PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2022Volume: 2022
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 30. listopadu 2023Published: Nov 30th, 2023
. Anotace: Two Sides of the Same Coin. Examples of Free and Unfree Education in Slovakia during the Period of Socialism. Berlin . Paidagogos, [Actualized: 2023-11-30], [Cited: 2024-03-03], 2022, 1-2, #20. P. . Availiable at: <http://www.paidagogos.net/issues/2022/1-2/article.php?id=20>

#20

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Two Sides of the Same Coin. Examples of Free and Unfree Education in Slovakia during the Period of Socialism. Berlin

Anotace: Two Sides of the Same Coin. Examples of Free and Unfree Education in Slovakia during the Period of Socialism. Berlin rozvoj

Kniha Two Sides of the Same Coin. Examples of Free and Unfree Education in Slovakia during the Period of Socialism je dielom kolektívu autorov pod vedením Blanky Kudláčovej, ktorý skúma školstvo a vzdelávanie na Slovensku v období socializmu. Autori publikácie hľadajú odpovede na ikonické otázky Hannah Arendtovej: Čo sa stalo? Prečo sa to stalo? Ako sa to mohlo stať? Publikácia môže pomôcť čitateľovi poodhaliť aj tajné, zatiaľ málo prebádané zákutia totalitného režimu a umožní mu pochopiť jeho zákernosť a nebezpečnosť, môže však byť tiež varovaním pred možnosťou recidívy nástupu arogancie neobmedzenej moci a rôznych foriem extrémizmu aj v súčasnosti. Autori približujú dve podoby výchovy a vzdelávania v sledovanom období, čo vystihuje názov „dve strany jednej mince“. Na jednej strane ide o verejne vyjadrené hodnoty a ideály oficiálneho povinného vzdelávania podriadeného vládnej moci, ktorého cieľom bolo vychovať nového človeka, resp. nové generácie budovateľov režimu, na druhej strane sú to alternatívne ideály a koncepcie neoficiálneho vzdelávania, realizované neformálnymi skupinami a rôznymi segmentami disentu, ktorých cieľom bolo aspoň čiastočne poskytnúť priestor slobode človeka a jeho tvorivému potenciálu. Názov knihy tiež odkazuje na dualizmus v živote jednotlivcov a rodín, ktorí sa nestotožňovali s doktrínou marxizmu-leninizmu a totalitnými spôsobmi vládnutia. Aby si zachovali vnútornú slobodu, žili akoby dvojakým životom, jedným v súkromí a iným na verejnosti. To potvrdzuje, že socialistická spoločnosť nebola len jednotvárnou masou zmanipulovaných jedincov, ale že v nej možno nájsť ostrovčeky slobodného života, alebo ako ich nazvali viacerí disidenti, „ostrovčeky pozitívnej deviácie“. Samozrejme, bolo to za cenu veľkých rizík, hrozby prenasledovania, perzekúcií a niekedy aj väzenia. Celá spoločnosť žila v akejsi dvojitej morálke (vonkajšej a vnútornej) a v dvojitej morálke žili aj jednotlivci, ktorí sa rozhodli žiť svoj život slobodne. Tento dvojitý život nebol jednoduchý: spôsoboval vnútorné napätia u detí, ktoré ešte dostatočne nechápali, prečo nemôžu doma aj na verejnosti hovoriť to isté, príp. správať sa rovnako, a spôsoboval napätia aj u dospelých, ktorí často riešili ťažké morálne dilemy a pýtali sa samých seba, kde je tá tenká hranica – nakoľko byť konformní s režimom a nakoľko si uchovať vlastnú integritu. Do hry totiž vstupovala ich profesionálna kariéra, budúcnosť ich detí, strata materiálnych výhod a pod.

Publikácia je spracovaná na základe archívnych materiálov, dobovej literatúry a legislatívy, ktoré približujú režimovú politiku a rétoriku v oblasti školstva a vzdelávania. Čo sa týka neoficiálneho vzdelávania, keďže neexistujú záznamy v oficiálnych archívoch, resp. len veľmi zriedkavo, autori využili materiály zo súkromných archívov, samizdatovú literatúru, memoárovú literatúru, metódu oral history a pod.

Kolektívna monografia je výstupom projektu VEGA 1/0106/20 Sloboda vs. nesloboda vo výchove a vzdelávaní na Slovensku v rokoch 1948–1989. Kolektív autorov tvoria: Blanka Kudláčová (editorka), Andrea Bátorová, Janette Gubricová, Pavol Jakubčin, Dagmar Kusá, Kristína Liberčanová, Pavel Matejovič, Andrej Rajský, Ivana Šuhajdová, Marek Wiesenganger.

Figure 1:

Literature

[1] Kudláčová, Blanka (ed.).  Two Sides of the Same Coin. Examples of Free and Unfree Education in Slovakia during the Period of Socialism. Berlin. / Bratislava: Peter Lang / VEDA, 2023. ISBN 978-3-631-90307-0 / 978-80-224-2018-1. 

Zpět na obsah / Back to content