PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2018Volume: 2018
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 1. listopadu 2018Published: November 1st, 2018
Petrová, Naďa. Recenze: Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2024-06-13], 2018, 1-2, #7. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2018/1-2/article.php?id=7>

#7

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace

Review: Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace

Naďa Petrová

Publikace s názvem Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace je určena pro rodiče, pedagogy dětí s dyspraxií a pro všechny s tou poruchou. Autorka si kladla za cíl pomoci čtenářům zorientovat se v problematice dyspraxie a uvědomovat si příčiny a hledat cesty, jak chápat a překonávat projevy spojené s dyspraxií. Také má publikace upozornit na vzájemné společné souvislosti mezi všemi poruchami učení.

Dyspraxii není věnováno mnoho pozornosti, jako tomu je u ostatních poruch učení. Dyspraxie je specifická porucha pohybu, která je charakteristická obtížemi v provádění a učení se komplexním motorickým dovednostem. Neprojevuje se pouze v pohybových aktivitách, ale narušuje celkový vývoj osobnosti i vývoj sociální. Spolu s pojmem dyspraxie se objevují i další označení jako je syndrom nešikovného dítěte, minimální motorická dysfunkce, neurovývojová dysfunkce, fyzická nemotornost, senzomotorická dysfunkce či senzorická integrativní dysfunkce.

Kniha je rozdělena do devíti kapitol. V prvních třech kapitolách je popisováno, proč je dyspraxie aktuální téma, autorka vysvětluje pojem dyspraxie, tři základní typy, příčiny a četnost výskytu. Čísla výskytu dyspraxie se ovšem velmi liší, a to z důvodu nejednotné diagnostiky. Většina výzkumů uvádí, že je 5 – 10 % dětí s dyspraxií, přičemž chlapců je více než dívek. Dále autorka zmiňuje projevy dyspraxie, které rozděluje dle věku.

Čtvrtá kapitola přináší informace o diagnostice. Mimo jiné v této kapitole autorka popisuje testovou baterii MABC, vyvinutou ve Velké Británii a USA, a která v současné době patří mezi nejčastěji používané metody. Česká republika je však jednou z mála zemí, kde byly vytvořeny normy pro českou populaci. Ukázalo se, že české děti dosahují lepších výsledků než děti ve Velké Británii a Holandsku. Test hodnotí úroveň motoriky a stanovuje stupeň a charakter motorických obtíží.

V páté kapitole jsou uvedeny různé kombinace dyspraxie spolu s dalšími diagnózami. Autorka popisuje výzkum, kde bylo zjištěno, že 40 – 45 % dětí s dyspraxií trpí zároveň další vývojovou poruchou (jako je dyslexie, ADHD, autismus, Aspergerův syndrom, poruchy komunikace).

Další kapitola se zabývá reedukací jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, tělovým schématem (představami o částech těla). Jsou zde uvedeny také výsledky cílené reedukace na ZŠ, kdy bylo zjištěno, že běžná skupinová cvičení nepřináší výrazné zlepšení. Důležitá je vyšší intenzita cvičení, individuální přístup a také spolupráce s rodinou. Další uvedený výzkum se zabýval reedukací v MŠ, kde naopak dosáhly pozitivních výsledků. Autorka pro srovnání uvádí možnosti a postupy reedukace ve Velké Británii.

V sedmé kapitole je popisován život s dyspraxií od života doma, ve škole až po volný čas. Autorka zmiňuje několik rad na řešení obtížných situací. Závěr této kapitoly je věnován odborníkům, zabývajících se dyspraxií, které autorka doporučuje na základě zkušeností svých klientů.

Osmá kapitola se zabývá dyspraxií v dospělosti. Je uveden rozsáhlý popis obtíží, který se shoduje s obtížemi u dětí s dyspraxií. Následuje doporučení, jak obtíže zvládnout a minimalizovat symptomy dyspraxie. Autorka také srovnává situaci dospělých s dyspraxií v zahraničí. A vymezuje důležitou myšlenku celé publikace a to, že začneme-li pracovat již s dětmi s dyspraxií, můžeme předpokládat, že se celá řada obtíží v dospělosti minimalizuje. Závěrečná kapitola přináší čtyři rozsáhlé kazuistiky dětí, se kterými se autorka setkala.

Text publikace je členěn do kapitol, které jsou doplněny o přínosné příklady z praxe, ukázky diktátů a kreseb dětí s dyspraxií. Text je přehledný, srozumitelný a čtivý. Kvalitu publikace podtrhuje také srovnání se situací v zahraničí.

Literatura

[1] ZELINKOVÁ, O.  Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace.. Praha : Portál, 2017. 144 s. ISBN 978-80-262-1266-9. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Naďa Petrová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

nada.petrova@email.cz

Zpět na obsah / Back to content