PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2014Volume: 2014
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2014Published: December 31st, 2014
Rochovská, Ivana. RECENZE: Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika. Paidagogos, [Aktualizované: 2014-12-31], [Citované: 2024-04-23], 2014, 2, #8. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2014/2/article.php?id=8>

#8

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika

REVIEW: Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika

Ivana Rochovská

Obrázok 1: Titulná strana knihy

Monografická práca B. Švábovej pod názvom Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika upriamuje pozornosť na tvorivú dramatiku a fenomén rozprávky, ktoré sa pri práci s deťmi v predprimárnom a primárnom vzdelávaní dajú rôznym spôsobom prepájať, spájať a kombinovať.

Autorka pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku – Inštitúte Juraja Páleša v Levoči. Svoj vedecký záujem orientuje inovatívnym metódam, ku ktorým sa zaraďuje tvorivá dramatika a dramatoterapia, v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. V dlhoročnej pedagogickej praxi so záujmom a so zanietením pracuje s metódami a rôznymi formami tvorivej dramatiky a dramatoterapie a je autorkou viacerých vedeckých a odborných monografií, štúdií v časopisoch a zborníkoch s uvedenou tematikou.

Autorka sa rozhodla spracovať veľmi aktuálnu tému, pretože tvorivá dramatika je vhodným prostriedkom na formovanie osobnosti detí najnižších vekových kategórií a na najnižších stupňoch škôl. Tvorivá dramatika môže napĺňať túžbu tvoriť, realizovať sa, hrať sa na niekoho, orientovať sa v skupinových vzťahoch, spolupracovať a komunikovať. Zámerom autorky bolo poukázať na netradičnú formu práce s rozprávkou, ktorá sa kontinuálne prepája – je mostom medzi materskou školou a základnou školou. Autorka zdôraznila možnosti aplikácie metód tvorivej dramatiky so zameraním na štruktúrovanú drámu, na hru v role a improvizáciu, na variabilnú a tvorivú prácu s deťmi v rôznych vzdelávacích oblastiach, ktoré príbehmi z rozprávok, cez konanie postáv v rôznych modelových situáciách získavajú nové poznatky, skúsenosti a zážitky.

Aktuálnosť a potrebu takejto publikácie podčiarkuje aj skutočnosť, že v súčasnej dobe prebieha v plnom nasadení reforma školstva, ktorá má okrem iného za úlohu zmeniť tradičný edukačný proces na proces, v ktorom má dieťa priestor tvoriť, prežívať, hodnotiť, vlastnou aktivitou získavať nové poznatky a skúseností, k čomu napomáha aj tvorivá dramatika a práca s rozprávkou. Rozprávka a vhodne zvolené metódy tvorivej dramatiky vnášajú do edukačného procesu prvky zážitkovosti, zvyšujú záujem detí o učenie.

Publikáciu tvoria štyri vyvážené kapitoly a príslušné podkapitoly, ktoré na seba logicky nadväzujú. V prvej kapitole autorka venuje pozornosť tvorivej dramatike ako jednej z metód a prostriedkov, ktoré umožňujú naplniť reformu samotného edukačného procesu a prispieť k humanizácii školstva. V druhej kapitole sa zameriava a charakterizuje štruktúrovanú drámu, štruktúrovanú dramatickú hru, jej plánovaniu a prípravu. Rozoberá námety štruktúrovanej drámy a prácu s literárnym textom. V tomto kontexte sa zaoberá ďalšími metódami a technikami štruktúrovanej drámy a osobnosťou učiteľa, ktorý má vo viacerých smeroch veľký vplyv na implementáciu štruktúrovanej drámy do edukačného procesu. Hlavné posolstvo rozprávky je zaujímavo spracované v tretej kapitole, ktorá je sprievodcom dieťaťa nielen v predprimárnom, ale aj v primárnom vzdelávaní. V úvode charakterizuje rozprávku, definuje základné druhy rozprávok, poukazuje na jej znaky a význam. Rozprávka ako motivačný a aktivizačný činiteľ dokáže svojím jazykom, čarovnosťou a špecifickým vyjadrením oživiť edukačný proces detí a prispieť k radosti z nadobúdania nových poznatkov a skúseností, ktoré prispievajú ku komplexnému rozvoju jeho osobnosti.

Za výnimočne prínosnú kapitolu publikácie možno považovať štvrtú kapitolu, v ktorej autorka na základe vlastnej praxe predstavuje prepojenie štruktúrovanej dramatickej hry a rozprávky. „Rozprávkový svet korešponduje svojou tajomnosťou so svetom dieťaťa. Učiteľovi sa v štruktúrovanej dráme určite osvedčí práca s rozprávkou, ktorá je tou najlepšou cestou k duši dieťaťa“ (s. 57). Metódy tvorivej dramatiky sú v praktických dramatických aktivitách prepájané s rôznymi úlohami, ktoré vychádzajú z príbehov z rozprávok a stvárňovaním situácií a vstupom do roly posilňujú aktivizáciu dieťaťa, umožňujú vlastné prežívanie, odhaľovanie krásy, citu, prinášajú radosť, uspokojenie, nové zážitky a poznatky. Autorka upozorňuje na dôležité postavenie učiteľa, ktorý je pomocníkom, facilitátorom a sprievodcom počas aplikácie edukačného kvalitného procesu. Pozitívne pôsobia obrázky z realizovaných aktivít a je prínosom pre pedagogickú prax.

Je vidieť, že autorka je zorientovaná v predmetnej problematike a spracovala tému na vysokej vedeckej a odbornej úrovni. Kapitoly sú spracované prehľadne, autorka vystihuje znalosť danej problematiky, opiera sa o odbornú literatúru, ktorá je citovaná podľa normy. Publikácia je určená predovšetkým učiteľom, ktorí majú záujem oživiť edukačný proces, ale je tiež inšpirujúcim zdrojom pre študentov pripravujúcich sa na profesiu učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania.

Literatúra

[1] ŠVÁBOVÁ, B.  Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2014. ISBN 978-80-561-0166-7. 

Kontaktní informace / Contact informations

doc. PaedDr.  Ivana Rochovská, PhD.

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

Bottova 15

054 01  Levoča

Slovenská republika

ivana.rochovska@ku.sk

Zpět na obsah / Back to content