PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 21. prosince 2019Published: December 21st, 2019
POTMĚŠILOVÁ, Petra. Recenze: Psychologie pro studenty pedagogických oborů. Paidagogos, [Aktualizováno: 2019-12-21], [Citováno: 2024-04-23], 2019, 2, #11. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=11>

#11

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Psychologie pro studenty pedagogických oborů

Review: Psychologie pro studenty pedagogických oborů

Petra POTMĚŠILOVÁ

Publikace Psychologie pro studenty pedagogických oborů je kolektivní monografií šesti vysokoškolských pedagožek, které mají vystudovanou jednooborovou psychologii. Autorky se v monografii snaží přiblížit základní poznatky z psychologie studentům pedagogických oborů tak, aby po absolvování studia měli potřebné kompetence k zvládání běžných problémů v pedagogické praxi. Kniha má celkem sedm kapitol, z nichž šest je teoretických a poslední sedmá je pak zprávou z výzkumného šetření. V pěti teoretických kapitolách autorky umožňují, jak samy uvádějí, „nahlédnutí“ do jednotlivých disciplín psychologie: do obecné, vývojové, pedagogické, sociální a psychologie práce. Poslední teoretickou kapitolou je „nahlédnutí“ do oblastí psychoterapie. V kapitole „Nahlédnutí do obecné psychologie“ se čtenář postupně seznámí s definicí psychologie, s cíli psychologie, jejím dělením a s významnými směry (Behaviorismus, Psychodynamický směr, Kognitivní, Gestalt psychologie a Humanistický směr). Teoretické poznatky jsou doplněny obrázky i názornými příklady tak, aby čtenář lépe porozuměl řešené problematice: Nejjednodušším postupem při řešení problému je metoda pokusu a omylu, …. Pokud nám „zamrzne“ počítač, začneme mačkat všechny klávesy a doufat, že se „něco“ stane. (s. 38)

„Nahlédnutí do vývojové psychologie“ umožňuje čtenáři poznat blíže dvě vývojová období, která souvisejí se školním věkem – mladší a starší školní věk. Autorka jasně uvádí nejdříve obecné vymezení vývojové psychologie – tedy od početí až do smrti, ale v souladu s cílem publikace se zaměřuje pouze na dvě výše uvedená období. Kromě základní charakteristiky období jsou zde uvedeny konkrétní problémy, které jedinec v daném věkovém období řeší, a to v souvislosti se školou (školní prostředí, osobnost učitele, identita, vztahy s vrstevníky, subkultury, …). I zde je vše doplněno příklady z praxe. Na str. 62 – 64 jsou zmíněny typy učitelů (autoritativní, nejistý, temperamentní, unavený – vyhořelý, mediální, kreativní, nekreativní a liberální až žoviální) a to, jaký mohou mít vliv na žáky.

V pedagogické psychologii dochází k nejužšímu setkání psychologie a pedagogiky. Proto lze tuto kapitolu, z hlediska cíle publikace, považovat za stěžejní. Zde autorka uvádí druhy učení, definuje emoce, motivaci či osobnost. Součástí této kapitoly je také podkapitola „Atribuce v pedagogickém procesu“, která je definována jako přisuzování a hledání příčin chování a jednání lidí. (s. 129) Autorka uvádí i základní atribuční chyby: … nepodařený výsledek písemné práce přisuzují žáci okolnostem … učitel to špatně vysvětlil… (s. 130)

V „Nahlédnutí do sociální psychologie“ autorka definuje sociální skupinu, konformitu a vývoj morálky. Zde je uvedeno Kohlbergovo pojetí vývoje morálky, které autorka ilustruje na konkrétním případu nemocné manželky Heinze a jeho dilematu, zda ukrást lék, který by manželce pomohl, ale je pro něj nedostupný.

V rámci psychologie práce je uvedena problematika mobbingu a syndromu vyhoření, k čemuž se vztahuje kapitola o výzkumném šetření.

V poslední teoretické kapitole „Nahlédnutí do psychoterapie“ jsou uvedeny základní okruhy problémů, se kterými se může setkat pedagog v souvislosti se školním věkem.

V rámci výzkumného šetření se autorka zabývala úrovní syndromu vyhoření mezi aktivními učiteli na základních a středních školách ve vztahu k jejich vnímané životní úrovni. Z výsledků vyplývá, že minimálně 20% učitelů vykazuje vysokou úroveň rizika ohrožení syndromem vyhořen a téměř 30% učitelů vykazuje vysokou míru emocionálního vyčerpání.

Kolektivní monografie Psychologie pro studenty pedagogických oborů je zdařilou publikací, která může opravdu dobře posloužit studentům pedagogických oborů. Autorky velmi dobře vystihují oblasti z psychologie, které jsou potřebné právě pro budoucí pedagogy.

Literatura

[1] Pugnerová, Michaela a kol Psychologie pro studenty pedagogických oborů. Praha: Grada, 2019. 276 s. ISBN 978-80-271-0532-8. 

Kontaktní informace / Contact information

doc. PhDr. & Mgr. Petra POTMĚŠILOVÁ, Ph.D.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.potmesilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content