PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2022Volume: 2022
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 30. listopadu 2023Published: Nov 30th, 2023
Vavrlová, Markéta - Fojtíková Roubalová, Marcela. Manželská setkání jako podpora vztahu – zkušenosti účastníků. Paidagogos, [Aktualizováno: 2023-11-30], [Citováno: 2024-07-14], 2022, 1-2, #5. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2022/1-2/article.php?id=5>

#5

Zpět na obsah / Back to content

Manželská setkání jako podpora vztahu – zkušenosti účastníků

The marriage meetings course like support for relationship - experience of participants

Markéta Vavrlová - Marcela Fojtíková Roubalová

Abstrakt: Příspěvek pojednává o kurzu Manželská setkání, o jeho účelu a průběhu. Výzkumné šetření si klade za hlavní cíl analyzovat zkušenosti účastníků tohoto kurzu. Dalším cílem výzkumného šetření je zjistit jaký přínos kurzu účastníci vnímají v různých oblastech svého života, co je motivuje k účasti a jaká negativa u kurzu vnímají.

Klíčová slova: Manželství, manželská setkání, zkušenosti.

Abstract: The article discusses the course Marriage Encounters, its purpose and course. The main objective of the research investigation is to analyze the experiences of the participants of this course. Another goal of the research is to find the benefits of participants perceive the course has in various areas of their lives, what motivates them to participate, and what negatives they perceive about the course. Semi-structured interviews were used to collect data. Interpretive phenomenological analysis was chosen for data analysis.

Keywords:  Marriage, marital meetings, experiences.
Úvod

Kurz Manželská setkání je nástrojem na podporu harmonického manželství. Tento program má svůj původ ve finském kurzu manželů Törmä, jehož přeložený název zní: Spějeme k lepšímu manželství. V České republice probíhají Manželská setkání už od roku 1989, během let se kurzy rozšířily a v současné době je pořádá šest různých organizací s totožným obsahem, ale na různých místech. Manželská setkání absolvuje ročně několik stovek manželských párů, z nichž většina jezdí na kurzy opakovaně. Celkově již prošlo tímto programem u nás přes 7 000 párů manželů. (YMCA, 2021)

Hlavním účelem programu je posílení, zkvalitnění a utužení vztahů nejen mezi manželskou dvojicí ale také v její rodině. Rozvojem manželského vztahu se upevňuje manželská jednota a tím se oživuje a prohlubuje hloubka svátosti manželství. Program Manželská setkání vychází z křesťanského náboženství a usiluje o to, aby se účastníci ve svých rodinách co nejvíce přiblížili k ideálnímu vzoru křesťanského manželství. Také program cílí na upevnění duchovní oblasti v manželství, aby se o ni následně mohl manželský pár opřít. Program ale není určen pouze pro věřící účastníky, nýbrž má co předat i účastníkům nevyznávajícím žádnou víru, jelikož kurz je primárně zaměřen na rozvoj partnerských a rodičovských kompetencí. Mezi tyto kompetence se řadí pochopení role muže a ženy i rozdílností těchto rolí, účelná a smysluplná výchova dětí, komunikační kompetence i řešení konfliktů a krizových momentů. (Vyleťalovi, 2009)

Smysl kurzu Manželská setkání spočívá v ujasnění stavu vlastního manželství skrze získání nového úhlu pohledu. Smysl těchto kurzů je také v prožití a pochopení skutečnosti, že i na šťastném manželství lze dále pracovat. Zároveň také v pochopení toho, že manželé v nespokojeném a špatně fungujícím manželství mohou s dostatečným množstvím vůle začít opět nanovo, aby manželství přinášelo své ovoce v podobě lásky, útěchy, pomoci i podpory. Dále Manželská setkání mají přínos pro účastníky v ujasnění vlastní osoby a vlastního života, ale také svého vztahu s Bohem. Obecně Manželská setkání vedou účastníky k tomu, aby aktivně věnovali svá snažení do svých manželství a nezůstali pouze nezainteresovaným divákem. (Manželská setkání, 2002)

Manželská setkání probíhají ve formě týdenních kurzů během léta, uvádějí Vyleťalovi (2009). Kurzy pořádané v České republice různými organizacemi probíhají v různých termínech, ale vždy ve stejné formě a se stejným obsahem, který se liší pouze různými přednášejícími. Na letní kurzy navazují podzimní i jarní víkendové obnovy. Dále se ke kurzům Manželských setkání pojí různé školící programy, které jsou vždy určené pro specifické skupiny, které se podílejí na průběhu kurzu. Lze tedy říci, že Manželská setkání jsou celoročním programem. V rámci tohoto programu se utváří společenství manželských párů i jejich rodin, které většinou přetrvává i mimo tento program. Společenství přináší párům možnost sdílení a podporu nejen v obtížných situacích. Scheinostová (2011) doplňuje, že otevřené společenství, k jehož vzniku napomáhá i to, že si na kurzu všichni tykají, vytváří na kurzech Manželských setkání vřelou a příjemnou atmosféru, která napomáhá práci manželů na jejich vztahu.

Kurz, jak již vyplývá z názvu, je určen pro manželské páry, kterým není lhostejný jejich vztah, a mají vůli na něm pracovat. Dle YMCA familia (2015) některé pořádající organizace umožňují na kurzu i účast nesezdaných párů, jejichž vztah je stálý a dá se považovat za trvalý. Většina kurzů v České republice není věkově omezená, avšak Centrum pro rodinu Vysočina pořádá kurz nazvaný Manželská setkání 50+, který je zaměřený na účastníky starší padesáti let. Tohoto kurzu se mohou účastnit jak manželské páry, tak i jednotliví manželé, jejichž partner či partnerka se kurzu nemohou účastnit kvůli zdravotním či ostatním problémům. Kurzu se mohou také účastnit i vdovy a vdovci.

Průběh letního kurzu

Náplň a forma letního kurzu vychází z původního finského programu, který je vzorovým modelem pro kurzy realizované na našem území, v Evropě a mimo ni. Kurz probíhá osm dní, během kterých se každý den opakuje víceméně stejný program, pokaždé ale s jiným obsahem. Každé ráno (vyjma pátku, kdy probíhá slavnostní mše večer) mají účastníci možnost zúčastnit se mše svaté. Hlavními body programu tvoří tříhodinové dopolední a odpolední bloky, které začínají křesťanskými zpívanými chválami. Následně probíhá přednáška na dané téma týkající se vztahu. Jedná se o témata ohledně krize v manželství, prioritách, komunikaci, odpuštění, rozdílnosti mezi mužem a ženou, vyjadřování pocitů, sebevědomí, naplňování potřeb a sexuality. Po přednáškách probíhá práce v menších skupinkách či samostatná práce manželských párů. Večer bývá volný program doplněný o možnost modlitby.

Přednášejícími nejsou odborníci, ale zkušení manželé, kteří teoretickou část přednášky otevřeně doplňují svým svědectvím a vlastními zkušenostmi. Proto je program Manželských setkání charakterizován jako amatérská aktivita. Nicméně manželé mají možnost na kurzu využít i služeb odborníků zběhlých v oblasti manželských a partnerských vztahů. Jedná se o tým složený z psychologa, kněží a mnohdy také rodinného terapeuta. Pomoc tohoto týmu párům je určená nejenom během kurzu, ale směřuje i mimo něj, a to skrze doporučení dalších postupů i odkázání na další specialisty. Kněží na kurzu nabízejí účastníkům možnost svátosti smíření i duchovních rozhovorů. (YMCA familia, 2015)

Scheinostová (2011) uvádí, že na přednášku navazuje skupinová práce, ve které se diskutuje nad tématem přednášky, pracuje se s listy s úkoly a páry se zamýšlejí nad svými vztahy. Skupinová práce probíhá ve skupinách o velikosti 3 až 4 manželských párů, které by se před kurzem neměly znát, aby nebyly navzájem ovlivněny společnou minulostí. Jeden manželský pár skupinu vede. Tento pár je nazýván vedoucím párem skupiny (VPS) a jedná se o zkušený pár, který kurz již někdy absolvoval. Vedoucí pár provází skupinu zadanými úkoly, řídí a udržuje celou diskuzi v mezích, aby se nestalo, že jeden z páru bude pouze vyčítat svému protějšku chyby, místo aby se k problému stavěl konstruktivně. Při skupinové práci platí zásada respektovat soukromí jedince či páru a nevynášet důvěrné informace mimo skupinu. Zároveň je zásadou respektovat druhé, nehodnotit je a nevnucovat jim svůj názor, ale napomoci páru, aby pracovali na svém vztahu a sami dokázali problém vyřešit. Dále se plně respektuje, když se někdo k tématu nechce vyjadřovat, jelikož vše je dobrovolné a nikdo by neměl být do ničeho nucen. Páry mají také možnost domluvit si s vedoucím párem skupiny individuální rozhovor. Vyleťalovi (2009) doplňují, že během diskuze se páry mohou vzájemně inspirovat sdílením zkušeností, úspěchů i neúspěchů a vzájemně se takto podporovat a pomáhat v řešení konkrétních problémů. Každý má právo svobodně vyslovit své postoje, pocity, zkušenosti i problémy. Skupinovou práci zastřešuje modlitba, která připomíná Boží blízkost a umocňuje bezpečnost prostředí, která je pro sdílení důležitá.

Program kurzu je sestaven tak, aby byl čas co nejlépe využit. Na kurzu je dostatek času na práci na partnerském vztahu, ale také na odpočinek. Dále je prostor na to, aby se partneři věnovali sobě navzájem a byli jenom spolu, či se věnovali svým dětem, které mohou s rodiči přijet na kurz, pokud pro ně nemají hlídání. Během dopoledních a odpoledních bloků programu pro páry se o děti starají pečovatelé, aby se rodičovský pár mohl plně věnovat sobě navzájem a svému vztahu. Pečovatelé dětem připravují různé programy a zároveň se skrze hlídání dětí učí rodičovským dovednostem.

Některé dny se program poněkud liší. První odchylkou od běžného programu je úterní volné odpoledne, ve kterém mají volno nejen páry ale i pečovatelé. Rodiče tak mají dostatek času na své děti. Pečovatelé místo odpoledne hlídají děti večer do půlnoci, jelikož pro manželské páry je přichystán společenský taneční večer. Během tohoto večera se páry mohou oprostit od svých starostí, posílit vztahy s ostatními účastníky a především strávit společný volný čas v páru. Další programovou změnou je páteční odpoledne, kterým kurz vrcholí. V tomto odpoledni manželé skládají takzvanou manželskou maturitu. To znamená, že samotné páry se vydávají v rozestupech na procházku po okolí, kde jsou připravena stanoviště s tématy probíranými během kurzu. Na těchto stanovištích se manželé k tématu mají vrátit a shrnout, co si z něj odnášejí pro svůj vztah. Úplným vrcholem kurzu je sváteční mše, která probíhá po maturitě večer. Během této mše si páry obnovují své manželské sliby. Poslední den kurzu končí závěrečným programem, při kterém páry obdrží pamětní listy v podobě maturitního vysvědčení. (Scheinostová, 2011)

Výzkumné šetření

Cílem výzkumu bylo analyzovat a popsat, jak na kurz Manželská setkání pohlížejí jeho pravidelní účastníci. Dále bylo cílem zjistit, jakým způsobem a v jakých oblastech účastníci kurzu vnímají jeho přínos, co je motivuje k účasti na tomto kurzu a jaké negativní vlivy kurzu vnímají. Hlavní výzkumnou otázkou bylo: Jaká je zkušenost účastníků účastnících se pravidelně kurzu Manželská setkání, který pořádá ostravské Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.?

Výzkumný vzorek představují čtyři participanti, kteří byli zvoleni záměrným výběrem. Byli vybráni dva muži a dvě ženy, kteří se pravidelně účastní kurzu Manželská setkání, který pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. sídlící v Ostravě. Podmínkou pro výběr participantů bylo, aby se jednalo o zkušené účastníky, tedy o ty, kteří se již kurzu účastnili mnohokrát. Mezi účastníky výzkumu je jeden manželský pár a všichni participanti mají děti. Participanti jsou různého věku a bydlí v různých městech, ale všichni jsou zkušenými účastníky a vedoucími diskuzních skupinek manželských párů na daném kurzu.

Jako výzkumný design byla zvolena interpretativní fenomenologická analýza (též IPA, tedy interpretative phenomenological analysis). Dle Šuráňové (2013) se jedná se o metodu, která se zabývá zkušeností participanta a popisuje ji z hlediska toho, jak tuto zkušenost vnímá sám participant a jaký význam jí připisuje. Dle Koutné Kostínkové a Čermáka (2013) vychází tato analýza ze tří teorií, a to z fenomenologie, hermeneutiky a idiografického přístupu. Žitá zkušenost participanta je jedinečná. IPA těsně souvisí s interpretací výzkumníka, který vychází ze svých vlastních zkušeností a postojů, které jsou však podstatné pro to, aby byl výzkumník schopen porozumět žité zkušenosti participanta. Výsledná analýza je proto subjektivní a interpretace mohou být později přetvořeny. Metodou pro sběr dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor.

Rozhovory s participanty probíhaly online formou v únoru a v březnu roku 2022. Rozhovory byly se souhlasem účastníků výzkumu nahrávány za účelem dalšího zpracování. Na začátku rozhovoru byl participantům vysvětlen důvod rozhovoru a účastníci byli ujištěni o zachování anonymity. Zároveň bylo účastníkům výzkumu řečeno, že nemusí odpovídat na všechny otázky nebo zmiňovat věci, které sdílet nechtějí. Rozhovor vycházel z předem připravených otázek a byl v průběhu doplňován otázkami, které reagovaly na to, co participant řekl. Rozhovory probíhaly s každým účastníkem zvlášť a trvaly 45–60 minut. Pro vytvoření příjemnější atmosféry rozhovory probíhaly neformálně. Následně byly rozhovory doslovně přepsány a poté proběhla analýza všech rozhovorů.

Diskuze

Skrze analýzu rozhovorů vyplynulo, že všichni participanti na kurz Manželská setkání pohlížejí podobně. Mnohé odpovědi participantů se shodovaly nebo byly podobné, což napomáhá k jednotnému postoji participantů ke kurzu, i přes některé rozdílnosti v jejich odpovědích. Postoj ke kurzu jednotlivých participantů je zřejmý z obsahu rozhovoru i z nadšení s jakým na otázky odpovídali.

Z rozhovoru a následné analýzy vyplynulo, že všichni participanti mají s kurzem Manželská setkání pozitivní zkušenost a tento kurz se stal podstatnou součástí jejich životů, které se nechtějí vzdát, a proto by chtěli na kurz jezdit i nadále. Někteří kurz pokládají za velmi dobré dílo a našli si v něm své místo, jiní kurz vnímají jako setkání lidí s podobným smýšlením. Kurz participanti vnímají jako hodně přínosný a jeho přínosy zahrnují i jiné oblasti než pouze přínosy pro vztah či manželství.

Motivace účastnit se kurzu se mění v průběhu let. Motivace pro první účast na kurzu spočívala v dobrých referencích těch, od kterých se o kurzu dozvěděli, dále také ve zvědavosti či v hlídání dětí. Participanti od kurzu očekávali načerpání inspirace, obnovení víry i překonání deziluze tehdejšího stavu manželství či strávení času s přáteli. Očekávání také zahrnovalo nastartování dobrého přístupu k manželství, předcházení problémů i naučení se, jak na problémy lépe reagovat. V dalších letech spočívala motivace účastníků jet na kurz v touze pracovat na svém vztahu ať už na konkrétní oblasti nebo v povzbuzení a nečerpání nové energie. Motivací pro participanty je také křesťanské prostředí, účast přátel, atmosféra, seberealizace také touha pomáhat a odpočinout si od stereotypů i povinností běžných dní.

YMCA (2021) uvádí, že Manželská setkání jsou nástrojem na podporu harmonického manželství. Podle rozhovorů s participanty tomu skutečně tak je, jelikož kurz přináší účastníkům mnoho přínosů pro jejich manželství. Participanti spatřují jako přínos kurzu příležitost strávit intenzivní čas společně se svým partnerem, který mohou využít pro řešení dosud neřešených problémů. Přínosem pro manželství je také zkvalitnění vztahu, načerpání inspirace, povzbuzení začít znovu a neupadat tak do manželského stereotypu. Dle participantky č. 2 kurz účastníky učí, že manželství vyžaduje práci a čas. Partnerská práce na vztahu je dle autorů Graye (1994) a Peltové (1991) důležitá pro jeho vytrvání.

Přínosem kurzu pro participanty je také zisk silných a opravdových přátelství. Kurz je pro participanty výrazně spjat s přáteli, kteří pro účastníky vytváří mimořádné přátelské zázemí. Jeden z participantů vnímá tyto přátele jako rodinu a další se shodují, že se o toto společenství mohou opřít v dobrých i špatných chvílích. Participanti vnímají díky informačnímu a modlitebnímu propojení vzájemnou blízkost s přáteli z kurzu i přesto, že se mnohdy během roku vídají jen sporadicky nebo vůbec. Pěkná přátelství vznikají i mezi dětmi účastníků nebo mezi organizátory kurzů z různých organizacích.

Kurz je přínosný i pro osobnost účastníků. Dle participantů kurz přináší určitou formaci, která se projevuje rozvojem osobnosti, ziskem zkušeností i motivací dále se vzdělávat. Dále se přínosy kurzu dotýkají dětí účastníků, protože jejich rodiče si na kurzu odpočinou a také načerpají novou inspiraci, díky čemu mohou být pro své děti větší jistotou. Pro děti je účast na kurzu přínosná v tom, že se mohou účastnit svého dobře připraveného programu a také je pro ně přínosné být v křesťanském prostředí kurzu. Někteří participanti shledávají kurz přínosný i pro své zaměstnání, ve kterém aplikují některé postřehy a metody z komunikace. Pro jiné je kurz přínosný pro volný čas, protože se díky kurzu vrátili ke své zálibě nebo vyzkoušeli nové aktivity.

Všichni participanti se shodují, že je pro ně hodně přínosné sdílení při práci ve skupině, a to především díky zjištění, že nejsou sami, kdo má problémy, nýbrž podobné problémy mají i ostatní. Zároveň participanti na kurzu získávají naději, že je možné řešit i velké problémy. Přínosné je podle participantů i to, že jsou skupiny tvořeny z párů, které se nachází ve stejné fázi manželství, protože se tak snáze mohou inspirovat, jak dané problémy řešit. Avšak navzájem se na kurzu inspirují také účastníci jiného věku. Dle publikace Manželská setkání (2002) smysl kurzu spočívá v ujasnění svého manželství skrze získání nového úhlu pohledu, čemu napomáhá otevřenost a sdílení účastníků. Pro někoho nemusí být sdílení na kurzu snadné, ale každý si sám určuje, co všechno chce sdílet s druhými. Ke sdílení napomáhá atmosféra kurzu, bezpečné prostředí skupiny i samotné sdílení ostatních. Dle participanta č. 3 může být práce ve skupině z pozice vedoucího náročná, protože jsou případy, ve kterých neví, co páru poradit.

Podstatnou část kurzu tvoří přednášky. Participant č. 3 hodnotí všechny přednášky jako přínosné pro manželství. Participant č.4 oceňuje, že témata přednášek jsou sestavená tak, aby ulehčovala otevřenost při práci ve skupině. Z témat přednášek je pro participanty důležité odpuštění, důvěra, sdílení pocitů, potřeby i sexualita. Všichni participanti oceňují, že přednášející sdílí své osobní zkušenosti a vnímají jejich vydanost a úsilí vložené do přednášky. Participanti si z přednášek neodnášejí jen podměty užitečné pro svou životní etapu, ale shodují se, že je každý rok jinak přínosný, protože se nacházejí v jiné životní situaci a řeší něco jiného. Z dalšího programu participanti výzkumu vyzdvihují společné modlitby a závěr kurzu, složený z manželské maturity a slavnostní mše. Maturita dle participanta č. 4 poskytuje manželům shrnout celý kurz i manželství. Slavnostní mše s obnovou manželských slibů je naopak pro některé participanty emotivním a pěkným vrcholem kurzu.

Významným prvkem kurzu je podle všech participantů živé křesťanské prostředí, které je posiluje ve víře, protože takové prostředí často ve svých životech postrádají. Vliv křesťanského prostředí vnímá většina participantů i u dětí, protože tak mají možnost být s dětmi, které také musí chodit do kostela. Vyleťalovi (2009) uvádějí, že kurz vychází z křesťanského náboženství, ale kurz má co předat i účastníkům nevyznávajícím žádnou víru, protože je kurz primárně zaměřený na rozvoj partnerských kompetencí. Také všichni participanti jsou přesvědčení, že je kurz vhodný i pro nevěřící účastníky, protože křesťanské prostředí je na kurzu nenásilné a umožňuje svobodné rozhodnutí neúčastnit se duchovních programů. Podle participantů musí být nevěřící účastníci tolerantní a ochotni se mírně přizpůsobit. Celkovou atmosféru účastníci hodnotí pozitivně, protože umožňuje práci na svém vztahu a také napomáhá otvírat i závažnější témata.

Podle participantů může mít kurz i negativní vliv. Mezi tyto vlivy spadá to, že kurz není vhodný pro všechny páry. V některých případech se práce na vztahu nemusí povést a účastníci pak mohou odjíždět s horšími pocity, než s kterými na kurz přijeli. Kurz může také působit dle participantů negativně na netolerantního účastníka nevyznávajícího žádnou víru a na toho, kdo se kurzu účastní z donucení. Negativně mohou působit i metody kurzu, které nemusí vyhovovat všem. Kurz proto není zárukou fungujícího vztahu, podle participantů jsou případy, kdy se bývalí účastníci rozvedli. Jejich rozvod ovšem nebyl důsledkem kurzu. Mezi negativní stránky kurzu patří také náročnost práce okolo organizace kurzu, menší ochotu lidí pomáhat s touto organizací, nedostatek prostoru na dořešení všech započatých dialogů a také to, že člověk, který ztratí manžela ztrácí i možnost účastnit se kurzu jako účastník.

Celý výzkum přibližuje, jakou mají participanti zkušenost s účastí na Manželských setkáních. Zaměřuje se na přínosy kurzu pro účastníky v různých oblastech, popisuje očekávání účastníků od kurzu a vývoj jejich motivace pro účast na kurzu a dále popisuje, jak participanti vnímají body v programu kurzu a prostředí kurzu. Výzkum také zjišťuje, jaké negativní stránky participanti u kurzu vnímají.

Závěr

Cílem výzkumu bylo analyzovat a popsat, jak na kurz Manželská setkání pohlížejí jeho pravidelní účastníci. Dále bylo cílem zjistit, jakým způsobem a v jakých oblastech účastníci kurzu vnímají jeho přínos, co je motivuje k účasti na tomto kurzu a jaké negativní vlivy kurzu vnímají.

Tyto cíle byly naplněny a skrze analýzy rozhovorů byly zjištěny následující výsledky. Participanti výzkumu mají s kurzem velmi dobré zkušenosti a kurz vnímají jako podstatnou součást svých životů. Přínosy kurzu participanti vnímají nejen pro svůj vztah, ale také pro svou osobnost, volný čas, zaměstnání a shledávají přínosy kurzu i pro děti účastníků. Motivace účastnit se kurzu se mění v průběhu let, ale zkušení účastníci jezdí na kurz pracovat na svém vztahu a strávit intenzivní čas se svým partnerem. Velkým motivačním prvkem jsou pro ně také přátelé, atmosféra i křesťanské prostředí kurzu. Tyto prvky i části programu všichni participanti hodnotí velmi pozitivně.

Výzkum mohou využít různé organizace pořádající kurz Manželská setkání jako zpětnou vazbu, inspiraci i podnět pro chystání dalších kurzů. Výzkum může být také přínosný pro páry, které se chystají jet na kurz Manželská setkání a neví, co od něj očekávat, protože díky tomuto článku si noví účastníci i celá společnost mohou vytvořit představu, jaký kurz skutečně je a v čem spočívá jeho význam. Stejný výzkum lze provést i u ostatních organizací pořádající Manželská setká v České republice i na Slovensku, poté by se nabízelo srovnání daných zjištění, což by mohlo obohatit nejen organizátory kurzů Manželská setkání, ale také jejich účastníky.

Článek byl podpořen z projektu IGA_CMTF_2022_004.

Literatura

[1] GRAY, John. Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Praha: Práh, 1994. ISBN 80-85809-41-9. 

[2] KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, Jana - ČERMÁK, Ivo. Interpretativní fenomenologická analýza. In  ŘICHÁČEK, Tomáš a kol. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy.  [online], [Citováno 28. 5. 2022] Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2. Dostupné na www: <https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/504618/mod_resource/content/3/Kvalitativni-analyza-textu%281%29.pdf>.

[3] Manželská setkání. Brno: YMCA Manželská setkání, 2002. 

[4] PELTOVÁ, Nancy van. Zítra znovu a jinak. Hronov: Lors, 1991. ISBN 80-85246-05-8. 

[5] SCHEINOSTOVÁ, Alena. Manželská setkání: šťastný vztah se dá naučit. Katolický týdeník.  [online], [Citováno 20. 10. 2021] 2011. Dostupné na www: <https://www.katyd.cz/clanky/manzelska-setkani-stastny-vztah-se-da-naucit.html>.

[6] ŠURÁŇOVÁ, Veronika. Interpretativní fenomenologická analýza (IPA). In GULOVÁ, Lenka  - ŠÍP, Radim.  Výzkumné metody v pedagogické praxi.  [online], [Citováno 27. 5. 2022] Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4368-4. Dostupné na www: <https://www.bookport.cz/kniha/vyzkumne-metody-v-pedagogicke-praxi-919/>.

[7] VYLEŤAL, Miloš - vYLEŤALOVÁ, Gita. 20 let zkušeností s programem Manželská setkání v České republice a na Slovensku. In 20 let Manželských setkání.  [online], [Citováno 13. 10. 2021] Brno: YMCA, 2009. S. 5-10. Dostupné na www: <https://docplayer.cz/2546200-20-let-manzelskych-setkani.html>.

[8] YMCA familia..  [online], [Citováno 17. 10. 2021] 2015. Dostupné na www: <http://www.familia.cz/manzelska-setkani/o-nas/>.

[9] YMCA.  [online], [Citováno 13. 10. 2021] 2021. Dostupné na www: <https://manzelska.setkani.org/>.

Kontaktní informace / Contact information

Mgr.  Markéta Vavrlová

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

Mgr.  Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

marcela.fojtikova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content