PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 21. prosince 2019Published: December 21st, 2019
Pavlisová, Nikola. Recenze: Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením. Paidagogos, [Aktualizováno: 2019-12-21], [Citováno: 2024-06-13], 2019, 2, #14. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=14>

#14

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením

Review: Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením

Nikola Pavlisová

Publikaci s názvem Speciální sourozenci: Život se sourozencem se zdravotním postižením autorů D. Havelky a K. Bartošové vydalo v roce 2019 nakladatelství Portál, s.r.o. Autoři se rozhodli zpracovat téma, které prozatím od odborníků nedostává takovou pozornost, jakou by si zasluhovalo. Na nutnost neopomíjet sourozence a věnovat jim stejnou péči jako ostatním členům rodiny, tedy rodičům a samotným dětem s postižením, upozorňují autoři prostřednictvím metafory skládanky – tedy částí, které do sebe mohou a mají zapadat. Aby však zapadly a utvořily funkční celek je zapotřebí věnovat pozornost každému dílku.

Publikace je rozdělena do tří částí, které na sebe systematicky navazují. První dvě části dávají čtenáři teoretický rámec a uvádí ho do problematiky rodiny s dítětem se zdravotním postižením a do problematiky sourozenectví. Tématu sourozenectví se autoři věnují nejprve obecně a poté přecházejí na problematiku sourozenectví s dítětem se zdravotním postižením a k odlišnostem, které s sebou toto specifikum přináší. V kontextu tohoto sourozeneckého vztahu spatřují obecně autoři odlišnost ve vyšší míře psychických a osobnostních výzev, které jsou spojeny s dlouhodobým prožíváním stresu. Za nejrizikovější považují vztah se sourozencem s poruchou autistického spektra, kde navázání pozitivního vztahu negativně ovlivňuje samotná symptomatika, ale i často přidružené obtíže, jako například agresivita, impulzivita či poruchy nálad. Dále poukazují i na zvláštnosti spojené s dalšími konkrétními druhy postižení - mentálním postižením, Downovým syndromem, ADHD, ale i onkologickým onemocněním. Třetí kapitola, kterou lze označit za stěžejní, se zabývá možnostmi podpory zdravých sourozenců. Čtenář se zde seznámí s projevy vyrovnávání se se zdravotním postižením sourozence, zjistí, jak lze předcházet psychickým problémům a získá přehled o možnostech laické i odborné podpory. V rámci jednotlivých kapitol jsou části nazvané „Tipy a triky“, které dávají čtenáři nabídku praktických rad. Příkladem může být doporučení využít společného zamyšlení nad pěti společnými a pěti odlišnými znaky mezi sourozenci jako začátek samotného rozhovoru o specifikách sourozence s postižením, nebo upozornění, že v rámci rozhovoru je nutné odpovídat vždy pravdivě a upřímně, jelikož předávání znalostí není jen jednorázovou záležitostí, ale jde o dlouhodobý proces. V rámci části „Tipy a triky“ v kapitole „O sourozenci s dítětem s postižením“ se rodič z praktického příkladu dozví, jak pracovat s emocemi dítěte. Autoři se zde opírají o fakt, že prožívání emocí a následné chování je společností často spojováno do jednoho, i přesto, že jde o dva různé procesy. Tuto odbornou informaci vysvětlují na příkladu: „Na dítě, kterému sourozenec s postižením nechtěně zničil desetistránkový domácí úkol, se zlobíme za to, že má vztek (prožívání pocitu) a zmlátilo sourozence (chování). Pro dítě je užitečné slyšet, že ubližování sourozenci (hrubé chování) není správné, ovšem to, že má vztek (pocit), je v dané situaci naprosto přirozená a normální emoce. Dítě tak pochopí, že oprávněnou emoci zpracovalo špatným způsobem.“ (s. Autoři tímto příkladem poukazují na nutnost uvědomit si, že emoce samy o sobě nejsou dobré ani špatné. Dobrými anebo špatnými, je činní naše chování. Tento blok o emocích doplňují o seznam publikací, které je vhodné prostudovat před samotným rozhovorem s dítětem. Za velmi cennou lze považovat podkapitolu: pár slov pro prarodiče a další příbuzné, v níž autoři upozorňují na důležitou roli vzdálených příbuzných a zároveň na procesy vyrovnávání se s narozením dítěte se zdravotním postižením, které je taktéž zasahují a ovlivňují jejich chování vzhledem k dítěti, sourozenci i rodičům.

Autorům se podařilo propojit odborné znalosti a praktické zkušenosti, čímž rozšířili pole případných čtenářů. Publikace může být přínosná všem, kteří se zajímají o problematiku rodin dětí se zdravotním postižením. Zvláště cenná poté pro ty, kteří si tuto problematiku nevybrali sami, nýbrž byli do situace uvedeny osudem - pro rodinu, rodinné příslušníky, sourozence samotné, ale i pro jejich blízké a kamarády, kteří možná tápají v tom, jak jim náročnou situaci ulehčit.

Literatura

[1] BARTOŠOVÁ, Kateřina.  - HAVELKA, David. Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1475-5. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Nikola Pavlisová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

nikola.stepnickova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content