PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2022Volume: 2022
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 30. listopadu 2023Published: Nov 30th, 2023
Potměšilová, Petra. Recenze: Únava ze soucitu. Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích . Paidagogos, [Aktualizováno: 2023-11-30], [Citováno: 2024-03-03], 2022, 1-2, #17. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2022/1-2/article.php?id=17>

#17

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Únava ze soucitu. Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích

Review: Únava ze soucitu. Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích

Petra Potměšilová

Autorkou knihy je psychoterapeutka s 25 letou praxí, která se sama u sebe v praxi setkala s pocitem, kterému zpočátku nerozuměla, který ji znepokojoval, a který její kolegyně nazvala compassion faitgue – únava ze soucitu. Jak sama uvádí, po vyslovení tohoto pojmu se jí ulevilo. Za cíl publikace si vytyčila ukázat cestu k opětovnému nalezení uctivého postoje ke klientům včetně zdravé míry soucitu či zjištění, že je vhodné si od své práce dát pauzu.

V předmluvě ke knize autorka, kromě výše uvedeného, popisuje základní příznaky „únavy ze soucitu“, které u sebe pozorovala:

Dále se pak zamýšlí nad tím, že „únava ze soucitu“ se objevuje především v těch profesích, kde není možné garantovat úspěšnou změnu klienta nebo pak v prostředí, kde není velká příležitost k seberegulaci vlastních sil. Na základě vlastních zkušeností tak autorka předává dvě důležité myšlenky v souvislosti s objevením se výše uvedených pocitů: brát problém vážně a uvědomit si, že se jedná o onemocnění, se kterým lze pracovat odpovídajícím způsobem (např. psychoterapie).

Kromě předmluvy má kniha úvod, teoretickou část, praktickou část a návod pro praxi. Sám úvod je pojat netradičně. Autorka na příkladu „rozehrává“ diskusi nad tématem soucit, resp. profesionální soucit. Uvádí své pojetí, ale současně dává prostor pro vytvoření si vlastního pohledu. Na konci úvodu pak nabízí čtenáři „diagnostické“ cvičení. Dává k dispozici 25 různých výroků, které se mají umístit do čtyř kategorií:

Na základě toho, jak čtenář výroky roztřídí, lze uvažovat, zda se jedná o „únavu ze soucitu“ či o jiný typ onemocnění.

Teoretická část má celkem čtyři kapitoly. Nejprve autorka vymezuje pojem „únava ze soucitu“ a diferencuje tento pojem od jiných, podobných onemocnění jako je např.: vyhoření, deprese či sekundární traumatizace. V dalších kapitolách se pak věnuje práci s egem či charakteristikou „pomocníka“ v terapii. Všechny teoretické poznatky jsou doplněny příklady z praxe a různými cvičeními, což umožňuje čtenáři hlubší orientaci v problematice.

Praktická část má podtitul co můžeme dělat proti únavě ze soucitu. Tato část publikace je dále rozdělena na sedm dílčích kapitol. Za stěžejní lze považovat první podkapitolu, v níž autorka postupně čtenáře provází analýzou vlastní situace. I zde jsou autorčiny myšlenky doprovázeny konkrétními cvičeními, která si čtenář může udělat, a tak analyzovat vlastní situaci. V dalších podkapitolách pak ukazuje různé cesty, jak předcházet „únavě ze soucitu“: přání, radosti, dechová cvičení, cvičení proti napěti či únavě.

Poslední část knihy pak autorka věnovala možnostem intervence, které se jí osvědčily v praxi během mimořádných zátěžových situací.

Kniha je psána čtivě, ale má potřebnou odbornou úroveň. Za pozitivní lze považovat vhodnou provázanost teoretických poznatků s praktickými ukázkami a nápady na cvičení. Knihu ocení především ti pracovníci, kteří mají vlastní praxi, vlastní klienty, ale může se stát dobrým preventivním pomocníkem i pro studenty psychologie, sociální pedagogiky či speciální pedagogiky.

Literatura

[1] Rohwetter, A.  Únava ze soucitu. Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2022. ISBN 978-80-262-1891-3. 

Kontaktní informace / Contact information

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.potmesilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content