpečnou pověru, kdy přikládáme účinnost svátostiny její hmotné stránce, bez ohledu na vnitřní postoj. 40

Druhý díl varuje před pseudomeditačními a relaxačními technikami, které jsou v současné době hodně rozšířené. V různých podobách jsou nabízeny téměř v každém městě, ve formě duchovních, meditačních a relaxačních praktik (např. holotropní dýchání). Popsat více všechny tyto praktiky je velmi těžké. Často se prezentují jako slučitelné s křesťanstvím, přičemž směřují ke zcela jiným náboženským systémům. 41

Třetí díl se zaměřuje na satanismus. Tyto obřady, uskutečněné dospívající mládeží v praxi nemusí mít žádné účinky, a křesťan žijící s Bohem, který jde vědomě a z vlastního rozhodnutí za Kristem, se prokletí bát nemusí. 42 Nesmíme však zapomenout na to, že zlo je reálné, a tak jako působí požehnání, může působit i prokletí, a to především v případě, kdy křesťan přestává žít ze svátostí. V knize Mocnější než zlo autor uvádí, že útoky zlého ducha mohou být způsobeny prostřednictvím vzýváním zlého ducha, kdy se člověk snaží ublížit někomu jinému např. kletbou, zlořečením či některou z okultních praktik. Ve zmíněné knize je takové jednání přirovnáno k najmutí trýznitelů či zabijáka proti některému jinému člověku. 43

Ve čtvrtém díle je prezentováno téma astrologie jako snaha nahlédnout do budoucnosti některého člověka prostřednictvím pozice hvězd na obloze. 44 Zmíněnou praktikou se v příběhu zabývá Paní z Cesty. Scott o astrologii toho moc neví, a proto se na tyto informace ptá „Z“. Ten mu podává základní informace o astrologii, přičemž poukazuje na její nesmyslnost. 45 Tyto informace mohou čtenáři pomoci v orientaci v uvedené problematice. Zvláště dnes jsou tyto informace důležité, protože například horoskopy se staly už běžnou součástí velkého množství časopisů i internetových stránek. Církev před těmito okultními praktikami varuje, když např. v Katechismu píše, že se jedná o snahu ovládnout čas a události dějin, lidi kolem sebe i skryté síly, což odporuje bázni, spojené s láskou, jíž jsme povinováni vůči Bohu. 46

Pátý díl varuje před komunikací s anděly a jinými duchovními bytostmi, i skrze automatické psaní, 47 což dále rozpracovává šestý příběh. Existence andělů je pravda víry, jak můžeme číst v Katechismu. 48 Andělé provázejí celý život církve 49 a životy lidí, jak o tom opět čteme v Katechismu: „Od dětství až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvou.“ 50 A také: „Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu.“ 51

Nicméně jsou známy i případy, kdy se zlí duchové vydávají za anděly světla. 52 Před tímto klamem zlého ducha varuje i Písmo. Např. když apoštol Pavel varuje před falešnými apoštoly, píše, že „sám satan se převléká za anděla světla.“ 53 Jako další citace pro toto téma můžeme uvést: „Například apoštol Pavel v listě Kolosanům nás varuje před uctíváním andělů a před různými viděními, pokud se nedržíme Hlavy, tedy Ježíše Krista.“ 54

Jedna z postav tohoto dílu Julie má v tomto příběhu Zakázané zóny také vidění anděla, který ji chce vést k vyššímu stupni vědomí a k osvěcování druhých. „Anděl“ Julii nutí: „Musíš se dostat mimo vlastní identitu, mimo tělesný svět.“ 55 Toto vystoupení z vlastní identity připomíná cestu osvícení New Age, která je využívána v léčbě reiki 56, kdy se člověk dostává do netělesného středu, v němž probíhá přijetí vesmírné energie. 57 Nebezpečí těchto praktik (pramenící z mentality New Age) je v tom, že se jedná o kontakt se zlými duchy. Největší nebezpečím je ale to, že člověk je odváděn od Boha, a přijímá názor, že tentýž Bůh je stejný ve všech náboženstvích a „náboženstvích“ (včetně zednářství, scientologie a satanismu). 58 Další nebezpečím je, že se člověk vzdává sám sebe a dává se všanc neznámé duchovní bytosti. Zlý duch si člověka může volně používat: jeho schopnosti i jeho tělo. 59

Sedmý díl varuje před prokletím a náboženským směrem voodoo. „Voodoo (vaudou, wodu) je: Synkreze náboženství a rituálů afrického původu, která ve spojení s některými katolickými obřady tvoří nejrozšířenější formu náboženství na Haiti.“ 60 Voodoo rituály nepocházejí od katolických misionářů, ale od afrických otroků, kteří „ochotně přijímali vnější známky křesťanské religiozity, ale naplňovali je duchem afrických rituálů.“ 61 Dle Hajnala našly katolické obřady odraz v rituálech voodoo, 62 ale nedá se zastávat názor, že voodoo praktiky a rituály pocházejí od katolických misionářů, jak to může být chápáno z tohoto dílu.

Devátý díl opět varuje před satanismem a speciálně se zaměřuje na satanistickou hudbu. Jedná se nejčastěji o hudební styl rock (zvláště metal, heavymetal 63 a blackmetal). Satanistickou hudbu charakterizuje tato mentalita: „Já jsem bůh, já jsem absolutno, já jsem naprosto svobodný a nezávisím na žádném zákoně, nejsem ničím poután ani vázán.“ 64 Satanistická hudba obhajuje a vybízí k násilí, smilstvu, nenávisti, sebevraždám, jakémukoliv hříchu a hanění křesťanství. 65 Nemálo členů hudebních skupin stylu rock či metal jsou satanisté. 66 Někdy tyto skupiny přímo zasvěcují své nahrávky satanovi, a tak si zajišťují popularitu. Poslech satanistické hudby je velmi nebezpečný, protože v jejích textech se objevuje oslavování satana, smrti, zvráceného sexu apod. Tato poselství se objevují ve formě slabých zvuků, nebo vyvstanou, když si člověk pustí píseň pozpátku (tzv. back-masking). Ten, kdo tuto destruktivní hudbu poslouchá, podvědomě do sebe přijímá satanistický obsah. 67 Konkrétním příkladem takovýchto podprahových podnětů může být např. text Suicide Solution, ve kterém Ozzy Osbourne mezi hudebními zvuky šeptá větu, „která znamená: ‚Ach nikdo … opravdu víš, kde je … vezmi ji … proč zkoušet, proč zkoušet? Vezmi pistoli a zkus to! Vystřel, vystřel, vystřel, vystřel.‘“ 68

Desátý díl píše o šamanismu, a znovu ukazuje nebezpečí kletby. Šamanismus je „náboženská víra v šamany a jejich úlohu jako prostředníků mezi nadpřirozenými silami a lidmi.“ 69 Šamanské náboženství, které lze zařadit pod širokou oblast magie, se v moderní době těší úspěchu. 70 Desátý díl může sloužit jako varování před šamanismem, když čtenáři vidí jednak zlo, které působí postava „Černý Medvěd“, a jednak skutečnost, že zlo ve formě kletby, které šaman používal, se obrátilo proti němu samému.

V jedenáctém díle jsou čtenáři varováni před čarodějnickým směrem Wicca. I když katolická církev uznává, že nekřesťanská náboženství jsou nezřídka odrazem Pravdy 71, přesto se křesťanství považuje za jedinou pravou cestu, jejíž věrouka je závazně definována, a tím se může dostat do konfliktu s přesvědčením vyznavačů wiccy. Některé wiccanské směry se řídí tzv. 13 principy wiccanské víry, které vzešly ze Shromáždění amerických čarodějnic v roce 1974. V desátém bodě se říká:„Nejsme zaujati proti křesťanství nebo jiným náboženstvím či filozofiím života až na tvrzení jejich institucí, které se prohlašují za ‚jedinou cestu‘ a snaží se popírat svobodu druhých a potlačovat jiné náboženské víry a praxe.“ 72

Okultní náboženské směry mluvící o pozitivní energii neváhají uškodit tomu, kdo se staví na odpor. Naproti tomu křesťanství přichází s velkým požadavkem: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ 73 Etickým pravidlem wiccy je tzv. wiccanské rede, v němž se říká: „Čiň, co chceš, pokud neuškodíš.“ 74 Někdy bývá toto pravidlo přirovnáváno ke zlatému pravidlu: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.“ 75 Je zde ale rozdíl. Wicca klade důraz na individualitu a svobodu do takové míry, že toto pravidlo není závazkem, ale spíše doporučením.

Poslední díl upozorňuje na nebezpečí kartářství jakožto formy věštění budoucnosti. Je nutné si uvědomit, že za těmito praktikami je působení Zlého, a to i v případě, že o tom daný člověk neví, nebo si dokonce myslí, že dělá dobro. To platí pro celou oblast okultismu. 76 „Představitelé těchto praktik se domnívají, že mohou vyčíst budoucnost z náhodného zamíchání a výběru karet. Tento názor je z vědeckého hlediska naprosto neopodstatněný.“ 77 Tyto věštecké praktiky způsobují, že člověk zapomíná na Boha, přestává mu věřit, a svou víru vkládá ve falešného bůžka, což odporuje prvnímu přikázání. 78 Jasný zákaz takovéhoto chování můžeme v Písmu nalézt na několika místech – např.: Dt 18,10–14; Lv 19,31; Lv 20,6–7. Velmi jasně se o předpovídání budoucnosti vyjadřuje také církev: „Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o nichž se neprávem soudí, že „odhalují“ budoucnost. Uchylovat se o radu k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, ptát se médií, v tom všem se skrývá vůle mít vládu nad časem, nad dějinami a konečně nad lidmi a zároveň touha naklonit si skryté mocnosti. Je to v příkrém rozporu se ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme pouze Bohu.“ 79

Varování před negativními jevy, ohrožující mládež

Mezi negativními jevy, na něž knihy upozorňují, a jež jsou druhým pozitivem, patří problematika tajných organizací, které jsou často spojeny s okultismem či satanismem, a které jsou v knihách zastoupeny tzv. Tajnou společností. Z dalších jevů je možné zmínit např. nebezpečí předmanželského sexu, úskalí nauky o reinkarnaci, jíž se zabývá druhý díl. Postava „Z“ v knize vystihuje, v čem je nebezpečí nauky o reinkarnaci pro duchovní život. Píše: „Reinkarnace učí, že jediný způsob, jak se zbavit svých hříchů, je žít několikrát za sebou, až je nakonec odčiníš.“ 80 A dále: „Naproti tomu Kristus učí, že když zemřel na kříži, zaplatil za všechny tvé hříchy.“ 81 V nauce o reinkarnaci se člověk stává sám sobě spasitelem, a tak nepotřebuje Ježíše Krista. V křesťanství je však spása chápána jako dar: „Smrtelník musí být ‚pohlcen‘ životem a ‚oblečen‘ nesmrtelností, nikoli naopak, jako v představách o reinkarnaci… Biblická přirovnání vyjadřují, že věčný život může být člověkovi udělen pouze jako dar. Proto není podroben nebezpečí ‚opakované smrti‘, která hrála důležitou roli při vzniku indické víry v reinkarnaci.“ 82

Dalším jevem, který může být pro mládež nebezpečný, je závislost na počítačových hrách, která se objevuje u Scotta v sedmém dílu. Mladí lidé považují počítačové hry za zábavu, někteří je ale přijímají i jako výzvu nebo úkol k dokázání si vlastních schopností. 83 Počítačové hry s sebou přinášejí i různá rizika a důsledky. Spitzer shrnuje negativní důsledky počítačových her na dospívajícího člověka do čtyř bodů: „V případě počítačových her je to narůstající násilnictví, otupělost vůči reálnému násilí, sociální osamělost (!) a snížená šance na vzdělání.“ 84 Nejvíce jsou ohroženy vztahy – především vztah s rodiči a přáteli. 85

Také je zde mladý člověk varován před zbytečným strachem, který je vlastním tématem osmého dílu, ale který se objevuje např. v třetím dílu, kdy se Rebeka bojí podezřelých zvuků a záblesků v garáži. 86

Povzbuzení k četbě Písma

Třetí pozitivum je role Písma v příbězích. Písmo svaté hraje v Zakázané zóně důležitou roli, což přirozeně působí na její čtenáře. Již na začátku každé knihy, před samotným příběhem je uveden biblický citát, jenž se váže k hlavnímu tématu knihy; je pomyslným heslem či klíčem k danému příběhu. Biblické citáty také posílá sourozencům tajemný „Z“ – často je tak upozorňuje na přicházející nebezpečí. Boží slovo je v knihách prezentováno jako zbraň proti silám zla (zvláště v prvním a desátém díle). Hlavní postavy, Rebeka a Scott pak sami hledají v Písmu sílu do boje, uvažují nad ním, a společně se o něm baví. Boží slovo je červenou nití, jež se táhne všemi příběhy Zakázané zóny.

Zdůraznění důležitosti modlitby a víry

Dalším pozitivním prvkem je svědectví o důležitosti modlitby a víry. Modlitba je něčím charakteristickým např. pro Rebeku, jak již bylo napsáno výše, v odstavci věnujícímu se postavě Rebeky. Právě tato dívka cítí, že jejím hlavním povoláním je modlit se a pomáhat svým přátelům, a jak vidíme na příbězích, i nepřátelům. Totéž platí také pro Scotta, který se v prvním díle ve snu dozvídá, že lidem z Tajné společnosti může pomoci jedině modlitbou. Stejně tak je poukázáno na společnou modlitbu, kterou můžeme vidět např. na konci druhého dílu, kdy se rodina modlí za Rebeku, aby byla zcela osvobozena od okultního působení.

Víra je pak duší celého příběhu, neboť příběhy se odehrávají v prostředí, kde se víra žije, hlavní postavy jsou věřící a víra je implicitně hlavním tématem celé série. Výslovně se s ní setkáváme např. v prvním díle, kde je Scottovi řečeno, že má použít štít víry. V příbězích je také zmiňována společně víra a modlitba jako zbraň, kterou mají hlavní postavy ve svém boji použít. Zvláště je důležitost modlitby a víry vidět v třetím díle, kde jim radí využívat tuto dvojici „Z“ a pastor Barchett, nebo v sedmém díle, kde jim ji doporučuje Susan.

Důležitost odpuštění či smíření

Neméně důležitým tématem Zakázané zóny, jež řadíme také mezi pozitivní prvky, je odpuštění a smíření. V třetím díle nastává smíření mezi maminkou a Scottem, který porušil smluvené pravidlo. Ve čtvrtém díle se Scottovi nevyplácí neodpuštění paní z Cesty, sedmý díl ukazuje na hrůzné činy, které způsobí Sára Thomasová, protože nechce odpustit svým spolužákům, a v osmém díle se Rebeka připravuje na boj smířením se s lidmi, jímž ublížila. Jedenáctý díl prezentuje odpuštění tím, že Rebeka zachraňuje Lauru, která spolupracovala na jejím únosu a která ji ohrožovala nožem, a podobně ve dvanáctém díle pomáhá Scott kamarádovi Filipovi, který se k němu zachoval nespravedlivě a tvrdě.

Problematické prvky

Autor se pohybuje v prostředí různých církví, proto je nutné upozornit i na některá místa, která se s učením katolické církve zcela neshodují. Pro následnou analýzu byly vybrány prvky, které se velmi často objevují ve více dílech série, a u každé námitky je popsáno objasnění se základními teologickými informacemi.

Imperativní exorcismy, vykonávané laiky

Je prvním z hlavních negativ Zakázané zóny. Tento prvek se objevuje ve většině dílů (prvního, čtvrtého až šestého, a devátého až dvanáctého). Modlitba exorcismu má dvě hlavní podoby: obřadní modlitby (exorcismus) a soukromé modlitby (modlitba za osvobození). 87

„Mezi exorcismem a touto modlitbou je podstatný rozdíl. V prvním případě kněz přímo čelí démonovi a nařizuje mu jménem církve, aby odešel pryč: ‚Jdi pryč, satane…‘ V druhém případě věřící prosí Pána, aby osvobodil od zlého ducha trpícího bratra.“ 88

Rozdíl mezi modlitbou za osvobození, kterou se mohou modlit všichni laici, a exorcismem také objasňuje Vella: „Pokud jde o modlitbu za osvobození s druhými lidmi, nikdy přímo neoslovujte zlého ducha.“ 89 Modlitbu exorcismu můžeme také rozdělit do těchto tří kategorií:

  1. Imprekativní modlitba – ve formě zapřísahání
  2. Deprekativní modlitba – ve formě přímluvné modlitby
  3. Imperativní modlitba – ve formě příkazu

První dvě kategorie modliteb mohou v římskokatolické církvi vykonávat všichni kněží a jáhnové. 90 Výjimku tvoří tzv. obřadní (jinak také velký či slavný) exorcismus, jenž je v římskokatolické církvi vyhrazen pouze kněžím, kteří k této službě byli pověřeni biskupem. 91 Tito kněží-exorcisté konají svou službu in persona Christi 92 , což je možné jen díky svátostnému kněžství. Deprekativní formu modlitby však může vykonávat každý věřící laik, 93 v případě, že se nejedná o veřejné modlitby za osvobození. 94

Madre popisuje deprekativní (prosebnou) modlitbu takto: „[…] obrací se na Krista samého a snažně ho s vírou a důvěrou prosí, aby (v tomto případě) osvobodil trpící osobu od veškerého vlivu démonů.“ 95 V dekretu České biskupské konference se stanovuje, že „Modlitba za uzdravení, rozvázání či osvobození nesmí nikdy vyústit v exorcismus.“ 96

Nepravděpodobné démonické projevy

Druhá námitka se týká některých démonických projevů, o nichž čteme v Zakázané zóně, které jsou jen málo pravděpodobné a někdy jsou líčeny až nereálně, což může ve čtenáři zanechat dojem, že projevy zlých duchů jsou skutečně pohádkou. Takovýchto příkladů málo pravděpodobného vykreslení démonického působení najdeme v knihách více – zvláště vlnění podlahy a zemětřesení v Hawthornově vile, 97 démoni v podobě malých obludných postav, které se spojují v podobu malé holky, 98 UFO-únos Krissi, 99 a démoni v podobě mimozemšťanů, kteří do Krissi šťouchali stříbrnými nástroji. 100 V příběhu se děje více paranormálních jevů (např. démonické iluze kosmických lodí), které je dobré čtenářům vysvětlit. I když nejsou exorcisté a teologové v této terminologii zcela jednotní 101 , uvedeme několik možných případů mimořádného démonického působení:

Vexace – jsou to „vnější ďáblovy útoky na člověka, a to psychického i fyzického rázu (výsměch, vyhrožování, bití, rdoušení).“ 102

Personální infestace (útisk) – příčinou tohoto útisku může být nebezpečné jednání, kdy se člověk otvírá zlému duchu (smlouva s ďáblem, zasvěcování se zlému atd.), nebo se může objevovat u lidí, kteří byli napadnuti některou z forem černé magie. 103

Lokální infestace (zamoření) – kromě personální infestace (soužení), může existovat i infestace lokální. Ta „se však váže na konkrétní místo. Někdy jsou postiženy stromy, pole či zvířata, a to vyvolává strach, zmatek a úzkost.“ 104 Na těchto zamořených místech se mohou objevovat i jiné jevy: nevysvětlitelné otvírání dveří a oken, nevysvětlitelné závany chladu či horka, závady na elektrospotřebičích, lidé, kteří zde přebývají, trpí poruchami spánku, nebo nočními děsy, 105 objevují se odporné zápachy, zamoření hmyzem, poruchy automobilů, atd. 106

Démonická obsese (svázanost) – projevuje se působením na lidskou psychiku v oblasti citovosti (exploze emocí, které nemají opodstatnění, jako např. nenávist vůči konkrétní osobě, která postižené osobě nijak neublížila, nebo nenávist explodující při naslouchání křesťanským pravdám či duchovnímu slovu) 107 , citové paměti (objevování se vzpomínek, které jsou traumatizující a nepříjemné, které následuje strach či pocit viny, který na první pohled nemá opodstatnění) a představivosti (opakovaný nával rouhačských, smilných, nebo morbidních myšlenek v naprosto paradoxních situacích). 108

Démonická posedlost – „hovoříme o ní tehdy, kdy ďábel ovládne tělo, mysl, a vůli jednotlivce a udělá si z něj svůj nástroj.“ 109 Důvodů, proč se posedlost objeví, může být několik: Skrze otevření se některé formě okultismu; nevázaný život, odporující křesťanskému způsobu života; skrze rodinné pouto, když např. rodiče prováděli magické rituály. 110

Autor prezentuje démonické působení, popsané v knihách Zakázané zóny jako reálné. Myers v souvislosti s těmito zvláštními jevy píše: „Všechny informace o nadpřirozenu jsou pravdivé. Dělal jsem stovky průzkumů, mluvil jsem s každým od ředitele oddělení pro výzkum okultismu při CIA po přední okultisty, od vědců zabývajících se mimosmyslovým vnímáním po… vyberte si sami. Výsledkem toho je, že jsem se stal nedobrovolným odborníkem v oblasti nadpřirozených věcí a byl jsem kvůli tomu pozván do mnoha televizních a rozhlasových pořadů. Ne snad proto, že bych chtěl, ale proto, že je tu tak málo lidí, kteří by si udělali čas na to, aby odlišili fakta a výmysly.“ 111

Postavy se skrze chat řídí radami neznámého „Z“

Třetí námitkou je chatování se „Z“. Chat je prostředí, kde si člověk musí dávat pozor na to, co sdílí s dalšími uživateli. Rozhodně není moudré svěřovat se neznámému člověku, a už vůbec ne jednat podle pokynů takového člověka. Scott a Rebeka si v příběhu píší s neznámým „Z“, o kterém nic neví, naproti tomu „Z“ ví o nich mnohé. I přes tuto skutečnost jej sourozenci poslouchají, řídí se jeho radami, chodí na místa, kam je pozve, a sdělují mu o sobě důvěrné skutečnosti, např. kam chodí na střední školu. 112 Prostředí na chatu je celkem anonymní. Proto se zde za přezdívkou může schovávat kdokoli, například ten, kdo chce druhého zneužít či poškodit. Čtenáři z řad dětí a mládeže by si zde měli uvědomit riziko tohoto chování, ke kterému se vyjadřuje i autor v závěru své knihy: „Když jsem začínal tento seriál psát, nesurfovali ještě internetem žádní darebáci. To se ale bohužel změnilo. Dnes se spousta osob snaží skrz internet zatáhnout mladé lidi do nebezpečných situací. Hrdinové těchto knížek sice důvěřují neznámému Z, ale postupujte velmi obezřetně. Kdokoliv se může tvářit laskavě a chápavě, a přitom mít naprosto opačné záměry.“ 113

Závěr

V tomto textu jsme se snažili poukázat na jeden z prvků čtenářství, a to na přemýšlení o přečteném textu a jeho následném vlivu na život čtenáře. Snažili jsme se představit sérii knih Zakázaná zóna od Billa Myerse, která vyšla v českém prostředí před několika lety a stále se těší zájmu mladé generace, ale pro dobré porozumění a obohacení čtenáře vyžaduje upřesnění a doplnění informací k jednotlivým problémům, kterým se věnuje.

Jsou zde vyzdvihnuta pozitiva a pojmenována negativa. Konkrétní výtky jsou okomentovány a je zde ukázán směr, kterým se rodiče a vychovatelé mohou ubírat při práci s těmito příběhy ve službě mladým lidem. Jistě by se dalo namítnout, že výčet děje, pozitivních prvků, námitek, či informací k tématu by se dal doplnit, avšak autoři tohoto textu si nekladli za cíl podat vyčerpávající informace, nebo rozebrat jednotlivé příběhy do nejmenších detailů, ale primárně podat základní informace, jejichž prostřednictvím by se čtenář mohl zorientovat, a které by jej vedly k práci s těmito nelehkými tématy, a k dalšímu studiu těchto skutečností.

Článek byl podpořen z projektu IGA_CMTF_2017_003

Poznámky

1. Např. kampaně Rosteme s knihou (rostemesknihou.cz) nebo aktivity obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem (celeceskostedetem.cz).

2. Seznam jednotlivých dílů podle názvů: Duchové, Klam, Zaklínadlo, Přízrak, Průvodce, Střet, Kletba, Nemrtvý, Křik, Šaman, Čarodějka, Karty,

3. ČTENÁŘI A ČTENÍ V ČR (2007): společný projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní knihovny ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR; statistické šetření: DEMA, a. s.; metodologie, příprava a vyhodnocení: Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (za ÚČL AV ČR, v. v. i.) a PhDr. Vít Richter (za NK ČR). Občané ČR jako čtenáři. [online]. 2007 [cit. 13. 3. 2018]. str. 3. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Cteni-prezen-tiskovka_07.pdf.

4. Výzkum byl realizován pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, cílovou skupinou byly děti ve věku 9 až 14 let. Praktickou část průzkumu provedla agentura Mediaresearch. Sběr dat proběhl v září a říjnu 2013 na vzorku 1 519 respondentů.

5. Srov. PRÁZOVÁ, Irena. Dětské čtení: Aktuální výzkumy dětského čtenářství. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 3 [cit. 30. 1. 2019]. urn:nbn:cz:ik-14207. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14207

6. GABAL, Ivan a Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ. Jak čtou české děti?: Analýza výsledků sociologického průzkumu. [online] 2003. [cit. 13. 3. 2018]. str. 12. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/docs/jakctouceskedeti.pdf.

7. Tamtéž. str. 52.

8. Srov. JONÁK, Zdeněk. Čtenářská versus informační gramotnost. Podporují se nebo jsou ve sporu?. [online]. RVP.CZ, Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů. 6. 12. 2006, [cit. 27. 3. 2018]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1040/CTENARSKA-VERSUS-INFORMACNI-GRAMOTNOST-PODPORUJI-SE-NEBO-JSOU-VE-SPORU.html/

9. Srov. PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet?. [online] RVP.CZ, Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů. 18. 1. 2006, [cit. 27. 3. 2018]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/

10. Srov. KOŠČ, Ladislav. Osobnosť jako somato-psycho-spirituálna jednota. In Kresťanstvo a psychológia. Trnava: Spolek sv. Vojtěcha, 2003. Str. 33-67.

11. Sriály pro mládež na ČT Déčko s prvky magie např. H2O; velmi populární série Hra o trůny, Twilight saga a další.

12. Srov. MYERS, Bill. Od Billa. In: http://www.samuelcz.com/zz/index.htm [online]. [cit. 17. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/journal.htm. Path: Homepage; od autora; od Billa.

13. Nakladatelství, které vydalo českou verzi, viz později v textu.

14. Srov. SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Zakázaná zóna 1. – Duchové. [online]. [cit. 17. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/shop/_113001-zakazana-zona-1----duchove.htm. Path: Homepage; Mládež; Beletrie; Zakázaná zóna 1. – Duchové.

15. Srov. PELÁNEK, Radek. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, 2008. str. 158.

16. Srov. CANTELMI, Tonino a Cristina CACACE. Černá kniha satanismu: psychosociální aspekty vlivu na mladou generaci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. str. 109–110.

17. Srov. MYERS, Bill. Od Billa. In: http://www.samuelcz.com/zz/index.htm [online]. [cit. 17. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/journal.htm

18. Srov. SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Rebeka. [online]. [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/characters.htm. Path: Homepage; Postavy; Rebeka.

19. DEMOSS, Robert G. a MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 12 Karty. 1. vyd. Praha: Samuel, Biblická práce pro děti, 2010, str. 123.

20. SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Rebeka. [online]. [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/characters.htm. Path: Homepage; Postavy; Rebeka.

21. Tajná společnost: Parta studentů, která se schází v knihkupectví „Cesta vzhůru“, a která si zahrává s okultismem a satanismem.

22. MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 1, Duchové. 2. vyd. Praha: Samuel, Biblická práce pro děti, 2010, str. 13-14.

23. SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Scott. [online]. [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/scott.htm. Path: Homepage; Postavy; Scott.

24. SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Ryan. [online]. [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/ryan.htm. Path: Homepage; Postavy; Ryan.

25. SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Maminka. [online]. [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/mrs.htm. Path: Homepage; Postavy; maminka.

26. SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. „Z“. [online]. [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/z.htm. Path: Homepage; Postavy; „Z“.

27. Srov. MYERS, Bill. Bill Myers‘ Bio. In: http://www.billmyersbooks.com [online]. [cit. 24. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.billmyersbooks.com/bio.php. Path: Homepage; About Bill; Bill‘s Biography.

28. Srov. MYERS, Bill, 2017. .Biography. In: Bill Myers. [online]. [cit. 24. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.billmyers.com/index.php/2012-10-17-08-10-14/biography. Path: Homepage; About Bill; Biography.

29. MYERS, Bill. Od Billa. In: http://www.samuelcz.com/zz/index.htm [online]. [cit. 17. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/journal.htm. Path: Homepage; od autora; od Billa.

30. Viz: http://www.samuelcz.com/zz/index.htm. [cit. 30. 1. 2019]

31. Občanské sdružení Tarsicius. Zakázaná zóna. Tarsicius: časopis pro kluky u oltáře. Jablonec nad Nisou: Vydavatelství IN s.r.o., 2008. 6/2008. str. 19. ISSN 1212-09IX.

32. Spiritismus. In: iEncyklopedie.cz. [online]. Karmelitánské nakladatelství. [cit. 1.4.2017]. Dostupné z: http://www.iencyklopedie.cz/spiritismus. Path: Homepage; Religionistika; S; Sp; Spiritismus.

33. Srov. PROJA, Giovanni Battista. Lidé, démoni a exorcismy: pravda o světě temnot. str. 90.

34. VELLA, Elias. Zlí duchovia a exorcizmus. Veľký Lapáš: Per Immaculatam, 2003. str. 74.

35. VELLA, Elias. Démony vyhánějte: hlavní myšlenky z promluv exorcisty P. Eliase Velly z Malty, který navštívil v květnu 1993 Českou republiku. str. 23.

36. Katechismus katolické církve. čl. 2117.

37. Srov. POD RED. BENEDYKTA BARKOWSKIEGO a Aleksandra POSACKIEGO. W blasku Chrystusa i cieniu szatana: egzorcyzmy dawniej i dziś. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam“, 2004, str. 65.

38. Srov. VELLA, Elias. Démony vyhánějte: hlavní myšlenky z promluv exorcisty P. Eliase Velly z Malty, který navštívil v květnu 1993 Českou republiku. str. 23.

39. Srov. VELLA, Elias. O satanovi: biblicky, teologicky, prakticky. str. 213.

40. Srov. Katechismus katolické církve. čl. 2111.

41. Srov. OPATRNÝ, Aleš. Sekty jako pastorační problém i úkol: orientace v pastoraci a některé zkušenosti. [online]. [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.fatym.com/abcd/k/000238/0063_t.htm

42. Srov. AMORTH, Gabriele a Roberto Italo ZANINI. Mocnější než zlo: jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu. Praha: Paulínky, 2011. Pod povrch, str. 62.

43. Srov. AMORTH, Gabriele a Roberto Italo ZANINI. Mocnější než zlo: jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu. str. 62.

44. Srov. Magie, zlí duchové, satanské obřady: pastýřský list toskánských biskupů. str. 14.

45. Srov. MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 4, Přízrak. str. 40–41.

46. Srov. Katechismus katolické církve. čl. 2116

47. Viz. kap. Nepravděpodobné démonické projevy

48. Katechismus katolické církve. čl. 328.

49. Srov. Tamtéž. čl. 335.

50. Tamtéž. čl. 336.

51. BASIL z Cesareje. Adversus Eunomium. 3, 1: PG 29,656B. Citováno podle: Katechismus katolické církve čl. 336.

52. Srov. BARÁTOVÁ, Veronika Katarína. Není anděl jako anděl. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015. str. 27.

53. 2 Kor 11,14.

54. BARÁTOVÁ, Veronika Katarína. Není anděl jako anděl. str. 28.

55. MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 5, Průvodce. str. 58.

56. Srov. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004, str. 199-202.

57. Srov. BARÁTOVÁ, Veronika Katarína. Není anděl jako anděl. str. 59.

58. Srov. Tamtéž. str. 88.

59. Srov. Tamtéž. str. 79.

60. CORNEVIN, Robert. Haïti. Paris: Presses Universitaires de France, 1982. str. 100. Citováno podle: HAJNAL, Ladislav: „Základy haitského voodoo“ Dingir. 3 (2000), 5n. str. 5.

61. Srov. SZENTIRMAY, L.: A vudu mint társadalmi mozgalom. Budapest: Anno Budapest, 1998. str. 69. Citováno podle: HAJNAL, Ladislav: „Základy haitského voodoo“ Dingir. 3 (2000), 5n. str. 6.

62. HAJNAL, Ladislav: „Základy haitského voodoo“ Dingir. 3 (2000), 5n. str. 5.

63. Srov. PROJA, Giovanni Battista. Lidé, démoni a exorcismy: pravda o světě temnot. str. 135.

64. AMORTH, Gabriele. Exorcisté a psychiatři. str. 69.

65. Srov. PROJA, Giovanni Battista. Lidé, démoni a exorcismy: pravda o světě temnot. str. 135.

66. Srov. VELLA, Elias. Démony vyhánějte: hlavní myšlenky z promluv exorcisty P. Eliase Velly z Malty, který navštívil v květnu 1993 Českou republiku. str. 20.

67. Tamtéž. str. 20.

68. CANTELMI, Tonino. Černá kniha satanismu: psychosociální aspekty vlivu na mladou generaci. str. 92.

69. PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov II. Praha: Academia, 1995. str. 729.

70. Srov. WIDL, Maria. Křesťanství a esoterika: nové duchovní proudy jako výzva církvím. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. Orientace (Karmelitánské nakladatelství). str. 91.

71. Srov. 2. VAT. KONCIL, deklarace Nostra Aetate. čl. 2.

72. BUCKLAND, Raymond. Velká učebnice čarodějnictví a magie. Praha: Pragma, 1998. str. 21–22.

73. Mt 5,44.

74. Wicca.cz. Mýty, fakta a trocha historie. [online]. 2007 [cit. 18. 1. 2018]. Dostupné z: http://wicca.cz/myty-fakta-a-trocha-historie. Path: Homepage; Tématické články; Mýty, fakta a trocha historie.

75. Mt 7,12.

76. Srov. FROPO, Jean-Régis. 90 otázek pro exorcistu. str. 104.

77. PROJA, Giovanni Battista. Lidé, démoni a exorcismy: pravda o světě temnot str. 90.

78. Srov. AMORTH, Gabriele. Vítězit Boží mocí: vzpomínky známého exorcisty. str. 88.

79. Katechismus katolické církve. čl. 2116.

80. MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 2, Klam. str. 66.

81. MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 2, Klam. str. 66.

82. HUMMEL, Reinhart. Reinkarnace: víra v převtělování a víra křesťanů. str. 100.

83. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. str. 419.

84. SPITZER, Manfred. Digitální demence. Brno: Host, 2014. str. 184.

85. Srov. Tamtéž. str. 177.

86. Viz také kap. Nepravděpodobné démonické projevy

87. Srov. MADRE, Philippe. Uzdravení a exorcismus: jak rozlišovat?. Praha: Paulínky, 2007. Pod povrch, str. 62.

88. SALVUCCI, Raul. Zkušenosti exorcisty: jasná slova o temné skutečnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. Orientace, str. 149.

89. VELLA, Elias. Démony vyhánějte: hlavní myšlenky z promluv exorcisty P. Eliase Velly z Malty, který navštívil v květnu 1993 Českou republiku. Zlín: Křesťanské informační středisko, 1994. str. 21.

90. Srov. MADRE, Philippe. Uzdravení a exorcismus: jak rozlišovat?. str. 65.

91. Srov. Katechismus katolické církve. čl. 1673.

92. Srov.: KOCAŃDA, Bogdan. Posługa kapłana-egzorcysty: duchowość, tożsamość, praktyka. Kraków: Wydaw. OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2004, str. 39.

93. Srov. MADRE, Philippe. Uzdravení a exorcismus: jak rozlišovat?. str. 65.

94. ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Obecně závazné nařízení (generální dekret) České biskupské konference o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách. Praha: 25.1.2018. Dokument se připravuje k tištěné podobě. IV. čl. 1, 4 (str. 14).

95. MADRE, Philippe. Uzdravení a exorcismus: jak rozlišovat?. str. 66.

96. ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Obecně závazné nařízení (generální dekret) České biskupské konference o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách. IV. čl. 3, 8 (str. 17).

97. Srov. MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 4, Přízrak. str. 122.

98. Srov. MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 4, Přízrak. str. 150.

99. Srov. MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 6, Střet. str. 29-30.

100. Srov. MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 6, Střet. str. 124-125.

101. VELLA, Elias. O satanovi: biblicky, teologicky, prakticky. str. 146.

102. Tamtéž. str. 145

103. Srov. MADRE, Philippe. Uzdravení a exorcismus: jak rozlišovat?. str. 207.

104. VELLA, Elias. Zlí duchovia a exorcizmus. str. 27.

105. Srov. FROPO, Jean-Régis. 90 otázek pro exorcistu. str. 73.

106. Srov. VELLA, Elias. O satanovi: biblicky, teologicky, prakticky. str. 145.

107. Srov. MADRE, Philippe. Uzdravení a exorcismus: jak rozlišovat?. str. 210.

108. Srov. Tamtéž. str. 208-209.

109. VELLA, Elias. Zlí duchovia a exorcizmus. str. 29.

110. Srov. CASADEI, Lucia. Ďáblovi tváří v tvář: zkušenost rodiny pronásledované zlem. Praha: Paulínky, 2009. str. 41.

111. MYERS, Bill. Od Billa. In: http://www.samuelcz.com/zz/index.htm [online]. [cit. 24.10.2017]. Dostupné z: http://www.samuelcz.com/zz/journal.htm. Path: Homepage; od autora; od Billa.

112. Srov. Tamtéž. str. 37.

113. Tamtéž. str. 140.

Literatura

[1] AMORTH, Gabriele. - ZANINI, Roberto Italo. Mocnější než zlo: jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu. Praha: Paulínky, 2011. ISBN 978-80-7450-022-0. 

[2] AMORTH, Gabriele. Vítězit Boží mocí: vzpomínky známého exorcisty. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7195-576-4. 

[3] BARÁTOVÁ, Veronika Katarína. Není anděl jako anděl. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7195-811-6. 

[4] BUCKLAND, Raymond. Velká učebnice čarodějnictví a magie. Praha: Pragma, 1998. ISBN 80-7205-616-6. 

[5] CANTELMI, Tonino. Černá kniha satanismu: psychosociální aspekty vlivu na mladou generaci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-220-6. 

[6] CASADEI, Lucia. Ďáblovi tváří v tvář: zkušenost rodiny pronásledované zlem. Praha: Paulínky, 2009. ISBN 978-80-86949-78-9. 

[7] CORNEVIN, Robert. Haïti. HAJNAL, Ladislav. Dingir, „Základy haitského voodoo“. 2000, 3. 

[8] DEMOSS, Robert G. - MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 12 Karty. Praha: Samuel, 2010. 152 s. ISBN 978-80-86849-70-6. 

[9] FROPO, Jean-Régis. 90 otázek pro exorcistu. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2017. ISBN 978-80-7195-836-9. 

[10] HUMMEL, Reinhart. Reinkarnace: víra v převtělování a víra křesťanů. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-171-8. 

[11] KOCAŃDA, Bogdan. Posługa kapłana-egzorcysty: duchowość, tożsamość, praktyka. Kraków: Wydaw. OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2004. ISBN 8388903632. 

[12] MADRE, Philippe. Uzdravení a exorcismus: jak rozlišovat?. Praha: Paulínky, 2007. ISBN 978-80-86949-31-4. 

[13] MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 1, Duchové. Praha: Samuel, 2010. 140 s. ISBN 978-80-86849-62-1. 

[14] MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 2, Klam. Praha: Samuel, 2003. 150 s. ISBN 80-239-2414-1. 

[15] MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 3, Zaklínadlo. Praha: Samuel, 2003. 148 s. ISBN 80-239-2415-X. 

[16] MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 4, Přízrak. Praha: Samuel, 2004. 164 s. ISBN 80-86849-07-4. 

[17] MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 5, Průvodce. Praha: Samuel, 2005. 160 s. ISBN 80-86849-16-3. 

[18] MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 6, Střet. Praha: Samuel, 2006. 140 s. ISBN 80-86849-24-4. 

[19] PELÁNEK, Radek. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-353-6. 

[20] PETRÁČKOVÁ, Věra - KRAUS,Jiří  Akademický slovník cizích slov II. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0523-4. 

[21] POD RED. BENEDYKTA BARKOWSKIEGO - POSACKIEGO, Aleksandra W blasku Chrystusa i cieniu szatana: egzorcyzmy dawniej i dziś. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2004. ISBN 837232543X. 

[22] PROJA, Giovanni Battista. Lidé, démoni a exorcismy: pravda o světě temnot. Praha: Paulínky, 2004. ISBN 80-86025-68-3. 

[23] RIORDAN, James - MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 7, Kletba. Praha: Samuel, 2008. 146 s. ISBN 978-80-86849-32-4. 

[24] RIORDAN, James - MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 8, Nemrtvý. Praha: Samuel, 2008. 158 s. ISBN 978-80-86849-49-2. 

[25] RIORDAN, James - MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 9, Křik. Praha: Samuel, 2008. 156 s. ISBN 978-80-86849-52-2. 

[26] RIORDAN, James. - MYERS, Bill. Zakázaná zóna. 10, Šaman. Praha: Samuel, 2009. 134 s. ISBN 978-80-86849-61-4. 

[27] SALVUCCI, Raul. Zkušenosti exorcisty: jasná slova o temné skutečnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. ISBN 80-7192-180-7. 

[28] SPITZER, Manfred. Digitální demence. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7. 

[29] STRIŽENEC, Michal a kol. (eds.) Kresťanstvo a psychológia. Trnava: Spolek sv. Vojtěcha, 2003. ISBN 80-7162-411-X. 

[30] VELLA, Elias. Démony vyhánějte: hlavní myšlenky z promluv exorcisty P. Eliase Velly z Malty, který navštívil v květnu 1993 Českou republiku. Zlín: Křesťanské informační středisko, 1994. 

[31] VELLA, Elias. O satanovi: biblicky, teologicky, prakticky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7195-308-1. 

[32] VELLA, Elias. Zlí duchovia a exorcizmus. Veľký Lapáš: Per Immaculatam, 2003. ISBN 80-968854-1-3. 

[33] VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1. 

[34] WIDL, Maria. Křesťanství a esoterika: nové duchovní proudy jako výzva církvím. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-217-x. 

Církevní dokumenty

[35] Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad.. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2005. 1290 s. s. ISBN 8085810379. 

[36] ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Obecně závazné nařízení (generální dekret) České biskupské konference o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách. Praha: 25.1.2018. Dokument se připravuje k tištěné podobě. IV. čl. 1, 4, 2018. 

[37]  Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-467-9. 

[38] Magie, zlí duchové, satanské obřady: pastýřský list toskánských biskupů. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996. ISBN 80-7192-094-0. 

[39] Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995. ISBN 80-7113-132-6. 

Časopisy

[40] HAJNAL, Ladislav. „Základy haitského voodoo“. Dingir. 2000, 3. 5n s. 

[41] Tarsicius: časopis pro kluky u oltáře. Jablonec nad Nisou: Vydavatelství IN s.r.o., 2008, 6. 19n s. ISSN 1212-09IX. 

Internetové zdroje

[42] CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.. Poslání.  [online], [Citováno 27. 3. 2018] , 2014. Dostupné na www: <celeceskoctedetem.cz/o-nas/poslani>.

[43] ČESKÁ ŠKOLA. Scio: Nechte děti číst, co je baví.  [online], [Citováno 27. 3. 2018] Dostupné na www: <www.ceskaskola.cz/2016/02/scio-nechte-deti-cist-co-je-bavi.html>.

[44] České děti a mládež jako čtenáři (ve věku od 6 do 19 let).  [online], [Citováno 27. 3. 2018] 2018. Dostupné na www: <www.nielsen-admosphere.cz/wp-content/uploads/2018/01/NK_ifografika_web.pdf>.

[45] ČTENÁŘI A ČTENÍ V ČR (2007):společný projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní knihovny ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR; statistické šetření: DEMA, a. s.; metodologie, příprava a vyhodnocení: Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (za ÚČL AV ČR, v. v. i.) a PhDr. Vít Richter (za NK ČR). Občané ČR jako čtenáři.  [online], [Citováno 13. 3. 2018] 2018. Dostupné na www: <http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Cteni-prezen-tiskovka_07.pdf>.

[46] GABAL, Ivan - VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ,Lenka.  Jak čtou české děti?: Analýza výsledků sociologického průzkumu.  [online], [Citováno 13. 3. 2018] 2003.  12 s. Dostupné na www: <http://ipk.nkp.cz/docs/jakctouceskedeti.pdf>.

[47] JONÁK, Zdeněk. Čtenářská versus informační gramotnost. Podporují se nebo jsou ve sporu?. RVP.CZ, Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů .  [online], [Citováno 27. 3. 2018] 6. 12. 2006. Dostupné na www: <https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1040/CTENARSKA-VERSUS-INFORMACNI-GRAMOTNOST-PODPORUJI-SE-NEBO-JSOU-VE-SPORU.html/>.

[48] MYERS, Bill. Bill Myers‘ Bio.  [online], [Citováno 24. 2. 2018] 2018. Dostupné na www: <http://www.billmyersbooks.com/bio.php>.

[49] MYERS, Bill. Biography. Bill Myers.  [online], [Citováno 24. 2. 2018] 2017. Dostupné na www: <http://www.billmyers.com/index.php/2012-10-17-08-10-14/biography>.

[50] MYERS, Bill. Od Billa.  [online], [Citováno 17. 10. 2017] Dostupné na www: <http://www.samuelcz.com/zz/index.htm>.

[51] OPATRNÝ, Aleš. Sekty jako pastorační problém i úkol: orientace v pastoraci a některé zkušenosti.  [online], [Citováno 14. 3. 2018] Dostupné na www: <http://www.fatym.com/abcd/k/000238/0063_t.htm>.

[52] PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet?. RVP.CZ, Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů.  [online], [Citováno 27. 3. 2018] 18. 1. 2006. Dostupné na www: <https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/>.

[53] SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Maminka.  [online], [Citováno 12. 3. 2018] Dostupné na www: <http://www.samuelcz.com/zz/mrs.htm>.

[54] SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Rebeka.  [online], [Citováno 12. 3. 2018] Dostupné na www: <http://www.samuelcz.com/zz/characters.htm>.

[55] SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Ryan.  [online], [Citováno 12. 3. 2018] . Dostupné na www: <http://www.samuelcz.com/zz/ryan.htm>.

[56] SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Scott.  [online], [Citováno 12. 3. 2018] Dostupné na www: <http://www.samuelcz.com/zz/scott.htm>.

[57] SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. „Z“.  [online], [Citováno 12. 3. 2018] Dostupné na www: <http://www.samuelcz.com/zz/z.htm>.

[58] SAMUEL: Křesťanské knihkupectví. Zakázaná zóna 1. – Duchové.  [online], [Citováno 17. 10. 2017] Dostupné na www: <http://www.samuelcz.com/shop/_113001-zakazana-zona-1----duchove.htm>.

[59] Spiritismus. iEncyklopedie.cz.  [online], [Citováno 1. 4. 2017] Dostupné na www: <http://www.iencyklopedie.cz/spiritismus>.

[60] ŠKOLNÍ ČTENÁŘSKÉ KLUBY. Naše mise.  [online], [Citováno 27. 3. 2018] Dostupné na www: <new.ctenarskekluby.cz/kdo-jsme/nase-mise>.

[61]  Mýty, fakta a trocha historie. Wicca.cz.  [online], [Citováno 18. 1. 2018] 2007. Dostupné na www: <http://wicca.cz/myty-fakta-a-trocha-historie>.

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Fojtíková Roubalová Marcela, Ph.D.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

marcela.fojtikova@upol.cz

Mgr. Dořičák Lukáš

@l.cz

Zpět na obsah / Back to content