PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2013Volume: 2013
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31. prosince 2013Published: December 31st, 2013
. Informace, aktuality, nové knihy. Paidagogos, [Aktualizováno: 2013-12-31], [Citováno: 2024-07-14], 2013, 2, #32. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2013/2/article.php?id=32>

#32

Zpět na obsah / Back to content

Informace, aktuality, nové knihy

Informations, actualities, new books

Anotace

STROUHAL, Martin. Teorie výchovy Praha: Grada, 2013. 192 s. 978-80-247-4212-0

Velmi přehledně členěná a srozumitelně psaná kniha Teorie výchovy Martina Strouhla vyšla polovině roku 2013. Kniha je členěna do 8 kapitol,ve kterých se autor snaží o pojmenování problému a jeho vymezení. Za velmi přínosné je možné považovat vymezení důležitých pojmů spjatých s teorií výchovy. Propojení různých kontextů může pomoci studentům pedagogických oborů vidět výchovu jako filozofickou otázku, ne jen pedagogickou disciplínu. Bezpochyby vede text k přemýšlení a proto zcela určitě splňuje autorův cíl "...žádné učení nemá smysl, jestliže se děje pouze mechanicky a neprovokuje k přemýšlení, snad i problematicky laděné pasáže a zastávaná stanoviska plní svou didaktickou funkci."

Anotace

GULOVÁ, Lenka, ed. a ŠÍP, Radim, ed. Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada, 2013. 245 s. ISBN 978-80-247-4368-4.

Kolektiv autorů se snaží teoreticky i prakticky představit v současné době běžně používané, ale také ty méně známé výzkumné přístupy.

V první kapitole se se Radim Šíp zamýšlí nad postavením teorie a praxe v současném výzkumu. Následující kapitola seznamuje s pojetím výzkumu na Katedře sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Kapitoly 3 až 10 jsou ukázky různých typů výzkumných přístupů. Každý výzkumný design je teoreticky uveden a dále následuje praktická ukázka z konkrétního výzkumu. Z těch běžných přístupů je to například Zakotvená teorie podle Starusse a Corbinové nebo Případová studie. Z méně známých přístupů můžeme jmenovat fenomenologický přístup MCA - Analýza konstituce významů, IPA – Interpretativní fenomenologickou analýzu nebo Teorii vědomostního prostoru.

Kniha může posloužit zejména studentům pedagogických oborů k pochopení tajmenství nazvaného výzkum.

Zpět na obsah / Back to content