PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 21. prosince 2019Published: December 21st, 2019
. Anotace: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989. Paidagogos, [Aktualizováno: 2019-12-21], [Citováno: 2024-04-23], 2019, 2, #15. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=15>

#15

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989

Kolektívna monografia v editorstve Blanky Kudláčovej z Katedry pedagogických štúdií Trnavskej univerzity v Trnave reflektuje pedagogickú minulosť na Slovensku v rokoch 1945 až 1989, teda v krátkom medziobdobí po druhej svetovej vojne a následne vo viac ako štyridsať rokov trvajúcom období socializmu. Je rozdelená do štyroch tematických častí. Cieľom prvej časti je analyzovať širší spoločensko-politický a historicko-filozofický kontext, priblížiť špecifiká historicko-pedagogického bádania obdobia socializmu a súčasný stav bádania. Druhá časť je zameraná na teoretické východiská a recepciu pedagogického myslenia s poukazom na jeho uzatvorenie sa v domácom politicko-spoločenskom kontexte, čo dotvára aj reflexia diela Ondreja Pavlíka, ktorého môžeme považovať za kľúčového inšpirátora a tvorcu socialistickej pedagogiky a školstva. Ďalšie kapitoly v tejto časti sa zaoberajú vývojom a ideovým profilovaním mravnej výchovy, rozvojom špeciálnej pedagogiky a prehľadom pedagogickej časopiseckej literatúry. Tretia časť je zameraná na vývoj školskej politiky a legislatívy, analýzu vzdelávania v širšom kontexte kultúrnej politiky, povojnové reformné pedagogické hnutie, transformáciu vysokého školstva a jeho spolitizovanie v 50. rokoch a s tým súvisiacu akademickú prípravu učiteľov, vyučovanie náboženstva a systém výchovného poradenstva na školách. Posledná, štvrtá časť, je venovaná výchove vo voľnom čase, záujmovým činnostiam žiakov špeciálnych škôl a sociálnej starostlivosti o deti a mládež. Štruktúra monografie je koncipovaná na báze chronologicko-systematického prístupu, texty sú výsledkom základného výskumu a vychádzajú zväčša z archívnych prameňov, dobovej literatúry a časopisov, dobovej legislatívy, ale aj nepublikovaných písomných prameňov, napr. školských kroník.

Obrázek 1

Literatura

[1] Kudláčová, B. (ed.). Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. 441 s. 

Zpět na obsah / Back to content