PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 25. listopadu 2020Published: Nov 25th, 2020
Šmakalová, Kristýna. Recenze: Emoce a hodnotová výchova v literatuře na základní škole. Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-11-21], [Citováno: 2024-05-18], 2020, 1, #18. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=18>

#18

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Emoce a hodnotová výchova v literatuře na základní škole

Review: Emoce a hodnotová výchova v literatuře na základní škole

Kristýna Šmakalová

Publikace Emoce a hodnotová výchova v literatuře na základní škole byla sepsána na základě zkušeností autorky s ročním experimentem, který realizovala na základní škole. Již z úvodu je patrné, že Mikšíková koncipovala publikaci jako možný zdroj inspirace, dalo by se říct nápadník, pro učitele. Knihu jsem psala tak, aby byla praktická a zároveň vám předala podněty pro realizaci hodnotové výchovy při výuce literatury (Mikšíková, 2019, s. 5).

Autorka rozvrhla publikaci do třinácti číslovaných částí, mezi něž zařadila netypicky i úvodní a závěrečné slovo a seznam literatury. Vlastní obsah monografie tvoří tedy devět kapitol. V prvních pěti kapitolách autorka rozvádí teoretické ukotvení práce, zbylé části se zaměřují na popis průběhu realizovaného experimentu a možná doporučení pro učitele. U každé kapitoly nechybí závěrečné shrnutí.

Pojem čtenářství a emoce s procesem čtení spojené rozvádí autorka kapitolách Čtenářství žáků a Emoce, knihy a motivace. Mikšíková odkazuje na rozličné zdroje, které poskytují definici čtenářství, mimo jiné poukazuje i na jejich rozdílnost, která se line na úrovni nuancí, jež odráží směr pozornosti autora definice. Již v úvodních dvou kapitolách je patrné, že se v teoretické rovině autorka opírá převážně o zahraniční zdroje, což tuzemskému čtenáři poskytuje možnost porovnávat vybrané definice a přístupy.

Nejobsáhlejší teoreticky orientovaná kapitola nese název Hodnotová výchova, autorka zde vymezuje termín hodnota, hodnotová výchova. Poskytuje nám komparaci realizace a ukotvení hodnotové výchovy (tzv. charakter education) ve vzdělávání v USA a u nás (s přihlédnutím k implementaci hodnotové výchovy v rámci RVP ZV). Mikšíková také poukazuje na limity a problémy, jež využití hodnotové výchovy ve vzdělávání obnáší. Přímé propojení hodnotové výchovy s literární výchovou autorka přibližuje v navazující kapitole. Jestliže literární výchova je výchovou, zaměřuje se učitel mimo jiné i na kultivaci jedince, převážně prostřednictvím práce s literárními texty. Důležitou roli hraje vhodný výběr titulů, které učitel žákům v hodinách předkládá a doporučuje.

Poslední teoreticky zaměřená kapitola Obecně o experimentu se věnuje, jak název napovídá, metodě experimentu. Mikšíková se zaměřuje na pozitiva i negativa, která přináší využití experimentu ve vzdělávání. Z hlediska školní praxe jej však považuje za přínosný.

Na šestou kapitolu, v níž jsou prezentovány cíle výzkumu, hypotézy a metodologické ukotvení, autorka navazuje kapitolou, v níž představuje konkrétní výsledky výzkumu, konkrétně z částí dotazníkového šetření, přímého pozorování a rozhovorů s žáky z experimentálních i kontrolních tříd (do experimentu se zapojili po dvou třídách žáci šestého a sedmého ročníku z jedné základní školy). Rozhovory s žáky poodhalily průběh a vedení hodin literární výchovy, poukázaly na značné rozdíly mezi experimentální a kontrolní třídou, v níž nebyly realizovány dílny čtení, výuku vedla pouze vyučující, výzkumník do vzdělávacího procesu tedy nezasahoval. Za nejcennější považuje autorka pozorování výuky a přímou výuku. Mohli jsme pozorovat reakce žáků na čtené ukázky a propojení literatury a HV. Měnili jsme výukové metody, vše propojovali do širšího kontextu. (…) Žáci ukázky propojovali s vlastním životem a docházelo tak k vlastní se sebereflexi (Mikšíková, 2019, s. 45).

Závěrečné tři kapitoly představují návrhy pro práci s knihami, fotografie i přepisy prací žáků a v poslední řadě další tipy a triky (Mikšíková, 2019, s. 107). Autorka prezentuje osvědčené návrhy pro práci s knihami, které při realizaci experimentu zapojila do výuky. Svůj výběr titulů zdůvodňuje, připojuje i konkrétní ukázky a metody, jež lze ve výuce použít. Zde bych však očekávala podrobnější popis výstupů práce žáků doplněný o detailnější komentář ze strany autorky. Poslední kapitola s názvem Další tipy a triky spíše obsahuje ony tipy. Mikšíková odkazuje na současnou knižní produkci pro děti a mládež i online zdroje, které by vyučující mohli ve svých hodinách využít.

Pokud bylo záměrem autorky vytvořit monografii, která by mohla vyučujícím posloužit jako inspirace pro zapojení hodnotové výchovy do literárních hodin, lze přijmout jistou neformálnost, jež se prací line. V publikaci však postrádám autorčinu reflexi realizovaných aktivit. Jelikož publikaci dedikuje hlavně vyučujícím, bylo by vhodné zhodnotit, jaké problémy se v přímé výuce při práci s texty v mezipředmětové rovině vyskytly.

Monografie zpracovává atraktivní téma hodnotové výchovy ve vzdělávání. Autorka vychází z vlastní zkušenosti s uplatňováním principů hodnotové výchovy v literárních hodinách. Lze tedy předpokládat, že publikace zaujme nejen učitele, ale i studenty učitelství.

Literatura

[1] MIKŠÍKOVÁ, Veronika.  Emoce a hodnotová výchova v literatuře na základní škole.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci., 2019. ISBN 978-80-244-5657-7. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Kristýna Šmakalová

Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

kristyna.smakalova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content