PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2013Volume: 2013
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31. prosince 2013Published: December 31st, 2013
Galisová, Vlasta . RECENZE: Essential Teacher Knowledge: Core Concepts in English Language Teaching. Paidagogos, [Aktualizováno: 2013-12-31], [Citováno: 2024-07-14], 2013, 2, #30. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2013/2/article.php?id=30>

#30

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Essential Teacher Knowledge: Core Concepts in English Language Teaching

REVIEW: Essential Teacher Knowledge: Core Concepts in English Language Teaching

Vlasta  Galisová

Jméno Jeremy Harmera není učitelům anglického jazyka rozhodně neznámé. Každá z jeho publikací, věnovaných výuce angličtiny 1 jako druhého jazyka, představuje pro nováčka i zkušeného pedagoga nepřeberný zdroj inspirace a nápadů. Také to je jeden z důvodů, proč jeho poslední kniha, Essential Teacher Knowledge: core concepts in English Language Teaching (vydaná nakladatelstvím Pearson na konci roku 2012) byla očekávána s velkým napětím a téměř okamžitě se stala v prostředí ELT 2 bestselerem. Českému čtenáři je metodika dostupná, tak jako všechny tituly autora, pouze v originálu. Protože je titul primárně určen učitelům a lektorům anglického jazyka, nepředstavuje určitě tento fakt žádný výrazný problém pro případného zájemce. Mnoho obecně didaktických tipů však v materiálu najdou i učitelé ostatních předmětů a v neposlední řadě i samotní studenti a zájemci o jazyk jako takový.

Jeremy Harmer je světově uznávaným spisovatelem, školitelem a metodikem výuky anglického jazyka. Vyučoval nejen v mnoha jazykových školách ve Velké Británii, ale několik let také v Guadalajaře v Mexiku. V současné době působí jako tvůrce kurikula a online tutor pro MA TESOL 3 v The New School v New Yorku ve Spojených Státech Amerických. Je autorem mnoha učebnic, hlavním editorem série How to nakladatelství Pearson a aktivně se věnuje také hudbě a poezii.

Publikace Essential Teacher Knowledge: core concepts in English Language Teaching je velmi přehledně členěná do sedmi základních bloků. Ty jsou následně rozděleny do oddílů a jednotlivých kapitol, které tvoří vždy uzavřené téma na jedné dvoustraně. Autor se snaží postihnout problematiku výuky anglického jazyka jako jazyka druhého v celé její šíři, proto se v prvním bloku věnuje některým lingvistickým disciplínám. V oddíle věnovaném gramatice si všímá větné stavby a složitého systému anglických časů. V kapitolách věnovaných základním slovním druhům pak věnuje autor velkou pozornost zejména slovesu jako základní stavební jednotce věty. Verbum a jeho chápání v kontextu činí studentům často velký problém právě díky jeho aktivní roli při konstrukci jednotlivých časů. Jsou zmíněna slovesa modální, auxiliární, frázová a jejich funkce ve větě. Z ostatních slovních druhů nejsou opomenuta substantiva, adjektiva, adverbia a gramatické členy. Další oddíly prvního bloku jsou věnovány slovotvorbě, slovní zásobě a problematice správné výslovnosti. Závěrem si autor všímá textu a diskursu. Sleduje funkce jazyka, rozdíly v psaném a mluveném projevu, stylovou rozmanitost, žánrovou škálu a celkově vyjadřovací registr. Celý první blok poskytuje cenné informace i pro studenty na pokročilejší jazykové úrovni. Jednotlivé jevy jsou vysvětleny stručně, přehledně a srozumitelně. Vždy jsou doplněny i tzv. „teaching ideas“, tj. tipy, jak k danému učivu přistoupit při ve výuce a mnohé z nich jsou jednoduše použitelné i při samostudiu.

Pozadí jazykového vzdělávání a všeobecný vhled je obsahem bloku druhého. Samostatné kapitoly shrnují problematiku učení se cizím jazykům: práce s chybou, úloha a důležitost motivace v učebním procesu, jazyková akvizice v různém věku a s tím související schopnost úspěšného učení se, učební styly a strategie. Za zvláště užitečnou pro české školské prostředí považuji kapitolu věnovanou práci s velkými skupinami studentů různých jazykových úrovní. Jakkoliv jsou známé optimální počty žáků ve skupině pro jazykové vzdělávání, v praxi se příliš nedaří je naplňovat a jsou velmi často překračovány. S ekonomickou situací školy úzce souvisí i nemožnost rozdělit žáky do skupin podle dosažené úrovně. Učitel obvykle pracuje nejenom s velmi početnou skupinou žáků, ale s rozdílem úrovní často až dva stupně. 4

Třetí oddíl se věnuje samotné výuce jazyka jiného, než je jazyk mateřský a jednotlivým jazykovým dovednostem. První kapitoly seznamují čtenáře s možnostmi objevování a představení nového jazyka. Velmi vítaná je podle mého názoru zejména kapitola věnovaná drilu a opakování jako neodmyslitelné součásti úspěšného učení se cizímu jazyku. Laickou a bohužel často i odbornou veřejností jsou dril a opakování často považovány za něco škodlivého, téměř nebezpečného a v moderní škole nepřípustného. Učitel, požadující po žákovi učení zpaměti, bývá nařčen ze zastaralých metod a postupů. Přitom právě opakování, ať už sborové a či individuální, tiché či hlasité, drilování nových jazykových vzorců pomáhá žákovi urychlit proces zvykání si na nový jazyk, podvědomě upevňovat nové jazykové situace 5. Samozřejmě, jak Jeremy Harmer sám zdůrazňuje 6 na s. 109, je nezbytně nutné uvedené postupy přesně a pozorně dávkovat. Jen tehdy mohou být v jazykové akvizici užitečným pomocníkem. Další kapitoly třetího oddílu jsou podrobně věnovány jednotlivým receptivním a produktivním jazykovým dovednostem: čtení, psaní, naslouchání a mluvení.

Dobrý učitel musí být nejen vynikající odborník, ale zároveň dobrý stratég, manažer, herec. Třídnímu managementu je proto věnován čtvrtý oddíl. V samostatných kapitolách je zmíněna role učitele v učebním procesu, vztahy s žáky, vhodná volba jazykových prostředků, použití mateřského jazyka ve výuce, udržení disciplíny, stavba vyučovací jednotky. Autor si všímá také důležitosti zpětné vazby a s tím úzce související korekce chyb. Proto je věnována rozsáhlá část právě vhodnosti (či nevhodnosti) opravování žáků v mluveném projevu stejně tak jako ve vlastní písemné tvorbě. Velmi diskutovaným tématem i v českém školství je užitečnost a smysluplnost domácích úkolů, zejména v písemné podobě. Harmer jim věnuje samostatnou kapitolu, v níž uvádí výčet možných typů domácí práce. Velmi inspirativní je zmínka o možnostech využití všech nyní dostupných moderních technologií (mobilní telefon, internet, tablet), které dokážou žákům domácí úkol zatraktivnit.

S třídním managementem úzce souvisí plánování vyučovací hodiny, výběr vhodného učebního materiálu a hodnocení. První kapitoly pátého oddílu si proto kladou otázky: Plánovat či neplánovat? Kam směřujeme a kam chceme dojít? Co je součástí smysluplného plánu hodiny a jejich částí? A hned se snaží na tyto otázky odpovědět. Protože významnou roli ve výuce cizího jazyka hraje výběr vhodného učebního materiálu, ať už učebnice, slovníku či doplňkových zdrojů a také využití moderních technologií ve výuce, věnuje se jim kapitola následující. Autor zmiňuje všechny možnosti, ovšem nastiňuje i eventualitu výuky bez jakékoliv učebnice. V další části pátého oddílu je pozornost věnována různým typům testování, hodnocení a klasifikace.

Dva poslední oddíly publikace mají společného jmenovatele a to jazykové vzdělávání dětí a mládeže. V šestém oddíle jsou zmíněna vývojová specifika jednotlivých věkových skupin a s tím spojené nejvhodnější metodické přístupy při rozvíjení všech jazykových dovedností 7. Poslední, sedmý oddíl, je věnován nyní velmi populární alternativě jazykového vzdělávání, metodě CLIL 8. Jedná se o obsahově a jazykově integrované vyučování, které ve svém nejširším smyslu označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace. Obsah nejazykového předmětu je rozvíjen za pomoci cizího jazyka a zároveň cizí jazyk je aktivně procvičován při zprostředkování daného vzdělávacího obsahu. Autor tuto metodu představuje, upozorňuje na specifika zejména v přístupu ke gramatice v kontextu jednotlivých oborů a předmětů vyučovaných metodou CLIL.

Knihu uzavírají velmi užitečné přílohy: další doporučené zdroje k sebevzdělávání; tzv. Classroom language: seznam užitečných anglických frází použitelných pro řízení a organizaci výuky; příklad plánu hodiny; glosář užitých pojmů. Součástí každé publikace je originální vstupní kód umožňující přístup k dalším online materiálům: audio nahrávkám výslovnosti, mnoha rozšiřujícím aktivitám ke stažení a doplňujícím instruktážním videím. Dalším inspirativním zdrojem je pak dvouhodinový záznam na přiloženém DVD, kde jsou demonstrovány klíčové učební techniky a čtenář má tak možnost vidět představovanou teorii v praxi. Nahrávky pocházejí z hodin učitelů angličtiny na celém světě, což umožňuje vstřebat širokou škálu přízvuků a intonace studovaného jazyka.

Jak sám tvůrce textu podotýká, jeho cílem bylo pokusit se představit základní koncept metodologie výuky anglického jazyka novým a neotřelým způsobem. Domnívám se, že se mu to podařilo opravdu nadmíru. Představuje jazykové vzdělávání na zkušenostech učitelů z celého světa a dává mu veskrze globální rozměr. Jistě není náhodou, že tato publikace získala hned v roce svého vydání mnoho ocenění. Z pohledu učitele anglického jazyka ji mohu vřele doporučit a myslím si, že by měla zaujímat čelní místo v knihovně začínajícího, ale i zkušeného pedagoga.

Poznámky

1. HARMER, J. The Practice of English language Teaching. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. 448 s. ISBN 978-1-4058-5311-8. HARMER, J. How to teach English. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. 288 s. ISBN 978-1-4058-5309-5. HARMER, J. How to teach Writing. Harlow: Pearson Education Limited, 2004. 160 s. ISBN 978-0-582-77998-3.

2. English Language Teaching

3. Jeremy Harmer je světově uznávaným spisovatelem, školitelem a metodikem výuky anglického jazyka. Vyučoval nejen v mnoha jazykových školách ve Velké Británii, ale několik let také v Guadalajaře v Mexiku. V současné době působí jako tvůrce kurikula a online tutor pro MA TESOL v The New School v New Yorku ve Spojených Státech Amerických. Je autorem mnoha učebnic, hlavním editorem série How to nakladatelství Pearson a aktivně se věnuje také hudbě a poezii.

4. Ze své praxe učitele na Středním odborném učilišti mohu potvrdit, že není výjimkou v prvním ročníku v rámci jedné třídy žák dosahující úrovně sotva A1 a zároveň žák na úrovni A2+ dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

5. Uvědomme si dlouhý, pozvolný a nenásilný proces nabývání a osvojování si mateřského jazyka. Dítě je se slovem seznamováno postupně, zažívá je v mnoha různých situacích, vnímá je v syntaktickém i gramatickém kontextu. Takový dlouhý a pozvolný proces si však zpravidla při studiu cizího jazyka nemůžeme dovolit.

6. „...But if we continue with drills too long, they quickly lose their appeal. We have to judge when they stop being useful and challenging. That’s one moment to move on to something else.”

7. Reading, writing, speaking, listening.

8. Content and Language Integrated Learning.

Literatura

[1] HARMER, J.  Essential Teacher Knowledge: core concepts in English Language Teaching. Harlow : Pearson Education Limited, 2012. 287 s. ISBN 978-1-4082-6804-9. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr. Vlasta  Galisová

SOU stavební, přísp. org.

 Opava

Česká republika

vlasta.g@centrum.cz

Zpět na obsah / Back to content