PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 21. prosince 2019Published: December 21st, 2019
Melounová, Zuzana. Recenze: Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku. Paidagogos, [Aktualizováno: 2019-12-21], [Citováno: 2024-04-23], 2019, 2, #12. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=12>

#12

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku

Review: Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku

Zuzana Melounová

Klinická logopedka Barbora Červenková přináší do rukou odborníků z řad speciálních pedagogů a především logopedů, ale i pracovníků rané péče, velmi přehlednou a strukturovanou publikaci s názvem Rozvoj komunikačních a jazykových schopností. Na své si v publikaci přijdou studenti vysokoškolských pedagogických oborů, ale také rodiče, pediatři nebo psychologové. Z pohledu vývoje řeči se jedná o jedinečnou publikaci. Její jedinečnost tkví ve velmi propracované a praktické struktuře knihy.

Monografie je rozdělena do jednotlivých kapitol dle postupného vývoje řeči u dětí od narození do tří let věku. V kapitolách je kladen důraz jak na obsahovou, tak i formální a pragmatickou stránku řeči. V první kapitole popisuje autorka východiska postavená na longitudinálním výzkumu, ze kterého, mimo jiné, publikace vychází. Další kapitola s názvem „Oblast použití“ pak poskytuje informace o strategiích, které je vhodné použít v logopedické intervenci, právě dle následně zmíněných stádií řečového vývoje. Čtvrtou kapitolou již začíná popis první etapy řečového vývoje, na kterou navazují další kapitoly, chronologicky řazené dle věku dítěte. Každá tato kapitola je vhodně členěna do podkapitol, kde autorka nejprve obecně charakterizuje dané období, popisuje řečové projevy a doplňuje je o přirozené znaky a gesta, které dítě používá. Ty typické vhodně uvádí v přehledné tabulce. Po podkapitolách, věnovaným jednotlivým stádiím vývoje řeči, vždy následuje podkapitola, která shrnuje cíle, stanovující jaké jazykové schopnosti můžeme u dětí rozvíjet, a pokládá teoretické mezníky, které by měly být v jednotlivých stádiích naplněny. Autorka uvádí cíle z hlediska použití řeči, z hlediska obsahu a z hlediska formy. Pro každý cíl popisuje možnosti a různé techniky stimulace. Rodiče i pedagogové v mateřských školách jistě ocení kapitoly „Kdy odeslat dítě k odborníkovi – klinické znaky možné komunikační poruchy“, které popisují vývojové mezníky daného období. Ty poté autorka porovnává se znaky možné komunikační poruchy a přehledně je uvádí v tabulce. V závěru každého období autorka uvádí kazuistiku z vlastní praxe, kde popisuje konkrétní činnosti využité v individuální logopedické terapii. Uvedené kazuistiky přidávají na kvalifikovanosti a odbornosti autorky a odborníkům mohou přinést užitečné tipy do praxe.

Jako pozitivní u této publikace shledávám propojenost praktických zkušeností autorky, výzkumného šetření a odborné literatury. Tato trojice pramenů dává publikaci ucelený koncept, který ji odlišuje od ostatních publikací stejného nebo podobného charakteru. Monografie je systematická, logicky uspořádaná. Psaná čtivě, a ačkoliv se jedná o odborný text, je svou povahou přístupný i laikům z řad rodičů či prarodičů. Monografie není jen knihou teoretickou, ale poskytuje i řadu praktických aktivit a námětů pro přímou práci s dítětem.

Téma osvojování jazyka a stimulace jazykového vývoje je v moderní rychlé době plné technologií stále důležitějším a diskutovanějším tématem. Narušení komunikační schopnosti je u dětí stále častější, proto může být publikace autorky Červenkové nepostradatelnou součástí jak odborných, tak domácích rodičovských knihoven.

Literatura

[1] ČERVENKOVÁ, Barbora.  Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2054-3. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Zuzana Melounová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

zuzana.melounova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content