PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2014Volume: 2014
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2014Published: December 31st, 2014
Dokoupilová, Iva. RECENZE: Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání. Paidagogos, [Aktualizováno: 2014-12-31], [Citováno: 2024-04-23], 2014, 2, #7. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2014/2/article.php?id=7>

#7

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání

REVIEW: Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání

Iva Dokoupilová

Vznik a vydání nové monografie „Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání“ od autorky Petry Potměšilové byly podpořeny z projektu Výchova k hodnotám zaměřená na cílové skupiny sociální pedagogiky CMTF_2014_017 a z projektu Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace (CZ.1.07/2.3.00/20.0063). Podklady pro tuto práci byly průběžně sbírány od roku 2005 do roku 2011.

Autorka se ve své práci zabývá současnou problematikou týkající se jedince s postižením a jeho možnostmi ve výchovně vzdělávacím procesu. Rovněž charakterizuje náročnost pedagogické práce s těmito klienty a následně představuje model funkční podpory, který by mohl pomoci odvrátit případná rizika spojená s výkonem této profese.

Publikace je rozčleněna na dva celky, z nichž první obsahuje většinou teoretické, ale i praktické poznatky a druhý je doplněn vlastním výzkumem. V teoretickém úvodu autorka popisuje možná rizika pro pedagogické pracovníky, kteří jsou v rámci svého působení na klienta vystaveni řadě faktorů, které mohou mít negativní dopad na jejich osobnost a práci. Jedná se především o syndrom vyhoření, syndrom pomocníka a zneužití moci. V praktické části jsou interpretovány výsledky provedeného výzkumu a navrhovány metody a formy práce, které by mohly pozitivně ovlivnit výchovně vzdělávací proces. Pro speciálněpedagogickou praxi se autorce jevila jako optimální forma právě supervize. V závěru práce jsou pak komplexně shrnuty veškeré teoretické i praktické informace a je doporučen návrh konkrétních opatření, který je aplikovatelný v praxi.

Kniha je uspořádána do jednotlivých kapitol, které na sebe plynule navazují a postupně seznamují čtenáře s danou problematikou.

Kapitola první zahrnuje téma člověk a postižení, charakterizuje historický vývoj přístupu společnosti k jedinci s postižením a upozorňuje na dokumenty zohledňující právo na rovnocenný život. Autorka podotýká, že takovýto jedinec je vždy člověk, který má nárok na stejná práva a podmínky pro plnohodnotný život jako kdokoliv jiný.

Druhá kapitola pojednává o výchovně-vzdělávacím procesu u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zde hodnoceny výhody a nevýhody vzdělávání jedince v rámci speciálního školství, dále je řešena otázka integrace a inkluze do hlavního proudu.

V třetí kapitole se autorka zabývá především pedagogickými pracovníky a jejich připraveností adekvátně působit na své klienty. Zamýšlí se nad osobnostními předpoklady k výkonu této činnosti, vybaveností odbornými znalostmi a jejich správnou aplikací v praxi, ale také nad schopnostmi kooperace a resilience. V souvislosti s výkonem pedagogické profese autorka uvádí možná rizika, kterými je pedagogický pracovník ohrožen (syndrom vyhoření, syndrom pomocníka a zneužití moci). Na základě těchto problémů potom navrhuje okruhy pro jejich možnou prevenci (příprava speciálního pedagoga, kontrolní a podpůrné mechanismy).

V kapitole čtvrté je věnována pozornost systému podpory pedagogickým pracovníkům při výkonu náročné práce s klienty. Tato podpora se týká zejména oblasti profesního a osobnostního rozvoje pracovníků. Proto jsou podrobněji vysvětleny pojmy koučování, mentoring a supervize. Autorka se na základě teoretických i praktických zkušeností domnívá, že supervize je pro své zaměření a velké možnosti podpory pro speciálněpedagogickou práci nejvhodnější formou.

Z těchto důvodů se stala supervize předmětem zájmu dalšího zkoumání, které je popsáno v kapitole páté. Výzkum byl prováděn v letech 2010 - 2012, byl rozdělen do dvou oddílů, z nichž první prezentuje míru obav pracovníků při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a druhý se zabývá úrovní informovanosti v oblasti supervize.

Kapitola šestá interpretuje výsledky první části výzkumu, který byl zaměřen na popsání faktorů, které vedou u pedagogických pracovníků k obavám či strachu z práce s jedinci s postižením. Informace byly zjišťovány pomocí psaného textu na základě vlastní zkušenosti respondentů.

Kapitola sedmá předkládá údaje z druhé výzkumné části, která byla zacílena na oblast supervize. Data byla získána prostřednictvím dotazníku, byla uspořádána do přehledných tabulek a grafů a nakonec vyhodnocena. Konec této kapitoly obsahuje krátké shrnutí východisek pro tvorbu účinné podpory pedagogickým pracovníkům.

Na základě poznatků z provedeného výzkumu a teoretického rámce jsou v kapitole osmé navržena podpůrná opatření, která by mohla významně ovlivnit výchovně vzdělávací proces u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Autorka se zde podrobně věnuje problematice přípravy pedagogických pracovníků a supervizním činnostem.

Závěr práce tvoří komplexní shrnutí všech údajů a doporučení, jakým způsobem je možné ovlivnit efektivitu výchovně vzdělávacího procesu.

Tato monografie je skutečně zdařilým dílem, které přináší pohled do problematiky pedagogického pracovníka v podmínkách speciálního vzdělávání. Je psána srozumitelným jazykem, nechybí však ani odborná terminologie, tudíž je vhodná jak pro studenty, tak i pro odborníky zabývající se touto tématikou. Přínosem jsou i výsledky poměrně rozsáhlého výzkumu, který je však dobře čitelný díky přehlednému uspořádání dat do tabulek a grafů. Velmi kladně lze hodnotit skutečnost, že autorka nezahrnuje čtenáře pouze teoretickými fakty, ale průběžně je doplňuje o poznatky z vlastní praxe a publikace se tak stává velmi poutavou a inspirující.

Literatura

[1] POTMĚŠILOVÁ, Petra.  Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 213 s. ISBN 978-80-244-4127-6. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr. Iva Dokoupilová, 

Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

ivana.dokoupilova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content