PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2018Volume: 2018
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 1. listopadu 2018Published: November 1st, 2018
POTMĚŠILOVÁ, Petra. Recenze: Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2023-12-11], 2018, 1-2, #6. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2018/1-2/article.php?id=6>

#6

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života

Review: Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života

Petra POTMĚŠILOVÁ

Publikace Emoce – regulace a vývoj v průběhu života vznikla v rámci několika výzkumných projektů. Kniha je rozdělena na tři základní části – velké kapitoly: Afektivní procesy a jevy, Regulace emocí, Vývoj emocí a jejich regulace v průběhu života.

V úvodu k publikaci se autorka zmiňuje o historickém přístupu k emocím. Uvádí zde zajímavé milníky z historie. Za jeden takový, je možné považovat 19. století, kdy se v psychologii emoce z okrajového problému dostávají do popředí zájmu vědeckého zkoumání.

V první části publikace - Afektivní procesy a jevy – uvádí autorka nejdříve definice na základě odborné zahraniční literatury, dále pak charakteristiku afektů v českém prostředí. Upozorňuje na spor, který je typický právě pro české prostředí, a to, zda afekty jsou či nejsou podřazené pojmu emoce. Dále uvádí, že toto pojetí oslabují např. Stuchlíková, Czekóová s Urbánkem, Poláčková Šolcová, Lukavský a Slaměník, kteří upozorňují, že afekt… bývá považován za synonymum k emocím. (str. 15 – 16)

Druhá část, Regulace emocí, opět začíná výčtem definic na základě dostupné odborné literatury. Na str. 84 pak autorka uvádí zásadní věc, která souvisí s tématem a to, že z hlediska vymezení regulace emocí je podstatné a základní porozumět tomu, že v psychologii není regulací emocí myšlena kontrola emocí ve smyslu schopnosti ovládat se nebo neprojevovat emoce, schopnost potlačit emoce. Do kontrastu je pak dána charakteristika emoční regulace tak, jak ji uvádí Stuchlíková. Podle Stuchlíkové se mezi odborníky objevuje pět základních charakteristik, na základě nichž bývá definován pojem regulace emocí: intenzita emočních stavů, variace regulace emocí, vnitřní regulace, vědomost i nevědomost, absence hodnocení regulace emocí. Další vymezení je pak směřováno na to, zda lze regulaci emocí chápat jako schopnost či spíše za součást temperamentu.

Poslední, třetí část knihy je zaměřena na Vývoj emocí a jejich regulace v průběhu života. Tuto část knihy autorka začíná poněkud emotivně zabarveným konstatováním: vývoj emocí a jejich regulace v ontogenezi člověka je bezesporu napínavým a fascinujícím procesem. (s. 113) Autorka dále uvádí fyziologické i sociokulturní souvislosti vývoje regulace emocí. Poté následuje výčet a charakteristika jednotlivých vývojových období právě z pohledu vývoje regulace emocí.

Publikace je napsaná čtivým, ale odborným jazykem a splňuje všechny náležitosti, které jsou na publikace tohoto typu standardně kladeny. Celkově je kniha uspořádána přehledně, text je doplň grafy a obrázky, podstatné věci jsou graficky zvýrazněny. Autorka uvádí, že kniha je vhodná pro širokou odbornou veřejnost. Knihu lze však doporučit i studentům psychologie či pedagogických oborů.

Literatura

[1] Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada, 2018. 237 s. ISBN 978-80-247-5128-3. 

Kontaktní informace / Contact information

doc. Mgr. Petra POTMĚŠILOVÁ, Ph.D.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.potmesilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content