PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 21. května 2019Published: May 21st, 2019
Trochtová, Ludmila Siarda - Látal, Radek . Informace o projektu: Hodnotové vzdělávání a jeho vliv na formaci žáků základní školy. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2024-02-24], 2019, 1, #11. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/1/article.php?id=11>

#11

Zpět na obsah / Back to content

Informace o projektu: Hodnotové vzdělávání a jeho vliv na formaci žáků základní školy

Project report: Hodnotové vzdělávání a jeho vliv na formaci žáků základní školy

Ludmila Siarda  Trochtová - Radek  Látal

Úvod

Pracoviště Katedry křesťanské výchovy CMTF UP ve spolupráci se Školou Cyril Mooney se dlouhodobě podílí na přípravě učebnic pro program hodnotového vzdělávání My jsme svět (We are the world) podle autorky Cyril Mooney, Ph.D. a upravuje je pro využití v našich podmínkách. Účinnost tohoto programu začíná být ověřována v podmínkách pilotních škol. Cílem výzkumu je zkoumat účinnost didaktického materiálu v podmínkách školního a mimoškolního vyučování. Výsledky výzkumu porovnáváme se zkušenostmi v Indii a v Austrálii, kde je tento model výuky hodnotového vzdělávání realizován.

1. Důvody realizace programu hodnotového vzdělávání

Současné kurikulum se potýká s problémem redukce, protože tlak na exponencionální narůstání informací se stává překážkou rozvoje osobnosti, její kultivace a tvořivosti. Snaha o revizi struktury tohoto obsahu je vedena s tím záměrem, aby vědomosti, které si jedinec osvojí, sloužily jako základna pro životní orientaci v rychle se měnící společnosti. Zdravá edukace může pomoci čelit jevům, které se nedaří odstraňovat ze současného světa, jako je bída, války, terorismus, vzrůstající individualismus, lhostejnost i často narůstající pocit prázdnoty. (Maňák, 2007) Osvojení hodnot podle Dorotíkové (1997, s.20) „není výsledkem nezaujatého, neutrálního konstatování nejrůznějších významů hodnocené skutečnosti, nýbrž přijetím jedněch významů a odmítnutí jiných“. Hodnota je nejprve rozpoznávána v kognitivní oblasti a její afektivní přijetí prochází procesem zvnitřňování, který má mnoho etap s různou intenzitou prožitků. Jedinec nejprve uvažuje o hodnotě, projevuje o ní aktivní zájem a postupně ji zařazuje do svého systému hodnot.

Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) hodnoty zařazuje jak do vzdělávacích oblastí, tak i do průřezových témat. Hodnoty a jejich rozvoj jsou nejčastěji zmiňovány v rámci etické, estetické, občanské, multikulturní výchovy aj. (MŠMT, 2007) Výchova k hodnotám tedy probíhá jak nepřímo (nespecificky), tak i přímo (specificky), kdy jsou učivem hodnoty samy. (Vacek, 2008) Zahraniční zkušenosti navíc ukazují, že přímá (specifická) výchova k hodnotám je nezbytná. (Vacek, 2013)

2. Program My jsme svět

Projektů a programů komplexní výchovy k hodnotám existuje v zahraničí více a některé z nich jsou již uplatňovány v našich podmínkách. Jedním z nich je program hodnotového vzdělávání My jsme svět (We are the world), který vznikl na základní škole Loreto Sealdah v severním Bengálsku a byl doporučen indickou vládou pro základní školství v Indii jako předmět s dvouhodinovou dotací týdně. Jeho autorkou je Cyril Mooney, která vnímá cíl vzdělávacího procesu v maximálním rozvoji každého jedince, což je podstatné pro to, aby se žáci a studenti později mohli ujmout svého místa ve společnosti a pozitivně přispět k jejímu zlepšení. (Mooney, 2015)

3. Výzkum

Cílem připravovaného výzkumu je zkoumat vliv a účinnost programu hodnotového vzdělávání My jsme svět zejména:

a) na formaci žáků základních škol v prostředí školního vyučování,

b) na formaci žáků základních škol v prostředí mimoškolního vyučování.

Účelem je prověřit případné změny po uplynutí určeného časového období implementace hodnotového vzdělávacího programu a vyhodnotit relativní dopady individuálních, třídních (skupinových) a školních faktorů na chování žáků, klima třídy (skupiny) a školy, vztahy mezi žáky a učiteli a žáky a rodiči.

4. Metodologie

Ve výzkumu budou kombinovány metody kvantitativního výzkumu, které budou zkoumat měřitelný posun před a po absolvování programu, s metodami kvalitativními (případové studie jedinců a škol).

Závěr

Program hodnotového vzdělávání My jsme svět přispívá v zemích, kde je realizován, k formaci celistvé osobnosti s důrazem na prohlubování mravního vědomí, posilování všelidských hodnot, uvědomování si odpovědnosti za další rozvoj společnosti. Výzkum by měl prokázat míru účinnosti tohoto projektu v podmínkách naší země.

Výzkum je součástí projektu Výzkumné oblasti v sociální pedagogice na CMTF UP - SIVV - IGA_CMTF_2018_003

Literatura

Kontaktní informace / Contact information

PhDr. Ing. Ludmila Siarda  Trochtová

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Unierzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

ludmila.trochtova@upol.cz

Bc. Radek  Látal

Česká republika

@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content