PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 21. prosince 2019Published: December 21st, 2019
Fojtíková Roubalová, Marcela. Recenze: Londýnské přednášky. Paidagogos, [Aktualizováno: 2019-12-21], [Citováno: 2024-04-23], 2019, 2, #10. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=10>

#10

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Londýnské přednášky

Review: Londýnské přednášky

Marcela Fojtíková Roubalová

Nakladatelství Portál vydalo v tomto roce již třetí publikaci od známé pedagožky Marie Montessori. Vzhledem k popularitě jejího pedagogického systému je toto velmi důležité dílo, které může zájemcům o problematiku pomoci pochopit základní myšlenkový koncept a filosofii, ze které Maria Montessori vycházela.

Publikace je téměř doslovným překladem jejich přednášek z roku 1946. Jak už název napovídá, jsou to přednášky z kurzu, který probíhal v Londýně jako kurz po 2. světové válce. Těchto 33 přednášek je dle slov vnučky M. Montessori v předmluvě a editorky anglického textu ponecháno ve formě, tak jak byly proneseny. Považuji za velmi vhodné, že nebyla snaha ani v našem prostředí do textu zasahovat více, než bylo nutné, tedy v poznámkách pod čarou objasnit některé dobové reálie. Zachování jazyka (obratů i kontextu) knize přidává na autentičnosti a současně nic neubírá na odbornosti.

Přednášky se týkají jednotlivých oblastí vývoje dítěte a rozvoje celé jeho osobnosti. V těchto přednáškách se dotýká celé šíře i hloubky dětské osobnosti po stránce fyzické, duševní i duchovní. Svou metodu zde popisuje velmi lehce a srozumitelně a díky množství příkladů ze života není text pouhou teorií, ale naopak je teorie okamžitě převedena do praxe. Dotýká se zde také osobnosti dospělého a jeho fungování ve vztahu k dítěti.

Některé myšlenky a témata jsou u nás méně známé a možná pro někoho budou některé myšlenky např. o důležitosti rozvoje duchovní složky dítěte novinkou. I když byla Maria Montessori hluboce věřící katoličkou respektovala náboženství každého člověka a přesto nebo právě proto dokázala o tomto tématu mluvit jasně a srozumitelně bez jakékoli indoktrinace. „Náboženství je univerzální cítění, cit, který máme všichni a který byl v každém člověku od počátku světa a jazyk jsou dvě charakteristiky každého lidského jedince … Jazyk a náboženství jsou dvě charakteristiky každé lidské skupiny. … Můžeme ztratit rozum, ale nemůžete ztratit to, co je uvnitř vašeho srdce.“ Takto můžeme citovat Montessori z kapitoly o náboženské výchově. Dnes bychom použili spíše termín obecnější, a to duchovní rozvoj člověka. Vybrala jsem záměrně tuto ukázku, protože tato složka osobnosti je v jiné pedagogické literatuře zcela opomíjena.

Zejména dnes, kdy se na pultech knihkupectví objevují nejrůznější publikace s přídomkem „Montessori“ a je nutné mít jasnou představu o tom, co patří nebo vychází z pedagogického systému M. Montessori a co už je pouze inspirováno tímto pedagogickým směrem. Proto je velkým přínosem pro laickou i odbornou veřejnost, že se kromě metodických manuálů a „pedagogických kuchařek“ objevila i v českém jazyce i publikace, která je pro uchování jasnosti a srozumitelnosti tohoto systému velmi důležitá.

Knihu doporučuji k četbě všem, kteří se zajímají o výchovu dětí obecně a všem pedagogům a maminkám, kteří hledají nejrůznější alternativy pro výchovu, a samozřejmě všem příznivcům Montessori pedagogického systému jako „povinnou“ četbu.

Literatura

[1] MONTESSORI, Maria.  Londýnské přednášky. Praha: Portál, 2019. 302 s. ISBN 978-80-262-1539-4. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

marcela.fojtikova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content