PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2014Volume: 2014
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2014Published: December 31st, 2014
Metelková Svobodová, Radana. Informace, aktuality. Paidagogos, [Aktualizováno: 2014-12-31], [Citováno: 2024-07-14], 2014, 2, #10. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2014/2/article.php?id=10>

#10

Zpět na obsah / Back to content

Informace, aktuality

Informations, actualities

Radana Metelková Svobodová

OSTRAVŠTÍ STUDENTI UČITELSTVÍ ZÍSKÁVAJÍ ZKUŠENOSTI S EYE TRACKEREM

Studenti magisterského studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studenti navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ zapojení v rámci specifického vysokoškolského výzkumu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (dále PdF OU) do projektu SGS14/PdF/2014 získali možnost pracovat s moderní technologií Eye Tracker. Jejich bádání se soustřeďuje na problematiku značně aktuální, kterou rozvíjení žákovských čtenářských dovedností bezpochyby je.

Aktuálně řešený projekt nese název Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií moderní technologií a na Ostravské univerzitě není zdaleka projektem osamoceným. Navazuje totiž na tři úspěšně realizované projekty v této oblasti od roku 2010, jehož participanty byli vždy studenti učitelství a vyučující PdF OU. V počátcích se však pozornost badatelů soustřeďovala výhradně na monitorování výchovně-vzdělávacího procesu, a to na výuku mateřštiny, analýzu nejčastěji užívaných učebnic češtiny a také analýzu pracovních listů, tedy nejužívanějších didaktických prostředků při budování čtenářské gramotnosti žáků v české edukační realitě 1. stupně ZŠ.

V roce 2013 se výzkumný úhel rozšířil také o dotazníkové šetření realizované v Moravskoslezském kraji mezi učiteli a žáky 1. stupně ZŠ. To poskytlo cenné výstupy, které dokreslují nynější stav v pedagogické praxi. Dotazníkem pro učitele byly shromažďovány informace o zařazovaných metodách při práci s textem, o způsobu, jakým učitelé sami získali nebo získávají informace o čtenářské gramotnosti či poznatky o jejich obeznámení s vybranými publikacemi, které se dané problematice věnují. Realizací tohoto šetření byla částečně ověřována platnost závěrů mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti PIRLS pro Moravskoslezský kraj. 1 Výsledky, k nimž jsme dospěli, můžeme interpretovat následujícím způsobem: čeští učitelé s delší pedagogickou praxí (6 až 20 let) upřednostňují vyhledávání již zpracovaných a kompletních materiálů využitelných bez dalších zásahů a úprav, méně často inklinují k dalšímu vzdělávání se a získávání ostatních informací o čtenářské gramotnosti. Pro pojmenování úrovně jejich informovanosti o čtenářské gramotnosti se hodí označení informovanost pasivní, tj. vyhledávají hotové materiály určené k rozvíjení čtenářských dovedností žáků, ale nezabývají se hlouběji tím, zda se jedná o zdroj (zpravidla jsou to pracovní listy) kvalitně zpracovaný či ověřený. 2

Pozitivně vyzněly výsledky dotazníkového šetření, jež bylo realizováno u více než tří stovek žáků 1. stupně ZŠ. Zjišťovali jsme, jak aktivními čtenáři žáci jsou, jak nahlíží na čtení ve školském prostředí a ve volném čase. Zařazeno bylo i hledisko předčtenářského období, tj. předčítání rodiči nebo prarodiči, čímž jsme reagovali na jeden z výstupů výzkumu PIRLS. Stranou naší pozornosti nezůstaly ani položky mapující oblibu předmětu Český jazyk a literatura. Potěšitelné pro nás bylo například tvrzení 52,9 % žáků mladšího školního věku, kteří se vyslovili, že je vyučovací hodiny českého jazyka baví. Když byli v dotazníku žádáni, aby uvedli činnosti, jež mají v oblibě, nejčastěji volili právě čtení (46,5 %). Pokládáme si tedy otázku, zda můžeme paušálně tvrdit, že žáci čtení nevyhledávají a že jim nepřináší potěšení. Na základě uvedeného zjištění z výuky češtiny bychom zřejmě na ni nemohli odpovědět tak, že žáci 1. stupně ZŠ o čtení nemají zájem.

Z těchto dílčích výstupů vyvozujeme, že záleží především na učitelích, zda budou vytvářet při výuce mateřštiny dostatečně čtenářsky podnětné prostředí a zároveň kvalitně rozvíjet recepční textové kompetence svěřených žáků. Domníváme se, že by současně měli věnovat více prostoru budování svých vlastních pedagogických a didaktických kompetencí, aby se nemuseli spoléhat jen na kvalitu výukových materiálů. Měli by je umět sami kompetentně posoudit a podle potřeby vytvořit vlastní návrhy práce s textem, zohledňující model čtenářské gramotnosti. Stejným způsobem je potřeba doplňovat i nedostatky některých učebnic, a to jak jazykových, tak čítanek. V kontextu s uplatňováním všech aktuálních didaktických tendencí ve výuce může takto koncipované vyučování mateřského jazyka získat na atraktivnosti. Vyžaduje to samozřejmě aktivní a zodpovědný přístup učitelů, kteří mají fungovat jako dominantní článek výchovně-vzdělávacího procesu, nikoli jako pasivní „předkladatelé“ či „tlumočníci“ poznatků.

Z toho důvodu byla také v roce 2014 pozornost všech zapojených studentů soustředěna na realizaci rozšiřujícího dotazníkového šetření. Jeho respondenty se stali opět učitelé a žáci, a to jak 1., tak 2. stupně ZŠ. Studenti se zároveň věnovali tvorbě vlastních pracovních listů, které odpovídají aktuálním požadavkům kladeným na proces formování žákovské čtenářské gramotnosti. Ty se budou v následujícím roce řešení projektu snažit ověřovat v edukaci, čímž výrazně posílí své didaktické kompetence před vlastním nástupem do praxe.

Za určitý bonus, jenž řešený projekt provází, můžeme pokládat možnost využít moderní technologii Eye Tracker, která pomocí infračerveného světla umožňuje zaznamenávat pohyby očí. Ty je schopna nejen zaznamenat, ale zároveň poskytnout data pro následnou analýzu a vyhodnocování, jehož prostřednictvím se lze kvalitněji soustředit na mapování efektivity čtenářských strategií užívaných žáky při čtení a současně při ověřování jejich porozumění textu. Eye Tracker Tobii TX3000, společně se softwarem Tobii Studio je již rok vybavením specializované laboratoře PdF OU v Ostravě. Dominantním cílem počátečního měření prováděného v průběhu roku 2014 u žáků 4. ročníku ZŠ bylo zjistit, jak žáci čtou souvislé texty odlišné náročnosti a jak poté zvládají řešit úkoly, které ověřují jejich porozumění. Jednotlivá zadání se cíleně vztahovala k úrovním porozumění textu zpracovaným metodologií mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti PIRLS, do něhož je od roku 2001 zapojena také Česká republika.

Výsledky tohoto pilotního měření poskytly důležité vstupní informace o procesu porozumívání textu žáků mladšího školního věku. Uvědomujeme si, že je bude potřeba dalšími testováními ověřovat a prohlubovat naše poznatky o efektivnosti žákovských čtenářských strategií, což zamýšlíme realizovat v následujícím roce. Dominantním a jednotícím cílem těchto výzkumných snah je zejména to, abychom ze zjištěných výstupů byli schopni vyvozovat nosná pedagogicko-didaktická východiska jak tak pro studenty učitelství PdF OU, tak pro učitele působící v praxi.

Poznámky

1. Výstupy všech dříve realizovaných studentských projektů jsou prezentovány v publikaci METELKOVÁ SVOBODOVÁ, R. Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměření na žáky mladšího školního věku. Ostrava: PdF OU, 2013.

2. Stručně naznačíme výsledek analýzy více než dvou stovek pracovních listů zveřejněných na různých českých webových portálech určených pro posilování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ: bylo zjištěno výrazné preferování nejjednoduššího způsobu práce s textem, tj. vyhledávání explicitně uvedených informací. K tomuto procesu porozumění bylo přičleněno 78,8 % zadání. Výskyt úloh vyžadujících vyvozování přímých závěrů z přečteného textu také neodpovídal zastoupení tohoto procesu porozumění v testech PIRLS a k totožnému závěru dospěla analýza i u počtu zadání věnovaných interpretaci textu. Stejně jako většina jazykových učebnic a čítanek i pracovní listy hodnocení textu, jazyka textu a jeho prvků velmi výrazně potlačovaly (v listech pouze 2,68% zastoupení), což způsobuje nezkušenost českých žáků s úlohami tohoto typu. Ta se logicky odráží na jejich výsledcích při mezinárodním testování.

Kontaktní informace / Contact informations

Doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Mlýnská 5

Ostrava

Česká republika

radana.metelkova@osu.cz

Zpět na obsah / Back to content