PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 21. prosince 2019Published: December 21st, 2019
Vachalová, Veronika. Recenze: Zraková postižení: behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami. Paidagogos, [Aktualizováno: 2019-12-21], [Citováno: 2024-04-23], 2019, 2, #13. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=13>

#13

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Zraková postižení: behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami

Review: Zraková postižení: behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami

Veronika Vachalová

Kniha Zraková postižení: Behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami autora Pavla Beneše vyšla v letošním roce, tedy 2019 v nakladatelství Grada Publishing. Publikaci lze považovat za odborný text teoreticko-praktického charakteru. Poskytuje důležitý základ pro speciálně pedagogickou teorii, výzkum i praxi. Přináší mezioborový pohled na problematiku osob se zrakovým postižením a také nové poznání v oblasti medicinské, a to nejen oboru optometrie, ale také dalších vědních oborů, které jsou zaměřeny na řešení korekce zrakového vnímaní. Informace, postupy a příklady, které jsou obsaženy v knize, jsou empiricky podložené zkušenosti s nejlepším vědomím autora.

Předkládaný text je strukturován do pěti kapitol, z nichž první čtyři tvoří teoretická východiska daného tématu a poslední kapitolu, tedy pátou tvoří výzkumná část. První kapitola nese název Teoretická východiska a je dále rozdělena do podkapitol. Čtenář se seznámí s problematikou osob se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivním vzděláváním, taktéž je tu popsaná samotná speciální pedagogika jako disciplína a speciální andragogika. V neposlední řadě se v první kapitole nachází úvod do aplikované behaviorální analýzy (ABA).

Druhá kapitola knihy je celá věnována poznatkům o aplikované behaviorální analýze. Na straně 20 autor definuje pojem následovně: „Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je obor, který zkoumá změny v chování daného jedince.“ Témata, kterým se kapitola věnuje, jsou např. techniky využívané v ABA terapii, metody měření chování a možnosti proměnných, které mohou nápomocné při zlepšení sledovaného chování.

Ve třetí kapitole autor věnuje svou pozornost právě nejčastějším vadám a postižení zrakového systému. Ačkoliv jsou zde nejprve popsány osoby se zdravotním postižením a teprve až v dalších podkapitolách jsou rozvedeny klasifikace zrakového postižení, základní terminologie vztahující se k této problematice, refrakční vady, nemoci sítnice a další oční onemocnění.

V poslední, na teorii zaměřené, kapitole se autor soustřeďuje na optické korekční pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. Nejde však o pouhý popis brýlové korekce a kontaktních čoček, ale také o další pomůcky optické či neoptické, které mají u osob se zrakovým postižením své každodenní využití například v oblasti edukace i volného času. Jak uvádí autor na straně 70: „Díky informačním a komunikačním technologiím dochází k současnému rozvoji asistivních technologií, které umožňují těžce zrakově postiženým dané technologie využívat. Jedná se o speciálně konstruovaná zařízení nebo běžná zařízení vybavená konkrétním asistivní technologií.“ Samozřejmě můžeme jmenovat některé příklady, jako jsou digitální čtecí zařízení vybavená hlasovým výstupem, softwarové lupy nebo programy pro hlasovou syntézu.

Pátá kapitola popisuje výzkumné šetření projektu, který srovnává data jednotlivých skupin (jedinců bez zrakového postižení, jedinců se zrakovým a mentálním postižením) a posuzuje časového hledisko nácviku s jednotlivými kompenzačními pomůckami u všech tří sledovaných skupin. Testování vycházelo ze zásad ABA a pokládalo si za cíl zjistit, jak lze pomocí technik ABA posílit dané jedince při nácviku s různými typy kompenzačních pomůcek.

Monografie je logicky strukturovaná a orientovaná na aktuální téma. V závěru nalezneme, jak seznam použitých zkratek, tak také přílohy vztahující se k výzkumu. Kniha je čitelná a všechna použitá odborná slova jsou náležitě vysvětlena, proto může být doporučena jak pro zájemce z medicínských oborů či oborů souvisejících se speciální pedagogikou, tak i pro zainteresovanou laickou veřejnost.

Literatura

[1] BENEŠ, Pavel.  Zraková postižení: behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2110-6. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Veronika Vachalová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

veronika.vachalova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content