PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 21. května 2019Published: May 21st, 2019
Fojtíková Roubalová, Marcela. Recenze: Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2024-04-23], 2019, 1, #10. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/1/article.php?id=10>

#10

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání

Review: Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání

Marcela Fojtíková Roubalová

Koncem loňského roku vyšla v nakladatelství Grada poměrně rozsáhlá publikace z pera kolektivu doc. Jedličky a Koti a dalších odborníků v oboru pedagogické psychologie a oborech příbuzných. Publikace obsahuje devět různě rozsáhlých kapitol, co do šíře i hloubky dané problematiky. Logická stavba celé publikace je promyšlená a jednotlivé kapitoly čtenáře provází hlubinami (i mělčinami) pedagogické psychologie.

Úvodní kapitola velmi dobře vtáhne do problematiky stručným a příjemně svižným historickým exkurzem. Zejména v prvních kapitolách je patrná snaha o ideologickou nestrannost a nadčasovost. Autoři se zde nebojí pojmenovat nešvary minulého i současného výchovně vzdělávacího procesu a dotahují problematiku co nejvíce do současnosti. Těžko říci podle jakého klíče byly vybrány osobnosti, jejichž medailonky se objevují v kapitolách „na okraji“. Nicméně jejich smysl je pravděpodobně blíže se s těmito významnými osobnostmi alespoň stručně seznámit nebo je připomenout. Rozhodně to publikaci neubírá na kvalitě. Bohatý seznam publikací a autorů, na které je zde odkazováno dává tušit, že se jedná z části o kompilační práci, ovšem v tomto případě v dobrém slova smyslu. Čtenář zde najde ucelené informace z jednotlivých oblastí oboru a současně směr kam je možné pokračovat v případě hlubšího zájmu.

Velmi pozitivně překvapila třetí kapitola svou podkapitolou o duchovním rozvoji člověka. I když je ve světě běžně přijímaným faktem, že v rámci výchovně vzdělávacího procesu je třeba myslet také na rozvoj duchovní složky osobnosti, v naší (sekulární odborné) literatuře se s touto problematikou téměř nesetkáváme. Je zde patrná snaha vyhnout se současně jakémukoli náboženství, což může působit trošku absurdně, nicméně se tato poměrně obtížně definovatelná oblast se podařila autorům zvládnout díky odkazu Jana Patočky a jeho definování Duchovního člověka.

Za nejpropracovanější lze považovat nejdelší pátou kapitolu, která se věnuje školnímu vyučování jako komplexnímu procesu a pohlíží na něj způsobem doc. Slavíkovi vlastním, tedy z více perspektiv a současně do hloubky. Tuto kapitolu s neméně podstatnou podkapitolou o hodnocení ve vyučování bych doporučovala ke čtení také pedagogům v praxi bez ohledu na její délku.

Jako spíše slabší lze vnímat poslední kapitolu, týkající se výzkumných a diagnostických metod. Studenti by nad takovou metodologií „zajásali“, protože se zde jedná o pojetí více do šířky a také nic nového, na rozdíl od ostatních kapitol, nepřináší.

Zajímavé zpestření textu jsou drobné ilustrace či vtipné minikomixy, které někdy těžší text příjemně a věcně odlehčí. Každá kapitola začíná Nástinem, tedy představením toho, o co v ní vlastně jde a končí Shrnutím, což může pomoci čtenářům, kteří nebudou číst publikaci systematicky. Lze souhlasit s tvrzením doc. Jedličky z úvodu publikace, že jejími čtenáři by měli být zejména vysokoškolští studenti a všichni, kteří se připravují na práci pedagogů. Celkově lze říci, že se jedná o velmi zdařilou publikaci, ke které se budou jistě nejen studenti vracet.

Literatura

[1] JEDLIČKA, Richard.  -  KOŤA, Jaroslav. - SLAVÍK, Jan. Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání.. Praha: Grada, 2018. 528 s. ISBN 978-80-271-0586-1. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

marcela.fojtikova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content