PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 21. prosince 2019Published: December 21st, 2019
. Anotace: Hodnoty, vzťahy a škola. Paidagogos, [Aktualizováno: 2019-12-21], [Citováno: 2024-04-23], 2019, 2, #16. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=16>

#16

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Hodnoty, vzťahy a škola

Autor referuje o kľúčových filozofických a psychologických zdôvodneniach vzťahového charakteru človeka, aby napokon ponúkol ich syntézu v paradigme dialogického antropologického princípu a definoval úrovne kvality dobrého medziľudského vzťahu. Tento základný koncept v druhej časti aplikačne využíva a skrze neho podrobne popisuje štyri vzťahotvorné hodnoty, ktoré sú nevyhnutné pre skutočnú reformu či dokonca redizajn vzdelávania na slovenských školách: dôveru, proaktivitu, dialogický princíp a múdrosť prejavujúcu sa neustálou sebareflexiou a sebaobnovou. Tému hodnôt a vzťahov tak prepája s konkrétnymi modelmi fungovania školy, vyučovania a ďalšieho profesijného rastu učiteľov – profesijnými učiacimi sa komunitami, konkrétne modelmi, akými sú lesson study, learning study či didaktické reflektívne komunity. Prichádza až k súvislostiam edukačného a architektonického dizajnu školy. V prehľadovej kapitole ukazuje silné väzby medzi školskou úspešnosťou a kvalitou vzťahov v škole. V tretej časti kniha prináša prehľad prístupov a modelov výchovy charakteru z hľadiska ich základných konceptuálnych východísk, teda základnú orientáciu, ktorá v česko-slovenskom vedeckom priestore doposiaľ realizovaná nebola. Ide o tri prúdy: deontologické (kohlbergiánske) prístupy, prístupy na báze etiky cnosti (výchova k cnostiam) a odmoralizované prístupy (psychosociálne tréningy). Napokon autor referuje o aktuálnych výskumných zisteniach na poli etickej výchovy a vývinu prosociálneho správania detí a mladých ľudí, s dôrazom na longitudinálny projekt realizovaný Katedrou pedagogických štúdií na Pedagogickej fakulte Trnavskej unverzity. Na záver formuluje výzvy pre ďalší rozvoj predmetu etická výchova, ale tiež celostných edukačných dizajnov škôl.

Obrázek 1

Literatura

[1] Brestovanský, M. Hodnoty, vzťahy a škola. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. ISBN 978-80-568-0143-7. 

Zpět na obsah / Back to content