PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2017Volume: 2017
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 1. ledna 2018Published: Januar 1st, 2018
Dokoupilová, Ivana. Recenze: Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-01-01], [Citováno: 2024-04-23], 2017, 2, #8. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2017/2/article.php?id=8>

#8

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF

Review: Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF

Ivana Dokoupilová

Temperament lze definovat jako souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které ovlivňují chování jedince. Určité rysy temperamentu můžeme zaznamenat již v raném dětství, kdy se utváří dětská osobnost. Dle autorů práce Potměšila M. a Potměšilové P. může být právě v tomto období odhalena určitá odchylka v temperamentu, kterou lze považovat za rizikový faktor, který se může v pozdějším věku promítat do oblasti chování jedince.

Ke sledování a hodnocení temperamentu kojenců byly již v minulosti vyvinuty různé funkční testy. Příkladem může být The Bayley Scales of Infant Development (BSID), Bühler baby test, The Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant.

Středem zájmu autorů se stal nástroj The Infant Behavior Questionnaire (IBQ), jehož první verzi vytvořila Mary K. Rothbart. Následně ji upravila M. Gartstain a poslední revidované verze jsou známy od týmu S. Putnam v podobě IBQ-Revised (IBQ-R), Short a IBQR Very Short. Jak autoři sami uvádí, jako podstatný rozdíl od výše zmíněných diagnostických nástrojů vnímají to, že dotazník IBQR je založen na spolupráci s rodiči. Jeho hlavním smyslem je nejen popis temperamentu u dětí, ale zároveň možnost odhalení vývojového opoždění u dítěte a následné zvolení vhodného intervenčního programu. Jako významný přínos je chápáno zapojení samotných rodičů do spolupráce.

Hlavním cílem autorů bylo vyvinout českou verzi existujícího dotazníku IBQR VSF (The Infant Behavior Questionnaire-Revised - Very Short Form - Dotazník kojeneckého chování revidovaný - velmi krátká verze) jako nástroje k popisu temperamentu u dětí ve věku od 3 - 12 měsíců takovým způsobem, aby byl použitelný v rámci České republiky. Nejednalo se tedy pouze o samotný překlad, ale o modifikaci jednotlivých položek, které se vztahují k našim kulturním a jazykovým odlišnostem.

Náročná práce na vytvoření české verze probíhala v jednotlivých etapách, které na sebe plynule navazovaly. Na začátku se jednalo o překlad stávajícího dotazníku IBQR s datací 2000 (dotazník obsahující 191 položek) do českého jazyka pod dohledem 3 bilingvních psychologů a jeho rozeslání 15 českým matkám k připomínkování o srozumitelnosti a adekvátnosti jednotlivých položek. Ze strany matek nebyly vzneseny zásadní připomínky, pouze stížnost na vysoký počet otázek. Následně proběhl zpětný překlad profesionálním překladatelem do angličtiny a tento dotazník byl zaslán k posouzení autorskému pracovišti.

V závěrečné etapě vznikla podle originálního vzoru nová verze IBQR VSF pouze o 37 položkách, která byla v rámci pilotní studie rozeslána 30 matkám dětí ve věku 3 - 12 měsíců. Ze strany oslovených matek byla bez dalších připomínek potvrzena proveditelnost, bylo tedy přistoupeno ke sběru dat kojenecké populace v České republice.

Autoři ve své práci podrobně čtenáře seznamují s provedeným výzkumem, jeho metodami a závěrečnými výsledky. Ke sběru dat pomocí vyplněných dotazníků byla použita metoda „Sněhové koule“ (byly osloveny pediatrické ambulance, mateřská centra apod.) Počet získaných dotazníků byl 450, ale pro následné statistické zpracování bylo z důvodu chyb využito jen 426 dotazníků, celkem tedy 426 dětí (205 chlapců a 221 dívek). Reliabilita výsledků upraveného dotazníku byla ověřována výpočtem Cronbachovo alpha a použitím faktorové analýzy.

Získané výsledky bude možné prezentovat odborníkům z řad psychologů, neonatologů a pediatrů, kteří se zabývají diagnostikou dětí raného věku. Autoři upozorňují na to, že význam předkládaného dotazníku spočívá totiž nejen v možnosti popisu temperamentu u dětí, ale zároveň také ve vytvoření nového nástroje pro efektivní spolupráci s rodiči dítěte se zdravotním postižením či u dětí s vývojovým opožděním.

Českou verzi dotazníku IBQR VSF lze vřele doporučit ke stažení a užívání zejména odborníkům z řad psychologů, pediatrů a speciálních pedagogů. V neposlední řadě se také očekává, že vzbudí zájem ostatních odborníků pracujících s rodiči předčasně narozených dětí nebo dětí se zdravotním postižením. Za velmi důležitou pasáž textu považuji odkaz na internetovou adresu, kde je možné si výsledný dotazník IBQR VSF v české verzi stáhnout.

Literatura

[1] POTMĚŠIL, M., - POTMĚŠILOVÁ, P.  Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72, 4. S. 240-244. ISSN 0069-2328. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Ivana Dokoupilová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc

Česká republika

vavai@centrum.cz

Zpět na obsah / Back to content