PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2022Volume: 2022
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 30. listopadu 2023Published: Nov 30th, 2023
Strnadová, Anna . Recenze: Special Education in Tibet Perspectives on the Education of Children with Special Educational Needs. Paidagogos, [Aktualizováno: 2023-11-30], [Citováno: 2024-03-03], 2022, 1-2, #18. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2022/1-2/article.php?id=18>

#18

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Special Education in Tibet Perspectives on the Education of Children with Special Educational Needs

Review: Special Education in Tibet Perspectives on the Education of Children with Special Educational Needs

Anna  Strnadová

Autoři Miloň Potměšil a BuQiong, kteří se ve své praxi zaměřují na výzkum v mnoha oblastech speciální pedagogiky, spolupracovali na tvorbě publikace, která do značné hloubky zpracovává téma speciálního vzdělávání v jedné z 55 minoritních oblastí Číny – v Tibetu. Kniha je rozdělena do šesti kapitol, přičemž kapitola obsahující výsledky výzkumu a závěry je nejobsáhlejší.

Krátká předmluva jasně a stručně popisuje obsah a záměr publikace a seznamuje čtenáře s autory. Kniha analyzuje hodnotový orientační systém vzdělávání v Tibetu a zkoumá speciálněpedagogické intervence zaměřené na děti a mladistvé se zdravotním postižením v dané oblasti.

V kapitole úvodu je popsáno, jak Tibeťané vnímají školství a vzdělávání, také v kontrastu s majoritní Čínou. Život v Tibetu je založen na tradiční kultuře a tibetském budhismu s tím, že většina Tibeťanů tíhne k životu farmářskému či životu pastevců. Proto i vzdělávání hraje v této kultuře roli odlišnou než například v zemích Evropy. První kapitola se dále zaměřuje na speciálněpedagogické intervence v oblastech Tibetu, popisuje Tibet jako zajímavý prostor pro výzkum a stanovuje mnohé a obsáhlé výzkumné otázky a problémy do detailu. Kapitola vymezuje klíčové termíny pro tento výzkum, jako jsou hodnoty, hodnotová orientace či dospívající s postižením.

Druhá kapitola „Special pedagogy and special educational intervention“ se zaměřuje na speciálněpedagogické intervence celosvětově, jejich historický vývoj a také na rané speciálněpedagogické intervence v Číně. V kapitole je uveden právní základ, definice a mnohá odborná literatura týkající se rané speciálněpedagogické intervence v Číně. Vývoj speciálního vzdělávání v Tibetu, který začal až po roce 2000, je popsán v této kapitole, stejně tak jako jeho aktuální podoba a možnosti a podmínky života osob s postižením. Kapitola obsahuje téměř kompletní výčet dostupných zdrojů výzkumu zabývající se speciálním vzděláváním v Tibetu, což může sloužit čtenáři jako kvalitní a jednotný zdroj informací v tomto tématu.

Ucelené teoretické vymezení pojmů hodnoty (a vzdělávání jako součásti hodnot), speciálněpedagogické intervence a kulturní hierarchie je předloženo v kapitole třetí s názvem „Hodnoty a kultura v tibetském prostředí pro speciální vzdělávání“.

Čtvrtá kapitola „Vnímání a postoje k učení“ podává čtenáři přehled o tom, jaké kvalitativní a kvantitativní metody byly k výzkumu použity a proč; je také vysvětleno, ve kterých oblastech Tibetu výzkum probíhal. V neposlední řadě jsou popsány tři hlavní oblasti zajímavé pro výzkum ve vzdělávání a jeho hodnotách.

V nejrozsáhlejší páté kapitole „Výsledky a závěr“ autoři prezentují svůj široký výzkum, jehož základem byly dotazníky, rozhovory a vyprávění příběhů respondenty. Autoři čerpají z rozhovorů se studenty, rodiči a učiteli tak, aby nastínili, jak je vzdělávání vnímáno běžnou populací v Tibetu. Všechny výsledky jsou pečlivě a do detailu popsány a prodiskutovány. Závěrečná část této kapitoly shrnuje tři hlavní obsahy hodnotové orientace ve vzdělávání v oblasti Tibetu, mimo jiné také to, že vzdělávání je celoživotní proces, který podporuje moudrost v lidech a dává lidem důstojnost, jakou si zaslouží. Autoři neopomínají zmínit také limity tohoto výzkumu vyplývající hlavně z obtížnosti vstupu do tibetských škol nebo omezeného přístupu k některým informacím.

Šestá kapitola s příhodným názvem „Uzavření exkurze do světa specifických hodnot“, reflektuje výzkum a uvádí šest finálních závěrů, které mimo jiné podtrhují důležitost tibetské tradiční kultury, společenství, důstojnosti, řemesla a schopnosti péče o sebe samého.

Svou odborností a doposud nepříliš prozkoumaným tématem bude kniha zajímavá a přínosná pro studenty, vyučující a výzkumné pracovníky v oblastech pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, antropologie či v oblasti kulturních menšin, nebo také pro sociální aktivisty nebo nevládní organizace zabývající se tématem speciálního vzdělávání v Tibetu.

Literatura

[1] POTMĚŠIL, M.  - BUQIONG.  Special Education in Tibet. New York: Routledge, 2022. ISBN 978-0-367-64405-5. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Anna  Strnadová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 11 Olomouc

Česká republika

anna.strnadova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content