PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 25. listopadu 2020Published: Nov 25th, 2020
Pecková, Simona. Nepřímé strategie učení v současných učebnicích francouzštiny pro mládež. Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-11-21], [Citováno: 2024-05-18], 2020, 1, #4. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=4>

#4

Zpět na obsah / Back to content

Nepřímé strategie učení v současných učebnicích francouzštiny pro mládež

Indirect learning strategies in the contemporary textbooks of French for teenagers

Simona Pecková

Abstrakt: Cílem této práce je zjistit, zda a do jaké míry současné učebnice obecného francouzského jazyka pro druhý stupeň základní školy a pro střední školy podporují u studentů rozvoj nepřímých strategií učení. Metodou výzkumu byla obsahová analýza, při které jsme detailně prozkoumali 5 sérií současných učebnic francouzštiny pro adolescenty. Bylo zjištěno, že většina z těchto sérií učebnic nepřímé strategie učení rozvíjí spíše v menší míře. Za nejzdařilejší v tomto ohledu považujeme sérii Adosphère. Autoři této řady učebnic věnují pozornost všem typům nepřímých strategií učení – tj. jak metakognitivní, tak afektivní i socializační.

Klíčová slova: strategie učení, analýza učebnic, žákovská autonomie, francouzština jako cizí jazyk.

Abstract: The purpose of this study is to find out if and to what extent the contemporary textbooks of general French for teenagers support the development of students’ indirect learning strategies. We used the content analysis in order to scrutinize five series of contemporary textbooks of French. This study indicates that most of these series of textbooks do not help develop students’ indirect learning strategies sufficiently or systematically. It is the series called Adosphère that we consider to be the best elaborated in terms of indirect learning strategies. The authors of this series of textbooks pay considerable attention to all the three types of indirect learning strategies – i.e. metacognitive, affective and social.

Keywords:  learning strategies, textbook analysis, learner autonomy, French as a foreign language.
Úvod

Současná doba je charakteristická svou proměnlivostí. Vznikají nová odvětví a jiná zanikají. Aby se udrželi na trhu práce, lidé často musí změnit svou kvalifikací. Jedním z pilířů české i evropské vzdělávací politiky je proto celoživotní učení.

Zároveň se často hovoří o efektivitě vzdělávání. Pozorujeme, že ne vždy úsilí, čas a prostředky, které jsou za dobu školní docházky vynaloženy na jazykové vzdělávání žáků, odpovídají jejich výsledným znalostem a komunikačním dovednostem v cizích jazycích.

Nejen toto jsou důvody, proč považujeme za důležité věnovat se žákovské autonomii a s ní souvisejícímu autoregulovanému učení 1 . Je to právě didaktika cizích jazyků, kde byly vypracovány metody, jak žáky „naučit učit se“. Jelikož ne všichni vyučující cizích jazyků byli v rámci svého studia vyškoleni v této oblasti, bylo by užitečné, aby tipy na efektivnější učení byly nabízeny v samotných učebnicích jazyků.

Strategie učení

Studijní dovednosti jsou tématem, kterému se metodologové cizích jazyků začali věnovat v druhé polovině 20. století. Důvodem byla jistě změna paradigmatu v pedagogice, kdy se pozornost přesouvá z učitele na žáka a učitel i žák tak získali zcela nové role 2 . Jednou z nejčastěji užívaných koncepcí strategií učení je ta, kterou v 90. letech 20. století vyvinula Rebecca Oxfordová (1990). Ta dělí strategie na přímé (paměťové, kognitivní, kompenzační) a nepřímé (metakognitivní, afektivní, sociální). Přímé strategie učení mají přímý dopad na učení se cizímu jazyku. Jejich podpora je nutnou součástí každé jazykové učebnice: paměťové strategie jsou rozvíjeny např. ve cvičeních, kde má žák použít nové slovo v kontextu, aby si ho lépe zapamatoval. Také ilustrace a grafická zvýraznění klasifikujeme jako podporu paměťových strategií. Kognitivní strategie jsou uplatňovány např. ve cvičeních, kde žák analyzuje gramatické pravidlo nebo si dělá výtah z textu, zvýrazňuje si důležité informace. Kompenzační strategie se potom uplatňují např. tam, kde v případě žák nezná daný výraz a použije proto opis nebo synonymum apod.

Nepřímé strategie učení jsou obecnějšího charakteru. Netýkají se jen cizích jazyků, ale jsou užitečné v mnoha jiných oblastech. Oxfordová je dělí do třech kategorií: metakognitivní strategie tato autorka (1990, s. 135) definuje jako strategie, které žákovi umožňují mít kontrolu nad svým učením. Způsobů, jak rozvíjet metakognitivní strategie, Oxfordová (1990, s. 137) nabízí několik. Žák si např. může dělat přehledy nového učiva a propojovat si nové učivo s tím, co už zná. V učení se cizích jazyka mu také pomůže, když se bude zajímat o to, jak proces učení v lidské mysli probíhá. Do činností podporující metakognitivní strategie učení spadá také plánování a organizace učení, stanovování cílů, sebehodnocení atd.

Pokud se týká afektivních strategií, ty lze podle téže autorky (1990, s. 140) chápat jako strategie, které žákovi umožní mít kontrolu nad takovými faktory, jakými ve výukovém procesu jsou emoce, postoje, motivace atd. Jako aktivity rozvíjející afektivní strategie Oxfordová (tamtéž) nabízí relaxaci, dechová cvičení, meditaci, aktivity rozvíjející emoční inteligenci. Doporučuje, aby součástí výuky byl humor, hudba, práce s emocemi atd. Student by se neměl bát za úspěchy odměnit. Navrhuje také vést si „studijní deník“, kde si student zaznamenává proces učení a okolnosti s ním spojené.

A nakonec socializační strategie táž autorka (s. 144) popisuje jako strategie umožňující efektivnější komunikaci s druhými lidmi. Nabízí se tedy, aby se ve výuce vyskytovaly aktivity podporující kooperaci žáků, tj. např. práce ve dvojicích či ve skupinách. Při komunikaci s rodilým mluvčím by se žák neměl bát požádat o zopakování nebo o to, aby byl při mluvení opravován.

Strategie učení a jejich využívání žáky jsou v posledních letech často předmětem výzkumů z oblasti didaktiky cizích jazyků (Han 2012, Cavana 2012, Bertolotti 2016, Zhoc et al. 2018, Robson 2016, Thoutenfood 2013, Chamot 2005 atd.). Českému čtenáři z řad odborné veřejnosti je k dispozici např. monografie K. Vlčkové a G. Lojové (2011).

Jak již bylo řečeno, máme za to, že přímé strategie jsou přítomny ve výuce a v učebnicích vždy. Naopak nepřímé strategie, tedy ty, které s osvojováním jazyka souvisí jen nepřímo a dají se využívat i v jiných oblastech, jsou v jazykových učebnicích dosud opomíjeny nebo podporovány nedostatečně (Pecková, 2019).

V této práci budeme analyzovat, jakým způsobem jsou nepřímé strategie učení podporovány v současných učebnicích obecné francouzštiny pro mládež. Zaměřili jsme se na běžné učebnice, nikoliv na materiály, které studenty připravují ke složení mezinárodní zkoušky DELF nebo učebnice, které se soustředí na rozvoj jen některých jazykových prostředků. Máme za to, že strategie učení si nemohou efektivně osvojit děti, a tak vynecháváme také učebnice určené žákům prvního stupně základní školy. Vybrali jsme knihy, které jsou aktuálně dostupné na českém trhu: A la Une 1 – 4 (2019), Adomania 1 – 4 (2016), Adosphère 1 – 4 (2012), A plus 1 – 4 (2015), Décibel 1 -4 (2015).

Metody

Metodou výzkumu je obsahová analýza. Pro naši analýzu použijeme koncepci strategií učení cizích jazyků R. Oxfordové. V našem výzkumu se snažíme nalézt odpovědi na následující otázky:

Výsledky a diskuze

I. Čtyřdílná série učebnic A la Une:

V této sérii učebnic určitá pozornost nepřímým strategiím učení věnována je. Tyto aktivity rozvíjející studijní dovednosti by mohly být v těchto učebnicích ale zařazovány ještě více systematicky a také ve větší míře.

II. Adomania

Určité snahy o rozvíjení nepřímých strategií učení zde jsou. Stejně jako u série A la une ale tyto aktivity nejsou ani zde systematické a rozhodně nevyčerpávají všechny možnosti rozvoje studijních dovedností.

III. Adosphère

Tuto sérii považujeme z hlediska podpory nepřímých strategií učení za nejvíce zdařilou z pěti vybraných řad učebnic. Na konci každého z osmi modulů jedné učebnice je v pracovním sešitě sekce „apprendre à apprendre“ (tj. „naučit se učit“). Jsou to většinou ilustrace, které žáka vedou k zamyšlení se nebo k diskuzi ve dvojicích či ve skupinách nad tím, jak se francouzštinu (nebo jakýkoliv cizí jazyk, popř. i jiné předměty) učit efektivně, jak překonávat překážky atd.

IV. A plus

Čtyřdílná série učebnic A plus si podle slov úvodu klade za cíl vzbudit motivaci žáků k učení. K tomu má dobré předpoklady nejen díky uplatňování metody obsahově a jazykově integrovaného vyučování.

V. Décibel

Tento soubor učebnic je určený dětem od 11 do 15 let. Z hlediska podpory rozvoje nepřímých strategií učení ho považujeme za méně zdařilý. Nepřímé strategie u žáků zde téměř nejsou podporovány.

Závěr

V naší práci jsme provedli analýzu pěti současných (vydaných mezi lety 2011 – 2019) sérií učebnic francouzštiny pro mládež. Zajímalo nás, zda a do jaké míry tyto učebnice pomáhají u žáků rozvíjet jejich nepřímé strategie učení.

Za nejméně zdařilou v této oblasti považujeme sérii učebnic Décibel. Metakognitivní strategie se zde prakticky nevyskytují. Afektivní a socializační jen ve velmi omezené míře. Lépe v tomto ohledu hodnotíme série A la une, A plus a Adomania, kde autoři nabízejí občasné tipy, jak se učit snadněji a efektivněji. Z vybraných učebnic je z hlediska podpory nepřímých strategií učení nejzdařilejší bezesporu řada s názvem Adospère. Autoři této řady učebnic si uvědomují, že jen kvalitní jazykový obsah není zárukou toho, že si žáci dané učivo úspěšně osvojí. Kromě metakognitivních strategií, které jsou dobře zpracované i mnohých jiných učebnicích (např. Pecková, 2019), autoři této série velmi dobře rozvíjejí i socializační strategie učení, což je spíše vzácné.

Bylo by užitečné, kdyby podpora všech typů strategií učení byla systematicky zahrnována do všech jazykových učebnic. V úvodu učebnice by bylo vhodné nabídnout nástroje k analýze potřeb. Na začátku i v průběhu studia si žáci stanovují studijní cíle, navrhují způsoby, jak jich dosáhnout a zpětně potom průběh a výsledky svých činností hodnotí. Užitečným doplňkem studia cizích jazyků je studijní deník, do kterého si žák zaznamenává důležité milníky, okolnosti svého studia, emoce, které při různých činnostech prožívá apod. Do učebnic by také měly být zahrnovány relaxační aktivity, humor atd. Žákovi by měly být nabídnuty nástroje k reflexi vlastních emocí spojených s výukou. V zadání párových a skupinových aktivity by neměly chybět instrukce o tom, jak se při těchto aktivitách chovat, aby práce byla užitečná pro všechny účastníky.

Pokud se týká dalšího výzkumu v této oblasti, bylo by užitečné analyzovat i učebnice francouzského jazyka pro dospělé studenty. Také analýza učebnic jiných jazyků by přispěla k větší informovanosti odborné veřejnosti o této problematice a následně také k systematičtějšímu začleňování strategií učení do výuky cizích jazyků.

Je třeba si uvědomit, že výsledky tréningů strategií učení nemusí být u žáků viditelné okamžitě. Často trvá delší dobu, než nové poznatky a zkušenosti v člověku „uzrají“. V každém případě ale žák získá dovednosti, které mu budou užitečné dlouhodobě a nejen v oblasti cizích jazyků.

Poznámky

1. Autoregulované učení Průcha a kol. (2009) definuje jako „učení, kdy se žák stává aktivním aktérem svého vlastního procesu učení po stránce činnostní, motivační a metakognitivní“.

2. Učitel už není jen zdrojem informací, jeho role ve výukovém procesu oslabuje. Stává se spíš jen facilitátorem výukového procesu, konzultantem, koučem. Naopak žák nyní v e výukovém procesu zaujímá hlavní roli.

Literatura

Analyzované učebnice:

[1] JARLANG, A.  - PELLE, M.  - QUETEL, A.  - UNY, J.  - FOUILLET, R.  - TOMP, A. R.  - TODOROVIC, H.  A la une 1, Livre de l’élève + CD audio. Paris: Maison des Langues, 2019. ISBN 9788417260866. 

[2] JARLANG, A.  - PELLE, M.  - QUETEL, A.  - UNY, J.  - FOUILLET, R.  - TOMP, A. R.  - TODOROVIC, H.  A la une 1, Cahier d’exercices + CD audio. Paris: Maison des Langues, 2019. ISBN 9788417260873. 

[3] JARLANG, A.  - PELLE, M.  - QUETEL, A.  - UNY, J.  - FOUILLET, R.  - TOMP, A. R.  - TODOROVIC, H.  A la une 2. Livre de l’élève + CD audio. Paris: Maison des Langues, 2019. ISBN 9788417260897. 

[4] JARLANG, A.  - PELLE, M.  - QUETEL, A.  - UNY, J.  - FOUILLET, R.  - TOMP, A. R.  - TODOROVIC, H.  A la une 2, Cahier d’exercices + CD audio. Paris: Maison des Langues, 2019. ISBN 9788417260903. 

[5] JARLANG, A.  - PELLE, M.  - QUETEL, A.  - UNY, J.  - FOUILLET, R.  - TOMP, A. R.  - TODOROVIC, H.  A la une 3. Livre de l’élève + CD audio. Paris: Maison des Langues, 2019. ISBN 9788417260927. 

[6] JARLANG, A.  - PELLE, M.  - QUETEL, A.  - UNY, J.  - FOUILLET, R.  - TOMP, A. R.  - TODOROVIC, H.  A la une 3, Cahier d’exercices + CD audio. Paris: Maison des Langues, 2019. ISBN 9788417260934. 

[7] JARLANG, A.  - PELLE, M.  - QUETEL, A.  - UNY, J.  - FOUILLET, R.  - TOMP, A. R.  - TODOROVIC, H.  A la une 4. Livre de l’élève + CD audio. Paris: Maison des Langues, 2019. ISBN 9788417260958. 

[8] JARLANG, A.  - PELLE, M.  - QUETEL, A.  - UNY, J.  - FOUILLET, R.  - TOMP, A. R.  - TODOROVIC, H.  A la une 4, Cahier d’exercices + CD audio. Paris: Maison des Langues, 2019. ISBN 9788417260965. 

[9] BRILLANT, C.  - ERLICH, B.  - HIMBER, C.  Adomania 1, Livre de l’élève. Paris: Hachette, 2016. ISBN 978201405225. 

[10] BRILLANT, C.  - ERLICH, B.  - HIMBER, C.  Adomania 1, Cahier d’activités. Paris: Hachette, 2016. ISBN 9782014015249. 

[11] BRILLANT, C.  - ERLICH, B.  - HIMBER, C.  Adomania 2, Livre de l’élève. Paris: Hachette, 2016. ISBN 978-2014015232. 

[12] BRILLANT, C.  - ERLICH, B.  - HIMBER, C.  Adomania 2, Cahier d’activités. Paris: Hachette, 2016. ISBN 978-2014015256. 

[13] BRILLANT, C.  - ERLICH, B.  - HIMBER, C.  Adomania 3, Livre de l’élève. Paris: Hachette, 2016. ISBN 978-2014015423. 

[14] BRILLANT, C.  - ERLICH, B.  - HIMBER, C.  Adomania 3, Cahier d’activités. Paris: Hachette, 2016. ISBN 978-2014015430. 

[15] BRILLANT, C.  - ERLICH, B.  - HIMBER, C.  Adomania 4, Livre de l’élève. Paris: Hachette, 2016. ISBN 978-2016252710. 

[16] BRILLANT, C.  - ERLICH, B.  - HIMBER, C.  Adomania 4, Cahier d’activités. Paris: Hachette, 2016. ISBN 978-3195433846. 

[17] HIMBER, C. Adosphère 1, Livre de l’élève. Paris: Hachette, 2011. ISBN 978-2011557087. 

[18] HIMBER, C. Adosphère 1, Cahier d’activités. Paris: Hachette, 2011. ISBN 978-2011557094. 

[19] HIMBER, C.  Adosphère 2, Livre de l’élève. Paris: Hachette, 2011. ISBN 978-2011557155. 

[20] HIMBER, C.  Adosphère 2, Cahier d’activités. Paris: Hachette, 2011. ISBN 978-2011557179. 

[21] HIMBER, C.  Adosphère 3, Livre de l’élève. Paris: Hachette, 2011. ISBN 978-2011557117. 

[22] HIMBER, C.  Adosphère 3, Cahier d’activités. Paris: Hachette, 2011. ISBN 978-2011557131. 

[23] HIMBER, C.  Adosphère 4, Livre de l’élève . Paris: Hachette, 2011. ISBN 978-2011558718. 

[24] HIMBER, C.  Adosphère 4, Cahier d’activités. Paris: Hachette, 2011. ISBN 978-2011558732. 

[25] KHARBACHE, L.  A plus 1, Livre de l’élève. Paris: Maison de Langues, 2015. ISBN 8484437744. 

[26] KHARBACHE, L.  A plus 1, Cahier d’exercices. Paris: Maison de Langues, 2015. ISBN 8484437752. 

[27] KHARBACHE, L.  A plus 2, Livre de l’élève. Paris: Maison de Langues, 2015. ISBN 978-8416273164. 

[28] KHARBACHE, L.  A plus 2, Cahier d’exercices. Paris: Maison de Langues, 2015. ISBN 9788416273171. 

[29] KHARBACHE, L.  A plus 3, Livre de l’élève. Paris: Maison de Langues, 2015. ISBN 978-8416273218. 

[30] KHARBACHE, L.  A plus 3, Cahier d’exercices. Paris: Maison de Langues, 2015. ISBN 978-8416273218. 

[31] KHARBACHE, L.  A plus 4, Livre de l’élève. Paris: Maison de Langues, 2015. ISBN 978-8416347902. 

[32] KHARBACHE, L.  A plus 4, Cahier d’exercices. Paris: Maison de Langues, 2015. ISBN 9788416347919. 

[33] BUTZBACH, M.  Décibel 1, Livre de l’élève. Paris: Didier, 2015. ISBN 978-2278081073. 

[34] BUTZBACH, M.  Décibel 1, Cahier d’activités. Paris: Didier, 2015. ISBN 978-2278081202. 

[35] BUTZBACH, M.  Décibel 2, Livre de l’élève. Paris: Didier, 2015. ISBN 978-2278083367. 

[36] BUTZBACH, M.  Décibel 2, Cahier d’activités. Paris: Didier, 2015. ISBN 978-2278083473. 

[37] BUTZBACH, M.  Décibel 3, Livre de l’élève. Paris: Didier, 2015. ISBN 978-2278083374. 

[38] BUTZBACH, M.  Décibel 3, Cahier d’activités. Paris: Didier, 2015. ISBN 978-2278083503. 

[39] BUTZBACH, M.  Décibel 4, Livre de l’élève. Paris: Didier, 2015. ISBN 978-2278087419. 

[40] BUTZBACH, M.  Décibel 4, Cahier d’activités. Paris: Didier, 2015. ISBN 978-2278087426. 

Citovaná odborná literatura:

[41] BERTOLOTTI, G. - BESEGHI, M. From the learning diary to the ELP: An e-portfolio for autonomous language learning. Language Learning in Higher Education. 2016, 6, 2. S. 435-441. ISSN 2191-6128. 

[42] HAN, A. Gaining insights into student reflection from online learner diaries. Language Learning in Higher Education. DOI: https://doi.org/10.1515/cercles-2011-0013. 

[43] CHAMOT, A.U. Language learning strategy instruction: Current issues and research. Annual Review of Applied Linguistics. 2005, 25. S. 112-130. ISSN 1471-6356. 

[44] OXFORD, R.  Language Learning Strategies, What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle&Heinle, 1990. ISBN 978-0838428627. 

[45] PECKOVÁ, S. Do contemporary textbooks of business English develop students’s indirect language learning strategies?. Paidagogos – časopis pro pedagogiku v souvislostech. , 2019, 2. S. 131-153. ISSN 1213-3809. 

[46] PRŮCHA, J.  - WALTEROVÁ, E.  - MAREŠ, J.  Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-262-0403-9. 

[47] ROBSON, S. Self-regulation and metacognition in young children: Does it matter if adults are present or not. British Educational Research Journal. 2016, 42, 2. S. 185-206. ISSN 1469-3518. 

[48] THOUTENHOOFD, E.D. - PIRRIE, A. From self-regulation to learning to learn: observations on the construction of self and learning. British Educational Research Journal. 2013, 41, 1. S. 72-84. ISSN 1469-3518. 

[49] VLČKOVÁ, K.  - LOJOVÁ, G. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-876-0. 

[50] ZHOC et al. Emotional Intelligence (EI) and self-directed learning: Examining their relation and contribution to better student learning outcomes in higher education. British Educational Research Journal. 2018, 44, 6. S. 982-1004. ISSN 1469-3518. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Simona Pecková, MBA, PhD.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

https://www.vso.cz/

 

peckova@vso-praha.eu

Zpět na obsah / Back to content