PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2014Volume: 2014
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 21.července 2014Published: July 21st, 2014
Sobková, Petra. RECENZE: Terapie ve speciální pedagogice. Paidagogos, [Aktualizováno: 2014-07-21], [Citováno: 2024-04-23], 2014, 1, #11. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2014/1/article.php?id=11>

#11

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Terapie ve speciální pedagogice

REVIEW:

Petra Sobková

V letošním roce (2014) vydává nakladatelství Grada druhé přepracované vydání publikace Terapie ve speciální pedagogice. Tato monografie je dílem kolektivu autorů, kteří jsou dlouholetými vědeckými pracovníky, působí v oblasti vědy a výzkumu a jejichž odborné teoretické i praktické působení zahrnuje širokou škálu oblastí od sociální pedagogiky, přes psychologii, lékařství až po konkrétní terapeutické přístupy. Uvedená publikace si klade za cíl poskytnout studentům speciální pedagogiky a příbuzných oborů základní studijní materiál shrnující nejpodstatnější teoreticko-metodologické poznatky o terapiích, které jsou uplatnitelné v sociální pedagogiky. Svým zaměřením tato publikace reaguje na trend mezioborového prostupování hranic příbuzných vědeckých disciplín, neboť rovněž v sociální pedagogice dochází k rozšiřování a obohacování spektra tradičních sociálněpedagogických přístupů o techniky a přístupy s primárně terapeutickým zaměřením.

Monografie je rozdělena do třinácti kapitol a lze ji pomyslně rozdělit na dvě hlavní části. První částí je úvodní kapitola knihy, která teoreticky ukotvuje problematiku terapií v oblasti psychologie, psychoterapie a speciální pedagogiky. Druhá část knihy představuje konkrétně širokou škálu terapií využitelných ve speciálně pedagogické praxi (arteterapii, dramaterapii, teatroterapii, biblioterapii, poetoterapii, muzikoterapii, taneční terapii a terapeutický tanec, bazální stimulaci, terapii orofaciální oblasti, lingvistiku ve speciální pedagogice, rehabilitaci, fyzioterapii a ergoterapii a v neposlední radě zooterapii).

První kapitola vymezuje a definuje základní charakteristiky terapeutických přístupů, uvádí formy terapií a zdůvodňuje využití terapií a terapeutických přístupů ve speciální pedagogice. Zabývá se klíčovými zdroji terapeutických prostředků a to zejména psychoterapií a fyzioterapií. Podrobně popisuje procesuální oblast terapie stejně jako prostředky terapeutického působení. V závěru první kapitoly jsou definovány okruhy terapií využitelných ve speciální pedagogice. Uvedená kapitola, ukotvující celou problematiku do teoretických základů, je protknuta množstvím praktických příkladů, návrhů k zamyšlení či další práci a je pro čtenáře východiskem pro studium dalších kapitol knihy.

Druhá kapitola je věnována arteterapii. V tomto textu je arteterapie vymezena v základních historických souvislostech, v kontextu základních psychoterapeutických směrů a rovněž v kontextu dalších příbuzných disciplín. Uvedeny jsou zde formy práce v arteterapii, možnosti diagnostiky, charakteristika arteterapeuta a možnosti využití arteterapie v supervizi. Následující části zabývající se metodami a technikami v arteterapii jsou postaveny na konkrétních příkladech, ukázkách a doplněny obrazovou dokumentací. V závěru kapitoly jsou uvedeny možnosti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a stav současné arteterapie v České republice.

Třetí a čtvrtá kapitola jsou zaměřeny na terapie využívající prostředky dramatického umění – tedy dramaterapii a teatroterapii. Dramaterapie je ve třetí kapitole představena jako příklad využití divadla k nedivadelnímu, konkrétně terapeutickému účelu. Uvedeny jsou cíle, prostředky, formy dramaterapie, stejně jako struktura dramaterapeutického procesu a konkrétních sezení a etapy terapeutického procesu. Zmíněny jsou také možnosti dramaterapeutické intervence u osob s vybranými diagnózami. S dramaterapií velmi úzce souvisí teatroterapie, která je popsána, definována a vymezena v následující kapitole. Vzhledem ke specifikům tohoto terapeutického přístupu – neexistuje ucelený teoretický koncept oboru – vychází tato kapitola z empirie a interdisciplinárních vztahů s hraničními obory. Nosnou částí této kapitoly jsou tedy teatroterapeutická východiska postavená do kontextu historického vývoje divadla, hlavních psychoterapeutických přístupů a jejich technik. Nechybí zde rovněž základní teatrologické pojmy, účinné principy teatroterapie, kompetence teatroterapie, struktura a metodika teatroterapeutické práce.

Na oblast terapeutické práce s textem jsou zaměřeny kapitoly pět a šest. Problematika biblioterapie je zde stručně začleněna do kontextu příbuzných vědeckých disciplín, jsou zde představeny možnosti realizace biblioterapie u vybraných skupin klientů a biblioterapeutické domény působení. V rámci této kapitoly je samostatně zpracována problematika skazkoterapie, tedy využití pohádek jako prostředku terapeutických cílů. Oblast terapeutické práce s textem rozšiřuje kapitola šest zaměřená na využití poezie k terapeutickým účelům. Obě kapitoly jsou v rámci celé monografie specifické tím, že uvedené terapie autoři dávají do souvislosti s ontogenetickým vývojem dítěte.

Sedmá kapitola se zabývá muzikoterapií. Charakterizuje obor v celé jeho šíři a začleňuje jej do oblasti pedagogiky a sociální pedagogiky. Uvádí rovněž specifika české muzikoterapie. Vyzdvihuje možnosti využití technik u jednotlivých skupin zdravotního postižení a také možnosti jejího využití v psychoterapii, psychiatrii a dalších oblastech medicíny. Jako jediná kapitola uvádí rovněž výzkumné metody v terapii.

Taneční terapii a terapeutickému tanci spolu s jejich specifiky je věnována kapitola osmá. Také v této kapitole jsou uvedeny vybrané formy a techniky terapie stejně jako indikace, kontraindikace a účinnost taneční terapie.

Devátá kapitola je zaměřena na problematiku bazální stimulace, tedy na psychologickou aktivitu zaměřenou zejména na jedince s těžkým a souběžným postižením. Teoreticky je uvedená terapie ukotvena v modelu „vnímání – představy – myšlení“. Uvedeny jsou teoretické základy bazální stimulace a oblasti speciálněpedagogické podpory. Poslední části kapitoly hovoří o podpůrném programu u žáků s těžkým postižením a představuje soubor námětů pro edukaci dítěte s těžkým postižením.

Kapitola desátá je zaměřena na terapii orofaciální oblasti, tedy na problematiku, v níž se propojují znalosti a kompetence několika profesí: neurologie, léčebné rehabilitace, fyzioterapie, logopedie aj. Konkrétně jsou v této kapitole zpracovány myofunkční terapie, orofaciální regulační terapie Castilla-Moralese a rehabilitace orofaciální oblasti fyzioterapeutky Debry Gangaleové. Zmíněny jsou rovněž odborné vzdělávací kurzy a vybrané pomůcky.

Jedenáctá kapitola je zaměřena na využití lingvistických prostředků ve speciální pedagogice. Tato terapeutická práce je zaměřena na specifické spektrum klientů, jejichž obtíže se projevují jak ve fázi fungování jazyka v mozkových strukturách, tak ve fázi řečové produkce. Vzhledem k cílové skupině je zde dále rozvedena výuka funkčního psaní, výuka čtení s porozuměním, výuka českého jazyka jako cizího jazyka, individuální výuka předmětu český jazyk, jazykové zpracování informací z jiných předmětů výuky a tvorba představy o jazyku jako o systému.

Na vzniku dvanácté kapitoly, která je zaměřena na rehabilitaci, fyzioterapii a ergoterapii, se podílel široký kolektiv autorů. Vznikl tak odborný text, který je průnikem teorie a její praktické aplikace. Jednotlivé terapie vymezuje teoreticky, zároveň však uvádí praktické příklady, vysvětlení, zabývá se možnostmi jejich využití a aplikace.

Závěrečná kapitola monografie je věnována zooterapii. Ta je v textu definována teoreticky a rozdělená podle základních kritérií. Z široké škály zooterapeutických možností jsou čtenáři představeny hiporehabilitace, canisterapie a felinoterapie.

Monografie Terapie ve speciální pedagogice poskytuje podrobný a precizní přehled jednotlivých terapeutických přístupů využitelných v oblasti sociální pedagogiky. Vzhledem ke své obsáhlosti a širokému kolektivu autorů, kteří se na jejím vzniku podíleli, jsou jednotlivé kapitoly knihy po formální a strukturální stránce velmi různorodé. Na druhou stranu tuto nesourodost vyvažuje fakt, že na tvorbě kapitol se podíleli autoři, kteří jsou v daném oboru fundovaní, dokáží vyzdvihnout základní a podstatné prvky a v neposlední řadě díky dlouholetým zkušenostem v oboru obohacují teoretický text o praktické příklady, názorné ukázky, přehled použitelných metod, technik apod. Předpokládám, že kniha bude sloužit jako dobrý pomocník nejen studentům sociální pedagogiky, psychologie a jiných oborů, ale také odborníkům a pracovníkům v pomáhajících profesích.

Literatura

[1] Müller. O.(ed)a kol.  Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014. 508 s. ISBN 978-80-247-4172-7. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr. &Mgr. Petra Sobková

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.sobkova@gmail.com

Zpět na obsah / Back to content