PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 17. ledna 2017Published: January 17th, 2017
. Anotace: Slovník speciálněpedagogické terminologie. Paidagogos, [Aktualizováno: 2017-01-17], [Citováno: 2024-04-23], 2016, 2, #18. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/2/article.php?id=18>

#18

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Slovník speciálněpedagogické terminologie

Anotation: Slovník speciálněpedagogické terminologie

Slovník speciálněpedagogické terminologie je uceleným zdrojem informací z oblasti speciální pedagogiky. Autorský kolektiv Slovníku je tvořen deseti speciálními pedagogy.

Slovník je rozdělen do deseti kapitol. První kapitola je tvořena hesly z oblasti obecné speciální pedagogiky, dalších osm kapitol tvoří hesla z oblastí jednotlivých speciálních vzdělávacích potřeb (problematika osob se zrakovým postižením, s narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením, s omezenou hybností, s mentálním postižením, s psychosociálním ohrožením a narušením, se specifickými poruchami učení a mimořádně nadaných). Poslední kapitola obsahuje hesla z oblasti terapií ve speciální pedagogice. U každé kapitoly je uveden seznam použité literatury. U každého hesla je uveden anglický ekvivalent. V publikaci pak nechybí celkový seznam všech hesel. Hesla jsou systematicky a přehledně uspořádána; čtenář má možnost se v knize dobře orientovat.

Slovník je vhodnou základní pomůckou především pro ty, kteří nemají speciálněpedagogické vzdělání, ale ve své praxi se setkávají s jedinci s postižením.

Literatura

[1] Kroupová, K. a kol.  Slovník speciálněpedagogické terminologie. Praha: Grada, 2016. 326 s. ISBN 978-80-247-5264-8. 

Kontaktní informace / Contact information

Zpět na obsah / Back to content